Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciència de Dades

Objectius

El màster universitari de Ciència de Dades de la UOC té com a objectiu principal formar especialistes capaços d'identificar, capturar, transformar, analitzar i interpretar les dades, per impulsar el valor i la innovació aplicada a diverses indústries com, per exemple, les finances, la salut, els béns de consum o la tecnologia, entre moltes altres.

A partir d'aquest objectiu general, el màster fixa altres objectius més concrets:

 • Adquirir coneixements sobre els processos de captura, extracció, manipulació i conversió de dades en diferents entorns.
 • Obtenir coneixements sobre els principals sistemes d'emmagatzematge de la informació, incloent-hi les bases de dades relacionals i els nous models NoSQL i NewSQL.
 • Conèixer els principals mètodes estadístics per a l'anàlisi de dades descriptiva i predictiva.
 • Dominar els mètodes de visualització de dades, tant estàtics com dinàmics.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre les seves conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils

El màster s'adreça a titulats de perfil tècnic que hagin cursat una titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicació, Matemàtiques, Física o una titulació similar, encara que també poden accedir-hi graduats d'altres titulacions.

Competències


Competències generals:

 • Capacitat per a extreure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • Capacitat per a aplicar coneixements de ciència de dades amb l'objectiu de resoldre problemes relacionats amb la presa de decisions en diferents entorns, tant coneguts com nous.
 • Capacitat per a presentar els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dades de manera eficient i atractiva.
 • Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la ciència de dades.
 •  


Competències transversals:

 • Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i treball independent.
 • Capacitat per a la comunicació oral i escrita, per a la vida acadèmica i professional.
 • Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.
 • Capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi, la síntesi i l'exposició de resultats.
 • Capacitat per a adaptar-se a futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.


Competències específiques:

 • Capacitat per a programar a un nivell avançat en els llenguatges més utilitzats en la ciència de dades.
 • Capacitat per a la manipulació de dades, la conversió de formats i l'emmagatzematge de dades i formats.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la implementació d'algorismes, i per conèixer-ne l'ús i l'aplicació a la ciència de dades.
 • Capacitat per a entendre i aplicar mètodes d'inferència estadística i regressió a diferents tipus de dades, i avaluar la qualitat de l'ajust.
 • Capacitat per a entendre i aplicar els principals mètodes de mineria de dades adequats als tipus de dades que cal utilitzar, i avaluar-ne la precisió.
 • Capacitat per a fer un ús avançat de les eines de programari estadístic adequades per als diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.
 • Capacitat per a dissenyar i implementar una infraestructura per a emmagatzemar un conjunt heterogeni de dades, tant en entorns centralitzats com distribuïts, segons el volum i les necessitats de dades.
 • Capacitat per a utilitzar el gestor de bases de dades més adequat en cada context, incloent-hi gestors relacionals, NoSQL i NewSQL.
 • Capacitat per a capturar dades de diferents fonts de dades (des de xarxes socials, fins a web de dades o repositoris) mitjançant diferents mecanismes (queries, API i scrapping, etc.).
 • Capacitat per a actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb la manipulació de dades segons l'àmbit d'aplicació.
 • Capacitat per a aplicar tècniques per a la generació de visualitzacions (estàtiques i interactives) adequades a cada problema per a l'anàlisi i l'exploració de dades, i per a la comunicació correcta dels resultats de l'anàlisi.
 • Capacitat per a dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de l'anàlisi de dades.
 • Capacitat per a analitzar un problema de ciència de dades, i per a identificar i definir els requeriments apropiats per a resoldre-ho.
 • Capacitat per a presentar i defensar un treball en l'àmbit de la ciència de dades davant un públic expert.


Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

Testimonis dels alumnes

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.