Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciència de Dades

Objectius

El màster universitari de Ciència de Dades de la UOC té com a objectiu principal formar especialistes capaços d'identificar, capturar, transformar, analitzar i interpretar les dades, per impulsar el valor i la innovació aplicada a diverses indústries com, per exemple, les finances, la salut, els béns de consum o la tecnologia, entre moltes altres.

A partir d'aquest objectiu general, el màster fixa altres objectius més concrets:

 • Adquirir coneixements sobre els processos de captura, extracció, manipulació i conversió de dades en diferents entorns.
 • Obtenir coneixements sobre els principals sistemes d'emmagatzematge de la informació, incloent-hi les bases de dades relacionals i els nous models NoSQL i NewSQL.
 • Conèixer els principals mètodes estadístics per a l'anàlisi de dades descriptiva i predictiva.
 • Dominar els mètodes de visualització de dades, tant estàtics com dinàmics.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre les seves conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils

El màster s'adreça a titulats de perfil tècnic que hagin cursat una titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicació, Matemàtiques, Física o una titulació similar, encara que també poden accedir-hi graduats d'altres titulacions.

Competències


Competències generals:

 • Capacitat per a extreure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • Capacitat per a aplicar coneixements de ciència de dades amb l'objectiu de resoldre problemes relacionats amb la presa de decisions en diferents entorns, tant coneguts com nous.
 • Capacitat per a presentar els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dades de manera eficient i atractiva.
 • Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la ciència de dades.
 •  


Competències transversals:

 • Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i treball independent.
 • Capacitat per a la comunicació oral i escrita, per a la vida acadèmica i professional.
 • Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.
 • Capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi, la síntesi i l'exposició de resultats.
 • Capacitat per a adaptar-se a futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.


Competències específiques:

 • Capacitat per a programar a un nivell avançat en els llenguatges més utilitzats en la ciència de dades.
 • Capacitat per a la manipulació de dades, la conversió de formats i l'emmagatzematge de dades i formats.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la implementació d'algorismes, i per conèixer-ne l'ús i l'aplicació a la ciència de dades.
 • Capacitat per a entendre i aplicar mètodes d'inferència estadística i regressió a diferents tipus de dades, i avaluar la qualitat de l'ajust.
 • Capacitat per a entendre i aplicar els principals mètodes de mineria de dades adequats als tipus de dades que cal utilitzar, i avaluar-ne la precisió.
 • Capacitat per a fer un ús avançat de les eines de programari estadístic adequades per als diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.
 • Capacitat per a dissenyar i implementar una infraestructura per a emmagatzemar un conjunt heterogeni de dades, tant en entorns centralitzats com distribuïts, segons el volum i les necessitats de dades.
 • Capacitat per a utilitzar el gestor de bases de dades més adequat en cada context, incloent-hi gestors relacionals, NoSQL i NewSQL.
 • Capacitat per a capturar dades de diferents fonts de dades (des de xarxes socials, fins a web de dades o repositoris) mitjançant diferents mecanismes (queries, API i scrapping, etc.).
 • Capacitat per a actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb la manipulació de dades segons l'àmbit d'aplicació.
 • Capacitat per a aplicar tècniques per a la generació de visualitzacions (estàtiques i interactives) adequades a cada problema per a l'anàlisi i l'exploració de dades, i per a la comunicació correcta dels resultats de l'anàlisi.
 • Capacitat per a dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de l'anàlisi de dades.
 • Capacitat per a analitzar un problema de ciència de dades, i per a identificar i definir els requeriments apropiats per a resoldre-ho.
 • Capacitat per a presentar i defensar un treball en l'àmbit de la ciència de dades davant un públic expert.


Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

Testimonis dels alumnes

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.