Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa

Per a completar el màster universitari en Ciberseguretat i Privadesa, l'estudiant ha de cursar 3 matèries obligatòries, 5 matèries optatives i el treball final de màster, de 12 ECTS.

El màster ofereix la possibilitat d'intensificar el perfil professional de l'estudiant cursant una de les tres especialitats següents:

  • Sistemes (18 ECTS)

Especialitat enfocada a entendre els mecanismes de prevenció, protecció i detecció de vulnerabilitats, i a adquirir les competències del hacking ètic i del pentesting. També és focalitza en la identificació d'atacs i en la recollida d'evidències digitals a través de les metodologies de la informàtica forense.

  • Tecnologies (18 ECTS)

L'especialitat de tecnologies es centra en conèixer eines que permetin crear serveis i aplicacions amb les màximes garanties de seguretat i privacitat: des de protocols de baix nivell per al control d'accés (p.e. RADIUS), a  tecnologies DLT (Distributed Ledger Technologies) i en especial al sistema de blockchain (incloent bitcoins i ether) per desplegar sistemes distribuïts que garanteixin la integritat de les dades, passant per metodologies i eines de programari segur i enginyeria inversa.

  • Gestió (18 ECTS)

Especialitat dedicada a la gestió de la seguretat, en concret en conèixer com desplegar sistemes de gestió de la seguretat segons la normativa ISO 27001, en fer auditories tècniques de certificació, o en tenir competències per gestionar els actius empresarials en el núvol de forma segura.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 18 ECTS
Optatives d'especialitat 18 ECTS
Optatives 12 ECTS
Treball final de màster 12 ECTS

Assignatures

Semestre 1

Crèdits

Legislació i protecció de dades

6

Fonaments de ciberseguretat

6

Privacitat

6

Optativa

6

Optativa

6

Semestre 2

Crèdits

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Treball final

12

Semestre 1

Crèdits

Legislació i protecció de dades

6

Fonaments de ciberseguretat

6

Privacitat

6

Seguretat i pentesting de servidors de dades

6

Optativa

6

Semestre 2

Crèdits

Seguretat i pentesting de sistemes

6

Anàlisi forense

6

Optativa

6

Treball final

12

Semestre 1

Crèdits

Legislació i protecció de dades

6

Fonaments de ciberseguretat

6

Seguretat del programari

6

Sistemes de blockchain

6

Optativa

6

Semestre 2

Crèdits

Privacitat

6

Arquitectura i protocols de seguretat

6

Optativa

6

Treball final

12

Semestre 1

Crèdits

Legislació i protecció de dades

6

Fonaments de ciberseguretat

6

Privacitat

6

Sistemes de gestió de la seguretat

6

Optativa

6

Semestre 2

Crèdits

Auditoria tècnica

6

Seguretat en cloud computing

6

Optativa

6

Treball final

12

Durada

El màster universitari de Ciberseguretat i Privadesa s'ha dissenyat per tal que es pugui cursar en un any (2 semestres, a temps complet) o dos anys (4 semestres, a temps parcial), però no hi ha una durada màxima per a acabar la titulació. Cada estudiant pot ajustar el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i a la disponibilitat de temps que tingui.

La UOC fomenta que cada semestre sigui el mateix estudiant el que triï el nombre d'assignatures de les quals es vol matricular. De fet, l'estudiant rep un assessorament personalitzat del tutor per a poder crear una planificació adequada pel que fa a la matriculació de les assignatures que cursarà, segons les seves necessitats, els seus interessos, el temps disponible que té i els seus coneixements previs, amb l'objectiu de consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada al llarg de la titulació.

Complements de formació

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives, aquells estudiants que no provinguin de les titulacions afins de l'àmbit d'informàtica i de les telecomunicacions hauran de cursar fins a un màxim de 12 ECTS de complements formatius. La valoració dels complements a cursar es farà mitjançant una avaluació per part de la comissió d'admissió del programa de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula. 

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

La realització d'aquests complements formatius no serà obligatòria prèvia a l'accés al màster, però sí per a l'obtenció del títol.

Treball Final de Màster

Els estudis del màster universitari conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster online de Ciberseguretat i Privadesa, el treball final té 12 crèdits ECTS. La dedicació de l'estudiant està determinada pels crèdits assignats en aquesta assignatura i per l'equivalència de 25 hores de dedicació de l'estudiant per cada crèdit.

El treball final de màster comporta la realització, per part de l'estudiant, d'un projecte, que condueixi a l'elaboració d'una memòria o d'un article de recerca, i del desenvolupament d'un producte cientificoacadèmic en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les competències i les habilitats apreses en l'ensenyament corresponent. L'estudiant que hagi superat el treball final haurà adquirit el nivell òptim de competències útils per implementar-les a la seva ocupació professional (Treball final de màster).

Els treballs finals estan orientats a l'avaluació de les competències associades al títol i conclouen amb la defensa i avaluació i qualificació del treball. Per a cada programa es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d'avaluació d'acord amb la memòria d'implantació del pla d'estudis.

És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un 50% dels crèdits del programa.

  • Procés de sol·licitud i matriculació

Per a matricular-se del TFM cal fer una sol·licitud prèvia segons els criteris i requisits que marqui cada programa. Cal tenir un mínim de crèdits superats per elaborar el treball final de màster, atès que es considera aquesta assignatura com l'últim pas previ a l'obtenció del títol. L'estudiant expressa la voluntat d'elaborar el seu treball final dins dels àmbits de treball que s'ha marcat en cada programa, si fos el cas.

  • L'acompanyament d'un docent especialitzat

Per tal que l'estudiant pugui elaborar el seu treball final, la UOC assigna un docent que guiarà i donarà les pautes necessàries per al bon desenvolupament del treball. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes del TFM: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. Aquest docent en fa el seguiment, n'avalua la seva elaboració i participa de l'avaluació final del treball final. Per tant, el docent vetllarà pel progrés i la qualitat del treball final.

  • La defensa i avaluació del treball final de màster

A la UOC, la defensa dels TFM es realitza majoritàriament per mitjà de mecanismes virtuals. La diversitat geogràfica dels estudiants fa que sigui molt difícil coincidir en l'espai i en el temps. La modalitat estàndard per a la defensa del TFM a la UOC és la defensa virtual i asíncrona. Algunes titulacions poden tenir altres modalitats de defensa que estan explicades a la fitxa de cada programa de l'Estudia a la UOC o al pla docent de l'assignatura de treball final.

L'avaluació de la defensa i de l'assignatura correspon al tribunal d'avaluació que valorarà el treball final segons els criteris d'avaluació explicitats en el pla docent.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i elaboració del treball, (2) la memòria, projecte, producte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. Algunes titulacions poden demanar una memòria i producte com a resultat de l'elaboració del treball final.

Els treballs que obtinguin una qualificació mínima, establerta per cada programa, es posaran a disposició pública per mitjà del repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

L'assignatura de TFM no podrà ser objecte de reconeixement ni de compensació.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per l'aprenentatge

L'estudiant disposa dels següents recursos al llarg del programa:
 
- Laboratoris de ciberseguretat amb diferents objectius: practicar com protegir i defensar una xarxa, realitzar simulacions de ciberatacs, analitzar les evidències forenses d'un atac, o implementar aplicacions segures. Les eines que utilitzem són, entre d'altres, Autopsy, Volatility, Solidiy, Remix, Metamask, Metasploit, OllyDbg, ADA, LDAP, Apache, OllyDbg, ADA, VirtualBox, dockers i Azure.

- Laboratoris on es practica desenvolupament d¿aplicacions, especialment en el llenguatge Python.

A més, durant el desenvolupament del màster, l¿estudiant té accés a recursos seleccionats pel professorat de cada matèria: recursos elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de reconeguda qualitat i rigor acadèmic. Els recursos són de diferents tipologies, tant recursos textuals i multimèdia, com recursos de programari.

És recomanable disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM com a mínim (8 GB aconsellable).

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.