Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Per obtenir la present titulació de màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge l'estudiant haurà de superar 60 crèdits ECTS

El màster està dissenyat per a ser cursat en dos anys lectius (quatre semestres), podent-se completar també en un any. Es recomana seguir la planificació de dos anys per a qualsevol de les dues orientacions que s'ofereixen: Professionalitzadora o Recerca.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 15
Optatives 30
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

Període

 Asignatures

 Crèdits 

 Totals 

Total

 

60

S1

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge

Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar    

Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat

3 assignatures optatives

5

 

5

 

5

 

5

30

S2

3 assignatures optatives

Pràcticum professionalitzador

TFM professionalitzador

5

9

6

30

Període 

 Assignatures

 Crèdits 

 Totals 

Total

 

60

S1

Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat

Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar    

1 assignatura optativa

5

 

5

 

5

15

S2

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge

2 assignatures optatives

5

 

5

 

15

S3

2 assignatures optatives

Pràcticum professionalitzador

5

9

19

S4

1 assignatura optativa

TFM professionalitzador

5

6

11

Període 

 Assignatures

 Crèdits 

 Totals 

Total

 

60

S1

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge

Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar    

Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat

Pràcticum de recerca

1 assignatura optativa

5

 

5

 

5

 

9

5

29

S2

5 assignatures optatives

TFM de recerca

5

6

31

Període 

 Assignatures

 Crèdits 

 Totals 

Total

 

60

S1

Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat

Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar    

1 assignatura optativa

5

 

5

 

5

15

S2

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge

2 assignatures optatives

5

 

5

15

S3

1 assignatura optativa

Pràcticum de recerca

5

9

14

S4

2 assignatures optatives

TFM de recerca

5

6

16

Especialitats per optativitat

Segons la selecció d'optatives, l'estudiant pot obtenir alguna de les especialitzacions següents del màster:

Crèdits ECTS

Especialitat de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge

5 Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars
5 Trastorns d'aprenentatge de la lectura
5 Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques

 

Crèdits ECTS

Especialitat de Trastorns de la Parla i del Llenguatge

5 Adquisició i avaluació de llenguatge
5 Trastorns de la parla i de la veu
5 Trastorns del llenguatge oral

 

Crèdits ECTS

Especialitat de Trastorns del Desenvolupament

5 Discapacitat sensorial i motriu
5 Discapacitat i sobredotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista
5 Dèficits d'atenció i trastorns de conducta


Per obtenir una de les especialitats de la titulació, s'han de superar obligatòriament els 15 crèdits optatius corresponents a l'itinerari de l'especialitat escollida.

Es pot obtenir una doble especialitat si es supera els 15 crèdits optatius de dues especialitats diferents.

Si no es vol seguir l'itinerari d'alguna d'aquestes especialitats, es pot cursar les assignatures optatives que es vulgui de les que s'ofereixen.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, han de cursar complements de formació l'estudiantat  que provinguin de les titulacions recomanades següents:

 • Diplomatura o grau de Logopèdia

 • Diplomatura o grau d'Educació Social

 • Diplomatura o grau de Treball Social

 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

 • Processos i contextos educatius (5 crèdits ECTS)

 • Psicologia del desenvolupament (6 crèdits ECTS)

La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol.

 
Treball final de máster (TFM)

El màster universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge ofereix dues orientacions, professionalitzadora i d'investigació.

 • Per superar l'orientació professionalitzadora, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) professionalitzadors.
   
 • Per superar l'orientació de recerca, és obligatori cursar el Pràcticum de recerca  i el Treball final de màster (TFM) de recerca, en dos semestres consecutius. En aquesta orientació, les assignatures de Pràcticum i TFM, es configuren com un tot, malgrat ser dues assignatures separades. S'haurà de dur a terme una investigació empírica, que implica realitzar un estudi científic, des de l'inici (Pràcticum) fins al final (TFM), comptant amb dos semestres consecutius per això.

 

TFM Professionalitzador: 

Descripció

El TFM professionalitzador és un projecte orientat a aprofundir sobre un dels àmbits temàtics de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

S'haurà de dur a terme una acció o intervenció educativa, basada en evidències científiques, que respongui a una necessitat o repte del seu entorn.

