Accès obert Vols més informació?

Direcció Financera

Màster universitari

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del màster universitari de Direcció Financera es compon de 40 crèdits obligatoris, 12 crèdits optatius i es completa amb els 8 crèdits del treball final de màster.
Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 40
Optatives 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures

 

Semestre 1

Crèdits

Anàlisi de la informació financera

Sistemes de control de gestió

Predicció i simulació

Estratègia competitiva

Gestió del circulant

Mercats financers globals

Finances corporatives

4

4

4

4

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Anàlisi i selecció d'inversions

Productes derivats per a la cobertura del risc

Optativa 1

Habilitats per a la direcció

Optativa 2

Optativa 3

Treball final de màster

4

4

4

4

4

4

8

 

Semestre 1

Crèdits

Anàlisi de la informació financera

Sistemes de control de gestió

Predicció i simulació

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Anàlisi i selecció d'inversions

Productes derivats per a la cobertura del risc

Habilitats per a la direcció

Optativa 1

4

4

4

4

Semestre 3

Crèdits

Gestió del circulant

Mercats financers globals

Finances corporatives

Estratègia competitiva

4

4

4

4

Semestre 4

Crèdits

Optativa 2

Optativa 3

Treball final de màster

4

4

8

Treball final

Els estudis de màster de Direcció Financera conclouen amb l'elaboració d'un treball final que te 8 crèdits ECTS. Consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster de direcció financera . És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nom determinat de crèdits del programa.
 
Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC te un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i la guia del director del treball final, qui fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels següents aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per diferents membres que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretària del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.


+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Optativa

Durada

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual

Requisits

Es recomana haver superat totes els assignatures obligatòries del màster.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació