Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciutat i Urbanisme

Objectius

El màster universitari de Ciutat i urbanisme té com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització professional en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme. Per a la seva concreció, estableix els següents objectius generals:

 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des de diverses perspectives i disciplines.
 • Oferir activitats formatives i espais de treball online adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació d'idees pròpies relacionades amb la gestió de  la ciutat i l'urbanisme.
 • Oferir les activitats formatives que facin possible que els estudiants apliquin a la pràctica els coneixements teòrics, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
 • Oferir un escenari real per a l'aplicació de les competències adquirides al llarg del programa que promogui la pràctica professional i també l'autoavaluació de les capacitats -personals, instrumentals i sistèmiques- de l¿estudiant, per a respondre a un encàrrec real en un equip multidisciplinari i projectar-se, d'aquesta manera, cap al mercat laboral de forma més precisa.
Perfils

El màster universitari de Ciutat i urbanisme va dirigit a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes, i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. Ofereix dues especialitats possibles -Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat, i Ciutats i Territoris Sostenibles- sense renunciar, amb això, al seu caràcter transdisciplinari. Per aquesta mateixa raó, el perfil preferent de l'estudiant també és pluridisciplinari.

Es dirigeix a estudiantes, professionals o acadèmics amb una de les següents titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger):

 • Arquitectura i Arquitectura Tècnica,
 • Enginyeria i Enginyeria Tècnica,
 • Administració i Direcció d'Empreses,
 • Administració Pública,
 • Economia,
 • Dret,
 • Ciències Polítiques,
 • Urbanisme,
 • Sociologia,
 • Antropologia,
 • Geografia,
 • Psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o
 • Ciències Ambientals.

 

També està orientat a altres titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger) amb la següent experiència professional comprovada:

 • Gestors urbans.
 • Quadres tècnics i polítics de l'administració pública amb experiència en l'àmbit la de ciutat i l'urbanisme.
 • Col·laboradors d'organismes dedicats a l'atenció de problemes urbans.
 • Professionals que atenen problemes inherents a les ciutats i dissenyen solucions des de consultories privades, entitats o des del tercer sector.
 • Investigadors i acadèmics que tenen com a focus les realitats urbanes.
Competències

El tractament transdisciplinari del programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i les metodologies emprades basades en el learning by doing, en estudis de casos (CBL); l'aprenentatge basat en problemes (PBL) i l'aprenentatge cooperatiu, promouen l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en segle XXI.

Competències generals:

 • Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
 • Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
 • Treballar de col·laborativament en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.
 • Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.


Competències específiques de la titulació:

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètico-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 • Exposar i argumentar, en un entorn pluridisciplinari i de participació, idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada, i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.
 • Incorporar en positiu proposades d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i d¿avançar en el procés de presa de decisions.
 • Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes; projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin integralment a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Aprofitar de manera crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.


Competències transversals de la UOC:

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se eficaçment per escrit per a la vida acadèmica i professional.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.