Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

Objectius

Objectius generals del títol

El màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC està orientat a capacitar els alumnes per a l'exercici professional de la comunicació a les empreses i les institucions. Aquest programa aporta a l'alumnat les competències per a dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa. El màster també prepara els alumnes per a l'organització d'esdeveniments institucionals i d'empresa, i els ofereix els coneixements per a aplicar la normativa protocol·lària.

Els principals entorns on els graduats del màster podran exercir la seva tasca professional són els departaments de comunicació, relacions institucionals i protocol d'empreses i institucions, les empreses consultores de comunicació i relacions públiques, i les agències especialitzades en organització d'esdeveniments.

Perfils

El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments es dirigeix a col·lectius i perfils professionals molt diversos. En primer lloc, als qui exerceixen o aspiren a exercir responsabilitats comunicatives que requereixen coneixements profunds sobre la identificació de públics, la selecció de canals i l'elaboració de missatges. També als professionals que exerceixen en gabinets de premsa i que desitgen anar més enllà d'aquesta funció i abastar altres aspectes que influeixen en la reputació de les organitzacions. El màster es dirigeix igualment a professionals que volen completar i actualitzar la seva formació i capacitar-se així per a gestionar la comunicació d'una manera integral. A més, atès que la formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és demana en entitats públiques i privades, aquesta titulació es dirigeix als qui vulguin dedicar-se a la producció i gestió d'esdeveniments corporatius, l'exercici de les relacions institucionals i l'assessoria en matèria de protocol.

Competències

Competències generals

 • Organització i planificació.
 • Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).
 • Comunicació oral i escrita.
 • Direcció i treball en equip.
 • Lideratge i presa de decisions.

Competències transversals

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Competències específiques

 • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar.
 • Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització. 
 • Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.
 • Identificar les dinàmiques dels mitjans de comunicació de massa (mass media) i els mitjans socials (social media) per a dissenyar, dirigir i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una correcta expressió oral i escrita. 
 • Dominar la metodologia de recerca rigorosa sobre com es produeixen les relacions amb els públics objectiu (stakeholders) en l'entorn digital, a fi d'aplicar noves tendències de comunicació en mitjans socials i dissenyar propostes innovadores.
 • Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (fora de línia i en línia) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management), a fi d'elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.
 • Adquirir la capacitat de prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.
 • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual opera l'organització, identificant els públics objectiu, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.
 • Saber aplicar amb creativitat tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i l'oportunitat comunicativa de què es tracti en el context d'una organització.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.