Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciutat i Urbanisme

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciutat i urbanisme, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:

32 crèdits obligatoris que corresponen a 8 assignatures de 4 crèdits ECTS,16 crèdits optatius (d'un total de 32 optatius) corresponents a 4 assignatures de 4 crèdits ECTS  i 12 crèdits ECTS més corresponents al treball final de màster i a les pràctiques professionals externes en línia.

Les assignatures es despleguen de forma paral·lela i tenen una càrrega de dedicació d'aproximadament 6,5 hores per setmana.

El màster complet es realitza virtualment i amb una metodologia, fet que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb flexibilitat. Per això, encara que és recomanable cursar-lo en almenys dos anys, cada estudiant pot cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, de manera que el ritme s'adeqüi a les seves necessitats.

Per aquesta raó, és altament recomanable sol·licitar l'orientació del tutor en el procés de matriculació, per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 32
Optatives 16
Pràctiques externes online 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures

 
Assignatures obligatòries Crèdits

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:

Transformacions urbanes

Govern local i innovació

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

Nova economia urbana

 

Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat:

Cap a un nou urbanisme

Urbanismes globals

Instruments per a fer ciutat

Espai públic i ciutadania

 

Matèria 5. Pràctiques professionals en ciutat i urbanisme:

Pràctiques professionals externes (online)

 

Matèria 6. Treball final de màster

Treball final de màster

 

4

4

4

4

 

 

4

4

4

4

 

 

6

 

 

6

 
 
Assignatures optatives d'especialitat
(L'estudiant ha d'escollir quatre assignatures d'una mateixa matèria)
Crèdits
 
   

Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:

Polítiques urbanes i innovació social

Drets culturals i mundialització

Habitatge i inclusió social

Ciutat, inseguretat i conflicte

 

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:

Medi ambient i metabolisme urbà

Nous paradigmes sostenibilitat urbana

Territori, infraestructures i serveis urbans

Transport i mobilitat sostenible

 

4

4

4

4

 

 

4

4

4

4

 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
     
 

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:

16  
Total 60
 

Transformacions urbanes

Govern local i innovació

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

Nova economia urbana

4

4

4

4

 
       
  Optatives (a escollir dues de la mateixa matèria) 8  
Semestre 1 Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:   24
 

Polítiques urbanes i innovació social

Habitatge i inclusió social

4

4

 
  Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:    
 

Medi ambient i metabolisme urbà

Nous paradigmes sostenibilitat urbana

 

4

4

 

 
 
Períodes Assignatures Crèdits Totals
  Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat: 16  
 

Cap a un nou urbanisme

Urbanismes globals

Instruments per a fer ciutat

Espai públic i ciutadania

4

4

4

4

 
       
  Optatives (a escollir dues de la mateixa materia que el semestre1) 8  
  Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat    
  Drets culturals i mundialització 4  
  Ciutat, inseguretat i conflicte 4  
       
  Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:    
  Territori, infraestructures i serveis urbans 4  
  Transport i mobilitat sostenible 4  
       
Semestre 2 Matèria 5. Pràctiques professionals en ciutat i urbanisme:   36
  Pràctiques professionals externes (online) 6  
  Matèria 6. Treball final de màster    
  Treball final de màster 6  
 

 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 60
Semestre 1

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:

Transformacions urbanes

Govern local i innovació

Tecnopolítica, xarxes i ciutadania

Nova economia urbana

16
 

4

4

4

4

16
Semestre 2

Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat:

Cap a un nou urbanisme

Urbanismes globals

Instruments per a fer ciutat

Espai públic i ciutadania

16

4

4

4

4

16
                                                                                                        
(l'estudiant ha de triar quatre assignatures optatives d'una mateixa matèria entre el semestre 3 i el 4)
 
Semestre 3

Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:

Polítiques urbanes i innovació social

Habitatge i inclusió social

8

4

4

14

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:

Medi ambient i metabolisme urbà

Nous paradigmes sostenibilitat urbana

 

8

4

4

 

  Matèria 5. Pràctiques professionals en ciutat i urbanisme: 6  
  Pràctiques professionals externes (online) 6  
 
(l'estudiant ha de triar quatre assignatures optatives d'una mateixa matèria entre el semestre 3 i el 4)
 
Semestre 4
  Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:    

Drets culturals i mundialització

Ciutat, inseguretat i conflicte

8

4

4

 
  Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles: 8  
  Territori, infraestructures i serveis urbans 4  
  Transport i mobilitat sostenible 4  
       
  Matèria 6. Treball final de màster 6  
  Treball final de màster 6  
 

 

