Accès obert Vols més informació?

Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

Màster universitari

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té una càrrega lectiva de seixanta crèdits, distribuïts en vuit assignatures de caràcter obligatori i un treball final de màster.
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Assignatures obligatòries 48
Treball de fi de màster 12

Assignatures

Es preveu que un estudiant pugui portar a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o en un termini superior d'anys, segons el model flexible que ofereix la UOC. 

Semestre 1

Crèdits

HTML i CSS

Disseny d'interfícies interactives

Programació en JavaScript per a programadors

Desenvolupament back-end amb PHP

Desenvolupament front-end amb frameworks JavaScript

6

6

6

6

6

Semestre 2

Crèdits

Desenvolupament front-end avançat

Eines HTML i CSS I

Eines HTML i CSS II

Treball de fi de màster

6

6

6

12

Es preveu que un estudiant pugui portar a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o en un termini superior d'anys, segons el model flexible que ofereix la UOC. 

Semestre 1

Crèdits

HTML i CSS

Disseny d'interfícies interactives

Programació en JavaScript per a programadors

6

6

6

Semestre 2

Crèdits

Desenvolupament front-end amb frameworks JavaScript

Desenvolupament back-end amb PHP

Eines HTML i CSS I

6

6

6

Semestre 3

Crèdits

Desenvolupament front-end avançat

Eines HTML i CSS II

6

6

Semestre 4

Crèdits

Treball de fi de màster

12

Durada

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web té una durada mínima estimada d'un any acadèmic, distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

No obstant això, l'estudiant decideix cada semestre les assignatures que vol cursar i pot ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

Si l'estudiant combina els seus estudis amb una feina a temps complet, el més recomanable és que es matriculi d'entre dues i tres assignatures cada semestre, per tal de garantir que tindrà el temps suficient per a assolir amb èxit les competències de cada matèria.

En el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que ofereix una assistència directa i l'assessorament necessari sobre quantes i quines assignatures és recomanable que es matriculi l'estudiant.

Complements de Formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants sense perfil d'ingrés recomanat han de cursar 8 crèdits ECTS de complements formatius.

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

  • Introducció a la programació en JavaScript I (4 crèdits ECTS)

  • Introducció a la programació en JavaScript II (4 crèdits ECTS)

Treball final

Els estudis de màster de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En aquest màster, el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de màster és un treball individual que consisteix en la realització d'una aplicació web complexa, com a síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director d'aquest treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa. L'estudiant haurà de fer una exposició del treball, que s'haurà de dur a terme públicament mitjançant l'aula de l'assignatura, davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: a la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; a la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i a la tercera, la defensa del treball, que s'ha de fer públicament a l'aula de l'assignatura per mitjà de l'eina Present@, de la UOC.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

 

 

Recursos per a l'aprenentatge

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a la realització de la seva activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Es tracta tant de materials docents que la mateixa UOC encarrega i elabora com de recursos que hi ha a la xarxa o ja publicats per tercers.

Propera matrícula:
octubre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació