Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Direcció d'Empreses

Càrrega lectiva

Per a l'obtenció del títol del màster universitari de Direcció d'Empreses es requereixen 60 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

El tutor del màster universitari, tenint en compte la trajectòria de l'estudiant, l'orientació professional que vol donar als seus estudis i atenent al seu perfil personal i professional, orientarà a l'estudiant en la matriculació de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòria 40
Optativa 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures

 

Semestre 1

Crèdits

Direcció de màrqueting

Direcció d'operacions

Direcció de persones

Direcció de sistemes d'informació

Entorn global de negocis

Estratègia competitiva

Habilitats per a la direcció

Assignatura optativa

4

4

4

4

4

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Direcció financera

Excel·lència en la gestió

Govern corporatiu i responsabilitat social

Assignatures optatives

Treball final de màster

4

4

4

8

8

 

Semestre 1

Crèdits

Direcció de persones

Entorn global de negocis

Estratègia competitiva

Habilitats per a la direcció

4

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Direcció financera

Direcció de sistemes d'informació

Excel·lència en la gestió

Govern corporatiu i responsabilitat social

4

4

4

4

Semestre 3

Crèdits

Direcció de màrqueting

Direcció d'operacions

Assignatures optatives

4

4

8

Semestre 4

Crèdits

Assignatura optativa

Trabajo final de màster

4

8

Complements de formació
Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que poguessin existir en cada cas, en funció de la titulació d'origen dels estudiants i de la seva experiència professional, es recomanarà/requerirà als estudiants la realització de crèdits de formació compensatòria de forma prèvia o simultània amb el màster. Aquesta recomanació es realitzarà mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant.
Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari en Direcció d'Empreses el treball final té 8 crèdits ECTS. Consisteix en la realització d'una treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari en Direcció d'Empreses. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per això, per matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el màster universitari de Direcció d'Empreses s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final de caràcter professionalitzador o bé de recerca. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de finalització de màster universitari. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC exerceix un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es realitza amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que brinda l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar a l'estudiant i efectuar el seguiment del projecte; així mateix, ho assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa en la qual l'estudiant ha de realitzar una exposició d'aquest treball, que es duu a terme de manera presencial o virtual, davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que ho avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa ha de fer-se de forma síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent a la Secretaria del Campus una vegada s'ha requerit l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa

Durada

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

Presencial, semipresencial, no presencial o virtual

Requisits

Haver superat 30 crèdits en assignatures del màster.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

NOTA: la disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què us apunteu fins que es comencin les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.