Aquesta acció o intervenció generarà com a resultat un informe professional complet i la seva presentació i defensa davant una Comissió Avaluadora.

Consulta el document d'orientacions per triar l'àmbit temàtic del TFM professionalitzador.

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria.

Durada

6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores de dedicació.

Requisits acadèmics

Haver superat 25 crèdits ECTS del màster, 15 dels quals han de correspondre a les assignatures obligatòries.

Realitzar correctament i dins de termini el procés de sol·licitud d'àmbit.

Recomanacions

És altament recomanable haver cursat prèviament l'optativa vinculada a l'àmbit temàtic de TFM professionalitzador que es vol cursar, ja que al TFM es donaran per adquirits els coneixements bàsics sobre aquesta temàtica.

El fet de no tenir els coneixements bàsics sobre la temàtica escollida pot dificultar el progrés positiu de l'assignatura.

Queda sobre la responsabilitat de l'alumnat fer la matrícula sense seguir aquesta recomanació.

Pots trobar més informació sobre el funcionament del TFM professionalitzador a la Guia del TFM professionalitzador.

 

TFM de Recerca: 

Descripció

El TFM de recerca és un projecte que conclou l'orientació de recerca del Màster, ja que es considera la continuació del pràcticum de recerca.

En aquesta assignatura s'analitzaran les dades recollides prèviament en el pràcticum de recerca i s'establiran les conclusions, donant com a resultat l'elaboració d'un article científic i la seva exposició i defensa davant una Comissió Avaluadora.

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria.

Durada

6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores de dedicació.

Requisits acadèmics

El TFM de recerca s'ha de cursar obligatòriament el semestre immediatament posterior al pràcticum de recerca.

Es cursarà el TFM de recerca sobre la mateixa temàtica escollida en el pràcticum de recerca i amb el mateix professor col·laborador.

Recomanacions

És altament recomanable cursar l'assignatura optativa «Tècniques d'anàlisi de dades», abans de cursar el TFM de recerca, si no es disposa de coneixements previs sobre això.

El fet de no tenir els coneixements bàsics pot dificultar el progrés positiu de l'assignatura.

Queda sobre la responsabilitat de l'alumne fer la matrícula sense seguir aquesta recomanació.

Pots trobar més informació sobre el funcionament del TFM de recerca a la Guia del pràcticum i TFM de recerca.

 

Les dates concretes de sol·licitud del TFM s'exposen a l'espai Tràmits / Treballs finals / Sol·licitud de Treballs Finals / Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Pràctiques

El màster universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge ofereix dues orientacions, professionalitzadora i d'investigació.

 • Per superar l'orientació professionalitzadora, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) professionalitzadors.
   
 • Per superar l'orientació de recerca, és obligatori cursar el Pràcticum i el Treball final de màster (TFM) de recerca, en dos semestres consecutius. En aquesta orientació, les assignatures de Pràcticum i TFM, es configuren com un tot, malgrat ser dues assignatures separades. L'estudiant haurà de dur a terme una investigació empírica, que implica realitzar un estudi científic, des de l'inici (Pràcticum) fins al final (TMF), comptant amb dos semestres consecutius per això.

 

Pràcticum Professionalitzador: 

Descripció Al pràcticum professionalitzador, s'espera que l'estudiant apliqui els coneixements adquirits al Màster en un context professional concret.

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria. Pràctiques acadèmiques curriculars.

Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores de dedicació, distribuïdes al llarg de tot el semestre de la següent manera: 100 hores obligatòries en institucions o centres relacionats amb l'àmbit d'especialització professional del màster + 125 hores a l'aula de la UOC .

Les activitats, tant presencials com virtuals, s'han de prolongar al llarg de tot el semestre. Per tant, no es poden compactar.

Modalitat

Presencial.

Requisits acadèmics

Haver superat 20 crèdits ECTS del màster, 15 dels quals han de correspondre a les assignatures obligatòries.

Realitzar correctament i dins de termini el procés de sol·licitud.

Recomanacions

És molt recomanable que el Pràcticum professionalitzador es cursi el semestre immediatament anterior al TFM professionalitzador, però també es pot cursar alhora o posteriorment.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor al centre de pràctiques i un professor col·laborador. Tots dos asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Disponibilitat de centres

La disponibilitat concreta de centres oferts per la UOC (centres de situació 1) pot consultar-se en l'espai Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques curriculars, del campus.

