Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Ciberdelinqüència

Assignatures

El pla d'estudis del Màster està dissenyat pensant per poder-se adaptar a diversos ritmes i temps de dedicació pels que opti cada estudiant, en funció de les circumstàncies i de les necessitats de fer o no complements de formació. (Nota: el TFM s'ofereix en el semestre 1 i en el semestre 2 però amb la condició d'haver superat l'assignatura "Projectes de recerca, prevenció i intervenció" i tenir almenys superats un total de 22 crèdits.)
Complements de formació

Els estudiants que provinguin de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les assignatures:

  • Fonaments de criminologia (6 crèdits) (S'ofereix els dos semestres)
  • Delinqüència i TIC (4 crèdits) (S'ofereix el semestre de febrer a juliol)

Els estudiants que provinguin d'altres titulacions diferents a les anteriors podran ser admesos al Màster prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió, i hauran de cursar un màxim de 22 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 4 assignatures:

  • Fonaments de criminologia (6 crèdits) (S'ofereix els dos semestres)
  • Dret penal (6 crèdits) (S'ofereix el semestre de setembre a gener)
  • Procés penal (6 crèdits) (S'ofereix el semestre de setembre a gener)
  • Delinqüència i TIC (4 crèdits) (S'ofereix el semestre de febrer a juliol)

 

Els estudiants llicenciats o graduats en criminologia estan exempts de realitzar complements de formació.

Els cursos de sindicats o qualsevol altre centre no universitari no són susceptibles de reconèixer assignatures de títols oficials.

Treball Final de Màster

Els estudis de màster acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Ciberdelinqüència el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades amb el títol, per la qual cosa per a matricular-s'hi cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és una tasca individual que es duu a terme amb la tutorització i la guia del seu tutor, que acompanya l'estudiant perquè pugui dur-lo a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El tribunal d'avaluació estarà integrat per tres professors que seran docents en el màster. El tutor del treball podrà ser membre del tribunal. La qualificació atorgada pel director tindrà un pes del 40 % de la nota final; i la qualificació del tribunal, un 60 %.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball, el projecte i la defensa. La defensa ha de ser pública.

Per matricular-se al Treball Final de Master és imprescindible haver superat abans l'assignatura Projectes de recerca, prevenció i intervenció. Com a regla general es requereix també haver superat 22 crèdits, però per causes justificades es poden demanar excepcions a aquesta restricció de matrícula.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, es pot consultar el pla docent a la Secretaria del Campus una vegada s'ha sol·licitat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/s Presencial o virtual
Acompanyament Mentre fa les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que las pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

En la modalitat virtual la metodologia d'ensenyament - aprenentatge compta amb alguns aspectes específics. Les activitats formatives, giren entorn de l'estudi de casos, la resolució de problemes, els projectes i les simulacions. El contingut de les proves d'avaluació continuada estarà constituït per situacions i problemes reals. A l'aula virtual es proposaran exercicis que recreïn rols significatius i es proporcionaran recursos d'aprenentatge específics, que serveixin com a suport per a la correcta resolució dels problemes plantejats als exercicis.  La realització d'aquestes activitats per part dels estudiants garanteix el treball i l'adquisició de les competències definides per a aquesta assignatura.

Pots trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai Tràmits / Pràctiques curriculars del Campus Virtual.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.