Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, l'estudiant ha de tenir alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

 • Diplomatura de Magisteri, grau de Mestre d'Educació Infantil / Primària o grau d'Educació Infantil / Primària

 • Diplomatura o grau de Logopèdia

 • Diplomatura o grau d'Educació Social

 • Diplomatura o grau de Treball Social

 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional

 • Llicenciatura o Màster en Psicopedagogia

 • Llicenciatura o grau de Psicologia

 • Llicenciatura o grau de Pedagogia

 • Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (*)

 • Titulacions no espanyoles afins que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri

 • Altres titulacions universitàries oficials que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri (*) (**)

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

(*) Els estudiants que accedeixin per aquesta via hauran de cursar les assignatures de Pràcticum i TFM en la modalitat de recerca.

(**) La Comissió només valorarà els graduats (o llicenciats) en altres titulacions universitàries que acreditin experiència professional prèvia en educació secundària , i que compleixin les condicions següents:

 • Mínim d'un any (12 mesos) amb una dedicació del 100% de la jornada laboral, o bé dos anys d'experiència (24 mesos) amb un mínim de dedicació del 50% de la jornada laboral. Els períodes amb una dedicació menor a mitja jornada no es computaran.

 • Aquests anys d'experiència s'han d'haver produït durant els darrers cinc anys, i ha de justificar-se amb els documents següents:

  • Títol universitari

  • CV

  • Carta de motivació

  • Si treballen per un organisme públic: document oficial on hi consti el càrrec, la durada i el tipus de jornada de la relació contractual (per exemple, el full de serveis o el certificat de vida laboral).

  • Si treballen en una organització privada: document oficial en la qual consti el càrrec, l adurada i el tipus de jornada de la relació contractul (contracte laboral, certificat de vida laboral, certificat d'empresa, certificat del director/a o cap del centre o servei en què s'especifiquin les tasques que la persona interessada porta o ha portat a terme en el centre de treball).

Criteris d'admissió

Només seran admesos en el màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés recomanat. No obstant això, hauran de cursar 11 crèdits ECTS de complements formatius els estudiants que provinguin de les titulacions recomanades següents:

 • Diplomatura o grau de Logopèdia

 • Diplomatura o grau d'Educació Social

 • Diplomatura o grau de Treball Social

 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional

 • Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (*)

 • Altres titulacions universitàries oficials que la Comissió d'Admissió del màster universitari consideri (*)

(*) Consulteu l'apartat Requisits acadèmics per a més informació.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Propera matrícula:
octubre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.