Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciutat i Urbanisme

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciutat i urbanisme, l'estudiantat ha de superar 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:

32 crèdits obligatoris que corresponen a 8 assignatures de 4 crèdits ECTS;16 crèdits optatius (d'un total de 32 optatius) corresponents a 4 assignatures de 4 crèdits ECTS  i 12 crèdits ECTS més corresponents al treball final de màster i al seminari pràctic en Ciutat i urbanisme.

Les assignatures es despleguen de forma paral·lela i tenen una càrrega de dedicació d'aproximadament 6,5 hores per setmana.

El màster complet es realitza virtualment i amb una metodologia, fet que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb flexibilitat. Per això, encara que és recomanable cursar-lo en almenys dos anys, cada estudiant pot cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, de manera que el ritme s'adeqüi a les seves necessitats.

Per aquesta raó, és altament recomanable sol·licitar l'orientació de tutoria en el procés de matriculació, per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 32
Optatives 16
Seminari pràctic en Ciutat i urbanisme 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

 
Assignatures obligatòries Crèdits

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:

Transformacions urbanes

Govern local i innovació

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

Nova economia urbana

 

Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat:

Cap a un nou urbanisme

Urbanismes globals

Instruments per a fer ciutat

Espai públic i ciutadania

 

Matèria 5. Seminari en Ciutat i urbanisme:

Seminari pràctic en Ciutat i urbanisme

 

Matèria 6. Treball final de màster

Treball final de màster

 

4

4

4

4

 

 

4

4

4

4

 

 

6

 

 

6

 
 
Assignatures optatives d'especialitat
(L'estudiant ha d'escollir quatre assignatures d'una mateixa matèria)
Crèdits
 
   

Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:

Polítiques urbanes i innovació social

Drets culturals i mundialització

Habitatge i inclusió social

Ciutat, inseguretat i conflicte

 

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:

Medi ambient i metabolisme urbà

Nous paradigmes sostenibilitat urbana

Territori, infraestructures i serveis urbans

Transport i mobilitat sostenible

 

4

4

4

4

 

 

4

4

4

4

 

Assignatures Crèdits
Semestre 1 24

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:

16
Total 60

Transformacions urbanes

Govern local i innovació

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

Nova economia urbana

4

4

4

4

   
Optatives (a escollir dues de la mateixa matèria) 8
Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:  

Polítiques urbanes i innovació social

Habitatge i inclusió social

4

4

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:  

Medi ambient i metabolisme urbà

Nous paradigmes sostenibilitat urbana

 

4

4

 

 
Assignatures Crèdits
Semestre 2 36
Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat: 16

Cap a un nou urbanisme

Urbanismes globals

Instruments per a fer ciutat

Espai públic i ciutadania

4

4

4

4

   
Optatives (a escollir dues de la mateixa materia que el semestre1) 8
Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat  
Drets culturals i mundialització 4
Ciutat, inseguretat i conflicte 4
   
Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:  
Territori, infraestructures i serveis urbans 4
Transport i mobilitat sostenible 4
   
Matèria 5. Pràctiques professionals en ciutat i urbanisme:  
Pràctiques professionals externes (online) 6
Matèria 6. Treball final de màster  
Treball final de màster 6
 

 

Assignatures Crèdits
Total 60
Semestre 1 16

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:

Transformacions urbanes

Govern local i innovació

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

Nova economia urbana

16
 

4

4

4

4

Semestre 2 16

Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat:

Cap a un nou urbanisme

Urbanismes globals

Instruments per a fer ciutat

Espai públic i ciutadania

16

4

4

4

4

                                                                                                        
(l'estudiant ha de triar quatre assignatures optatives d'una mateixa matèria entre el semestre 3 i el 4)
 
Semestre 3 14

Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:

Polítiques urbanes i innovació social

Habitatge i inclusió social

8

4

4

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:

Medi ambient i metabolisme urbà

Nous paradigmes sostenibilitat urbana

 

8

4

4

 

Matèria 5. Pràctiques professionals en ciutat i urbanisme: 6
Pràctiques professionals externes (online) 6
 
(l'estudiant ha de triar quatre assignatures optatives d'una mateixa matèria entre el semestre 3 i el 4)
 
Semestre 4 16
  Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:    

Drets culturals i mundialització

Ciutat, inseguretat i conflicte

8

4

4

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles: 8
Territori, infraestructures i serveis urbans 4
Transport i mobilitat sostenible 4
   
Matèria 6. Treball final de màster 6
Treball final de màster 6
 

 

 
Especialitat en Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat Crèdits
   

Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:

Polítiques urbanes i innovació social

Drets culturals i mundialització

Habitatge i inclusió social

Ciutat, inseguretat i conflicte

16

4

4

4

4

 
 
Especialitat en Ciutats i Territoris Sostenibles Crèdits
   

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:

Medi ambient i metabolisme urbà

Nous paradigmes sostenibilitat urbana

Territori, infraestructures i serveis urbans

Transport i mobilitat sostenible

16

4

4

4

4

 

 

Els estudiants hauran de triar quina especialitat voldran cursar. És obligatori cursar les quatre assignatures optatives que conformen una especialitat i no podran cursar simultàniament assignatures optatives de diferents especialitats. Una vegada superades les quatre assignatures d'una especialitat, l'estudiant podrà, si volgués, sol·licitar matrícula en l'altra especialitat, encara que no és obligatori per a l'obtenció del titulo de màster universitari de Ciutat i urbanisme.