 
Especialitat en Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat Crèdits
   

Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:

Polítiques urbanes i innovació social

Drets culturals i mundialització

Habitatge i inclusió social

Ciutat, inseguretat i conflicte

16

4

4

4

4

 
 
Especialitat en Ciutats i Territoris Sostenibles Crèdits
   

Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:

Medi ambient i metabolisme urbà

Nous paradigmes sostenibilitat urbana

Territori, infraestructures i serveis urbans

Transport i mobilitat sostenible

16

4

4

4

4

 

 

Els estudiants hauran de triar quina especialitat voldran cursar. És obligatori cursar les quatre assignatures optatives que conformen una especialitat i no podran cursar simultàniament assignatures optatives de diferents especialitats. Una vegada superades les quatre assignatures d'una especialitat, l'estudiant podrà, si volgués, sol·licitar matrícula en l'altra especialitat, encara que no és obligatori per a l'obtenció del titulo de màster universitari de Ciutat i urbanisme.

Durada

El màster universitari de Ciutat i urbanisme està dissenyat per a ser cursat en dos anys lectius (quatre semestres), tot i que pot completar-se també en un any, si bé no és recomanable.

Per a concloure'l en dos anys, l'estudiant haurà de matricular-se a quatre assignatures per semestre durant els tres primers semestres. Les assignatures es despleguen de paral·lelament i tenen un període de docència de quinze setmanes, amb quatre activitats avaluables cadascuna. La càrrega de dedicació de cada assignatura és d'aproximadament 6,5 hores per setmana.

L'últim semestre es destina a la realització de les pràctiques professionals online i a l'elaboració del treball final de màster.

És altament recomanable sol·licitar l'orientació del tutor durant el procés de matriculació, per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final.

En el màster universitari de Ciutat i urbanisme el treball final consta de 6 crèdits ECTS i consisteix en la realització d'un projecte que pot ser individual o participatiu.


En totes dues modalitats, els estudiants han de demostrar la seva capacitat per a integrar els diferents coneixements adquirits al llarg del curs. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol.

És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat almenys 8 assignatures de docència (32 crèdits) i estar matriculat en el mateix semestre en les 4 restants (16 crèdits). També ha d'haver superat o matriculat en el mateix semestre els 6 crèdits de Pràctiques externes.

El treball final es fa amb el suport de material docent preparat exclusivament per a aquesta assignatura i amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant pugui dur-lo a terme amb èxit. El tutor d'aquest treball és l'encarregat d'orientar a l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa pública que es realitza de forma sincrònica mitjançant les eines de videoconferència utilitzades en l'ensenyament online o presencialment sempre que sigui possible. L'estudiant haurà de fer una exposició del treball, que haurà de dur-se a terme davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: en la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; en la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i en la tercera, la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent en la secretaria del campus una vegada demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars
Modalitat/s Virtuals i en equips de 4 o 5 estudiants
Requisits

Haver superat almenys 6 assignatures de docència (24 crèdits) i matricular-se en el mateix semestre d'almenys 4 assignatures (16 crèdits) de les 6 assignatures de docència restants.

Acompanyament Les pràctiques es realitzen de forma col·laborativa en línia. L'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

El màster de Ciutat i urbanisme té un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques virtuals amb l'empresa pública Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà. Aquest centre pot canviar segons les necessitats concretes de cada edició.

NOTA: El centre i la disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques la podeu trobar dins de l'eina de gestió de pràctiques. 

 

L'experiència professional prèvia de l'alumne no és objecte de reconeixement acadèmic (RAEP).

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Recursos per a l'aprenentatge

Els estudiants del màster tenen a la seva disposició el material didàctic de lectura obligatòria, que és la referència bàsica per a la realització de les activitats i per aconseguir els objectius i les competències fixades en l'assignatura.

Els materials s'ofereixen exclusivament en format digital perquè des del programa de Ciutat i urbanisme volem promoure la sostenibilitat reduint la petjada ecològica derivada del consum de paper, impressió i transport dels mateixos. Aquest material es facilita solament en la llegua castellana.

A més, es facilita a l'estudiant una àmplia tipologia de suports i recursos com a articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. amb la finalitat de facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

El professor col·laborador també pot complementar aquesta informació tot suggerint altres lectures durant el període de docència.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i professors col·laboradors tenen lloc mitjançant les diferents zones habilitades a l'aula per a aquest efecte (espai de debat, fòrum), i també mitjançant diferents eines complementàries d'interacció 2.0, a les quals es convida a participar per a intercanviar opinions sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, de manera que es construeixin conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.