Accès obert Vols més informació?

Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Màster universitari

El pla d'estudis del màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils es compon de 60 crèdits ECTS, que s'organitzen en assignatures obligatòries i optatives. L'estudiant ha de cursar 24 crèdits ECTS obligatoris, dels quals 12 corresponen al Treball final de màster, i 36 crèdits ECTS optatius.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 12
Optatives 30
Pràctiques 6
Treball final del màster 12
Total 60
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 12
Optatives 30
Pràctiques 6
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures

Planificació 1 any (2 semestres) 

Assignaturas semestre 1

Crèdits

Totals

Total

60

Tecnologia i Desenvolupament per a Dispositius Mòbils

6

30

Disseny de productes interactius multidispositiu

6

Optativa 1

6

Optativa 2

6

Optativa 3

6

 

Assignatures semestre 2

Crèdits

Totals

Optativa 4

6

30

Optativa 5

6

Optativa 6

6

Treball final de màster

12

 

Planificació 2 anys (4 semestres)

Assignatures semestre 1

Crèdits

Totals

Total

60

Tecnologia i Desenvolupament per a Dispositius Mòbils

6

12

Disseny de productes interactius multidispositiu

6

   

Assignatures semestre 2

Crèdits

Totals

Optativa 1

6

18

Optativa 2

6

Optativa 3

6

 

Assignatures semestre 3

Crèdits

Totals

Optativa 4

6

12

Optativa 5

6

Optativa 6

 

Assignatures semestre 4

Crèdits

Totals

Treball final de màster

12

12

 

Durada

El màster universitari de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils s'ha dissenyat perquè es pugui cursar en un any (dos semestres) o en dos (quatre semestres), però no hi ha un temps màxim per a finalitzar la titulació. Cada estudiant pot ajustar la durada i el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i a la disponibilitat de temps que té.

La Universitat fomenta que cada semestre sigui el mateix estudiant qui triï el nombre d'assignatures de les quals es vol matricular. De fet, l'estudiant rep assessorament personalitzat del tutor per a poder crear una planificació adequada en la matriculació de les assignatures que cursarà, d'acord amb les seves necessitats, interessos, temps disponible i coneixements previs, amb l'objectiu de consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada al llarg de la titulació.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin del perfil d'ingrés recomanat que cursin fins a un màxim de 30 crèdits ECTS de complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant el tutor durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

Treball Final de Màster

Els estudis de Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En aquest màster el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures de la titulació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa: 30 en total.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i asíncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) El seguiment i l'elaboració del treball, (2) La memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) La defensa del treball. La defensa s'ha de fer de  a través del Fòrum de l'aula, contestant a les preguntes dels membres del tribunal en un termini màxim de 24 hores.

Per a més informació sobre la docència, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura 


Optativa

Duració


6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/ Modalitats

Virtual  (encara que en algun cas, el centre de pràctiques podria requerir algun tipus de presencialitat o sincronia)

Requisits

 

Haver superat 30 crèdits ECTS de la titulació.

 
Acompanyament 


Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com tutor acadèmic, qui garanteix que les pràctiques es porten a terme seguint el projecte formatiu.

 

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Recursos per l'aprenentatge

Des de l'inici, el programa proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a la realització de l'activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és molt divers: poden ser materials docents que la mateixa UOC encarrega i elabora o poden ser recursos que hi ha a la xarxa o ja publicats per tercers.

Propera matrícula:
octubre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació