Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans

Per a l'obtenció del títol del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans es requereixen 60 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

El tutor del màster universitari, tenint en compte la trajectòria de l'estudiant i l'orientació professional que vol donar als seus estudis, i atenent al seu perfil personal i professional, orientarà l'estudiant en la seva matrícula de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòria 40
Optativa 12
Treball final de màster 8
TOTAL 60

Assignatures

 Planificació 1 any (2 semestres)

 

*Molt recomanable cursar-la el semestre anterior al TFM. Dóna la possibilitat de començar a dissenyar el Treball Final de Master.

**Es recomana cursar el TFM havent superat 28 crèdits obligatoris, entre ells, els de l'assignatura de Recerca i consultoria en recursos humans.

Planificació 1 any i mig (3 semestres)

 

*Molt recomanable cursar-la el semestre anterior al TFM. Dóna la possibilitat de començar a dissenyar el Treball Final de Master. 

**Es recomana cursar el TFM havent superat 28 crèdits obligatoris, entre ells, els de l'assignatura de Recerca i consultoria en recursos humans.

Planificació 2 anys (4 semestres)

Assignatures semestre 1 Crèdits Total
Total 60
Entorn global de negocis 4 16
Transformacions del treball 4
Direcció estratègica de RRHH 4
Habilitats per a la direcció 4
 
Assignatures semestre 2 Crèdits Total
Organització del treball i pràctiques de recursos humans 4 16
Aspectes legals de RRHH (I) 4
Salut i qualitat de vida en el treball 4
Optativa 1 4
 
Assignatures semestre 3 Crèdits Total
Gestió del talent 4 16
Comportament i desenvolupament organitzacional 4
Optativa 2 4
Optativa 3 (recomanació: Investigació i consultoria en Recursos Humans)* 4
 
Assignatures semestre 4 Crèdits Total
Avaluació de l'impacte de la gestió de RRHH 4 12
Treball final de màster** 8
 

 

*Molt recomanable cursar-la el semestre anterior al TFM. Dóna la possibilitat de començar a dissenyar el Treball Final de Master.

**Es recomana cursar el TFM havent superat 28 crèdits obligatoris, entre ells, els de l'assignatura de Recerca i consultoria en recursos humans.

Durada

El màster universitari online de Direcció i gestió de recursos humans es pot cursar en un o dos anys lectius.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui cursar tot el pla d'estudis en un any (dos semestres). Per als estudiants que cursin el màster a temps parcial, es preveu una durada de dos anys (quatre semestres).

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants disposen d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits escullen en cada semestre.

Complements de Formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat cursaran complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per obtenir el títol.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

No hi ha requisits prèvis

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col¿laboradores

Randstadt Empleo, Hays Personnel Services, Axxon RRHH, Catenon, Manpower Akí Bricolaje, Nissan Iberia, Vall Hebron Institut de Recerca, Estudis d¿Economia i Empresa (UOC)

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Treball final de màster

Els estudis de Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster el treball final té 8 crèdits ECTS.

El treball final del màster consisteix en la realització d'una memòria  individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa, concretament 28 crèdits, preferentment obligatoris i/o que incloguin l'assignatura optativa de Recerca en Recursos Humans. Aquest requisit permetrà realizar un bon seguiment i assolir amb èxit les tasques que s'encomanen.   

 

En el Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans s'ha de dur a terme un treball final en algun dels àmbits d'estudi dels Recursos Humans. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement i tipologia de TFM (professionalitzador o investigador). El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de les següents parts: (1) el disseny i desenvolupament del TFM, (2) la memòria, i (3) la defensa. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona (per videoconferència).

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Recursos d'aprenentatge

Els materials docents del màster universitari de Direcció i gestió de recursos humans són la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura i tenen com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es componen principalment dels mòduls didàctics, que contenen la informació bàsica que els estudiants necessiten i són la base per a avaluar l'assignatura. Per això, aquests mòduls didàctics constituiran la columna vertebral de l'assignatura.

El material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos, com ara materials creats específicament per al màster, articles, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas i vídeos. El format del material didàctic és sempre el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències fixades.

El professorat col·laborador pot completar aquesta informació amb lectures complementàries obligatòries, necessàries per a l'execució de les proves d'avaluació contínua.

Les interaccions, les comunicacions i les relacions amb la resta d'estudiants i professors es duen a terme en les diferents zones de l'aula habilitades per a aquesta finalitat (espai de debat, fòrum i altres eines complementàries). S'hi convida a participar per a intercanviar opinions i dubtes sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.