La llista de centres amb conveni de pràctiques pot variar cada semestre.

L'estudiant pot sol·licitar les pràctiques en centres no oferts per la UOC (centres de situació 2) sempre que compleixin els requisits especificats a la guia.

Convenios por Comuidad Autónoma

Pel que fa als organismes públics, cada Comunitat Autònoma té unes regulacions pròpies que poden variar cada semestre.

La situació actualitzada dels convenis de pràctiques per àmbit i Comunitat Autònoma pot consultar-se en l'espai Tràmits / Pràctiques en empreses / Pràctiques curriculars, del campus.

Pots trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques professionalitzadores a la Guia del pràcticum professionalitzador.

 

Pràcticum de recerca: 

Descripció

Al pràcticum de recerca l'estudiant planificarà i durà a terme una investigació científica empírica.

L'estudiant definirà el tema de l'estudi científic, el plantejament dels objectius, les preguntes de recerca i de les hipòtesis; tot això basant-se en els estudis científics previs i les qüestions pendents a investigar. Així mateix, s'elaboraran els estímuls, materials i procediments per resoldre les preguntes de recerca i es durà a terme el treball de camp, consistent en la selecció de la mostra i la recollida de dades per al seu posterior anàlisi al TFM de recerca.

Durant el procés de sol·licitud, l'alumne haurà d'escollir un àmbit temàtic en el qual centrar la seva investigació.

Consulta el document d'indicacions per triar l'àmbit temàtic del Pràcticum de recerca.

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria. Pràctiques acadèmiques curriculars.

Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores de dedicació.

Modalitat

En línia.

Requisits acadèmics

Realitzar correctament i dins de termini el procés de sol·licitud d'àmbit.

El pràcticum de recerca s'ha de cursar obligatòriament el semestre immediatament anterior al treball final de recerca (TFM).

L'estudiant cursarà el TFM de recerca sobre la mateixa temàtica escollida en el pràcticum de recerca i amb el mateix professor col·laborador.

Recomanacions

És altament recomanable cursar l'assignatura optativa «Dissenys i mètodes en investigació», abans de cursar el Pràcticum de recerca, si no es disposa de coneixements previs sobre això.

El fet de no tenir els coneixements bàsics pot dificultar el progrés positiu de l'assignatura. Queda sobre la responsabilitat de l'alumne fer la matrícula sense seguir aquesta recomanació.

Es recomana cursar el pràcticum de recerca el penúltim semestre, per a cursar el TFM del mateix àmbit en l'últim semestre.

Aquells estudiants que vulguin finalitzar el Màster en dos semestres (1 any), hauran de cursar el pràcticum de recerca el primer semestre. Caldrà contactar amb el tutor d'acollida per a indicar-li l'àmbit.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professor col·laborador que assegura que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Pots trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques de recerca a la Guia del pràcticum i TFM de recerca.

 

El procediment, els requisits específics de cada orientació i les dates concretes de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai Tràmits / Pràctiques en empreses / Pràctiques curriculars del campus.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques curriculars

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge tenen l'objectiu d'oferir, d'una banda, les bases teòriques més actualitzades sobre les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, juntament amb recursos que ofereixen una visió molt pràctica i contextualitzada. Per això, es combinen les aportacions més rellevants de cada àmbit amb recursos molt aplicats.

Cada estudiant del Màster compta amb un material per a cada assignatura elaborat per diferents especialistes de reconegut prestigi. Aquests materials presenten, exemplifiquen i aprofundeixen els continguts de l'assignatura. La seva elaboració es realitza en diferents formats digitals (HTML 5, audiollibre, videollibre, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que l'estudiant pot baixar i llegir o escoltar en diferents dispositius i formats. Amb això es garanteix un material de referència ajustat per a cada assignatura i que garanteix un alt nivell de qualitat, especialització i rigor científic.

Com a complement a aquests materials, l'equip docent de cada assignatura realitza una selecció de la bibliografia més actualitzada, així com dels articles científics més rellevants sobre la temàtica de l'assignatura. Els manuals i llibres fruit d'aquesta selecció són adquirits per la biblioteca de la UOC.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.