Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció Financera

Càrrega lectiva
El pla d'estudis del màster universitari de Direcció Financera es compon de 40 crèdits obligatoris, 12 crèdits optatius i es completa amb els 8 crèdits del treball final de màster.
Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 40
Optatives 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures

Semestres

Assignatures

Crèdits

Totals

Semestre 1

Octubre

Anàlisi de la Informació Financera

4

24 crèdits obligatoris
 

/

 

4 crèdits optatius (*)

Gestió del Circulant

4

Finances Corporatives

4

Sistemes de Control de Gestió

4

 Predicció i Simulació

4

Mercats Financers Globals

4

Escollir entre les optatives:
Finances i Big Data 
English for business 

4(*)
4(*)
Itinerari de recerca (**):
Disseny d'una investigació4(*)

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 2

Març

Anàlisi i Selecció d'Inversions

4

 

 

24 crèdits obligatoris

 

 

/

 

8 crèdits
optatius(*)

Productes Derivats per a la Cobertura de Risc

4

Habilitats per a la Direcció

4

Estratègia Competitiva

4

Escollir entre les optatives:
- Finances i Inversions Responsables 
- Valoració d'Empreses 
- Pràctiques 

4
4
8

Itinerari de recerca (**):
- Mètodes d'Investigació qualitativa
- Mètodes d'Investigació quantitativa


4(*)
4(*)

Treball Final der Màster

8

(**) Itinerari de recerca Dirigit a futurs investigadors que vulguin desenvolupar, més endavant, estudis de doctorat

Semestres

Assignatures

Crèdits

Totals

Semestre 1

Març

Anàlisi i Selecció d'Inversions

4

20 crèdits obligatoris
 

/

 

8 crèdits optatius (*)

Habilitats per a la Direcció

4

Estratègia Competitiva

4

Mercats Financers Globals

4

Productes Derivats per a la Cobertura de Risc 

4

Escollir entre les optatives:
- Finances i Inversions Responsables 
- Disseny d'una Investigació 
- English for business


4(*)
4(*)
4(*)

Itinerari de recerca:
- Disseny d'una  Investigació
- Mètodes d'investigació qualitativa


4(*)
4(*)

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 2

Octubre

Anàlisi de la Informació Financera

4

 

 

28 crèdits obligatoris

 

 

/

 

 

 

4-8 crèdits
optatius(*)

Gestió del Circulant

4

Finances Corporatives

4

Sistemes de Control de Gestió

4

Predicció i Simulació

4

Escollir entre les optatives
- Engilish for Business 
- Pràctiques


4(*)
4(*)

Itinerari de recerca (**):
- Mètodes d'investigació quantitativa

4(*)

Treball final de màster 

8

(**) Itinerari de recerca Dirigit a futurs investigadors que vulguin desenvolupar, més endavant, estudis de doctorat

 

Semestre 1 (Octubre)

Crèdits

Anàlisi de la informació financera

Gestió del circulant

Finances corporatives

4

4

4

Semestre 2 (Març)

Crèdits

Habilitats per a la direcció

Estratègia competitiva

Mercats financers globals

Finances i inversions responsables

4

4

4

4

Semestre 3 (Octubre)

Crèdits

Sistemes de control de gestió

Predicció i simulació

Disseny d'una investigació

Finances i Big Data

4

4

4

4

Semestre 4 (Març)

Crèdits

Anàlisi i selecció d'inversions

Productes derivats per a la cobertura del risc

Treball final de màster

4

4

8

Semestre 1 (Octubre)

Crèdits

Anàlisi de la informació financera

Gestió del circulant

Finances corporatives

Mercats financers globals

4

4

4

4

Semestre 2 (Març)

Crèdits

Anàlisi i selecció d'inversions

Productes derivats per  ala cobertura del risc

Habilitats per a la direcció

Estratègia competitiva

4

4

4

4

Semestre 3 (Octubre)

Crèdits

Sistemes de control de gestió

Predicció i simulació

English for business

4

4

4

Semestre 4 (Març)

Crèdits

Pràctiques

Treball final de màster

8

8

Semestre 1 (Octubre)

Crèdits

Anàlisi de la informació financera

Gestió del circulant

Finances corporatives

4

4

4

Semestre 2 (Març)

Crèdits

Habilitats per a la direcció

Anàlisi i selecció d'inversions

Estratègia competitiva

Disseny d'una investigació

4

4

4

4

Semestre 3 (Octubre)

Crèdits

Sistemes de control de gestió

Predicció i simulació

Mercats financers globals

Mètodes d'investigació qualitativa

4

4

4

4

Semestre 4 (Març)

Crèdits

Mètodes d'investigació quantitativa

Productes derivats per a la cobertura del risc

Treball final de màster

4

4

8

Treball final

Els estudis de màster de Direcció Financera conclouen amb l'elaboració d'un treball final que te 8 crèdits ECTS. Consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster de direcció financera . És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nom determinat de crèdits del programa.
 
Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC te un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, qui fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels següents aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per diferents membres que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretària del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.


+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa

Durada

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, semipresencial o virtual

Requisits

Es recomana haver superat totes els assignatures obligatòries del màster.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.