Durada

El màster universitari de Ciutat i urbanisme està dissenyat per a ser cursat en dos anys lectius (quatre semestres), tot i que pot completar-se també en un any, si bé no és recomanable.

Per a concloure'l en dos anys, l'estudiant haurà de matricular-se a quatre assignatures per semestre durant els tres primers semestres. Les assignatures es despleguen de paral·lelament i tenen un període de docència de quinze setmanes, amb quatre activitats avaluables cadascuna. La càrrega de dedicació de cada assignatura és d'aproximadament 6,5 hores per setmana.

L'últim semestre es destina a la realització de les pràctiques professionals online i a l'elaboració del treball final de màster.

És altament recomanable sol·licitar l'orientació del tutor durant el procés de matriculació, per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final.

En el màster universitari de Ciutat i urbanisme el treball final consta de 6 crèdits ECTS i consisteix en la realització d'un projecte que pot ser individual o participatiu.


En totes dues modalitats, els estudiants han de demostrar la seva capacitat per a integrar els diferents coneixements adquirits al llarg del curs. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol.

És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat almenys 6 assignatures de docència (24 crèdits) i haver superat o estar matriculat en el mateix semestre en totes les assignatures restants incloent el Seminari pràctic. 

El treball final es fa amb el suport de material docent preparat exclusivament per a aquesta assignatura i amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant pugui dur-lo a terme amb èxit. El tutor d'aquest treball és l'encarregat d'orientar a l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa pública que es realitza de forma sincrònica mitjançant les eines de videoconferència utilitzades en l'ensenyament online o presencialment sempre que sigui possible. L'estudiant haurà de fer una exposició del treball, que haurà de dur-se a terme davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: en la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; en la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i en la tercera, la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent en la secretaria del campus una vegada demanat l'accés al programa.

Seminari pràctic en Ciutat i urbanisme

El Seminari pràctic en Ciutat i urbanisme té com a objectiu compartir la metodologia de treball de l'empresa col·laboradora amb l'estudiantat.

Atès que els grans projectes tenen un ritme que no poden ajustar-se al calendari docent, el format de Seminari permetrà a l'estudiantat tenir una visió integral i completa de la metodologia aplicada per a l'anàlisi, i per a l'elaboració de propostes, enfocada en els reptes d'un territori específic.

 

Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. 
Modalitat/s Virtuals i en equips de 4 o 5 estudiants
Requisits

Haver superat almenys 6 assignatures de docència (24 crèdits) i matricular-se en el mateix semestre d'almenys 4 assignatures (16 crèdits) de les 6 assignatures de docència restants.

Acompanyament El seminari es realitza de forma col·laborativa en línia. L'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional provinent d'una empresa col·laboradora que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.
Empreses col·laboradores

El màster de Ciutat i urbanisme té un conveni de cooperació educativa per a la realització del seminari pràctic amb l'empresa pública Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà. Aquest centre pot canviar segons les necessitats concretes de cada edició.

 

 

L'experiència professional prèvia de l'alumne no és objecte de reconeixement acadèmic (RAEP).

Podeu trobar més informació sobre el funcionament del seminari pràctic en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura sempre fa referència al semestre actual.

El procediment per a cursar aquesta assignatura s'exposa a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls del seminari pràctic

Recursos per a l'aprenentatge

L'estudiantat del màster té a la seva disposició el material didàctic de lectura obligatòria, que és la referència bàsica per a la realització de les activitats i per aconseguir les competències i els resultats d'aprenentatge fixats en l'assignatura.

Els materials s'ofereixen exclusivament en format digital perquè des del programa de Ciutat i urbanisme volem promoure la sostenibilitat reduint la petjada ecològica derivada del consum de paper, impressió i transport dels mateixos.

A més, es facilita a l'estudiantat una àmplia tipologia de suports i recursos com a articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. amb la finalitat de facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

El professorat col·laborador també pot complementar aquesta informació tot suggerint altres lectures durant el període de docència.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta de l'estudiantat i professorat col·laborador tenen lloc mitjançant les diferents zones habilitades a l'aula per a aquest efecte (espai de debat, fòrum), i també mitjançant diferents eines complementàries d'interacció 2.0, a les quals es convida a participar per a intercanviar opinions sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, de manera que es construeixin conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Màster Universitario de Ciutat i Urbanisme

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.