Accès obert Vols més informació?

Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)

El pla d'estudis del Màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística està format per 5 assignatures obligatòries, 4 assignatures optatives i el Treball final de màster, de caràcter obligatori.

Per a completar el Màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística de 60 crèdits, l'estudiant ha de cursar 5 assignatures obligatòries de 5 crèdits cadascuna, 4 assignatures optatives de 5 crèdits cadascuna  i el Treball final de màster, de caràcter obligatori, de 15 crèdits.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 25
Optatives 20
Treball final de màster 15
Total 60

Assignatures

Es preveu que un estudiant pugui portar a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o en un termini superior d'anys, segons el model flexible que ofereix la UOC. 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total   60
Semestre 1

Programari per a l'anàlisi de dades

Inferència estadística

Genòmica computacional

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

5

5

5

5

5

5

30
Semestre 2

Regressió, models i mètodes

Anàlisi de dades òmiques

Optativa 4

Treball final de màster

5

5

5

15

30

 

Es preveu que un estudiant pugui portar a terme tot el pla d'estudis en un any, en cas que el cursi a temps complet, o en un termini superior d'anys, segons el model flexible que ofereix la UOC. 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total   60
Semestre 1

Programari per a l'anàlisi de dades

Inferència estadística

Optativa 1

5

5

5

15
Semestre 2

Regressió, models i mètodes

Genòmica computacional

Optativa 2

5

5

5

15
Semestre 3

Anàlisi de dades òmiques

Optativa 3

Optativa 4

5

5

5

15
Semestre 4

Treball final de màster

15

15

 

 
Durada

El màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística s'ha dissenyat perquè es pugui cursar en un any (dos semestres) o dos (quatre semestres), però no hi ha un temps màxim per a acabar la titulació. Cada estudiant pot ajustar la durada i el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i a la disponibilitat de temps que tingui.

La Universitat fomenta que cada semestre sigui el mateix estudiant el que triï el nombre d'assignatures de les quals es vol matricular. De fet, l'estudiant rep un assessorament personalitzat del tutor per a poder crear una planificació adequada pel que fa a la matriculació de les assignatures que cursarà, segons les seves necessitats, els seus interessos, el temps disponible que té i els seus coneixements previs, amb l'objectiu de consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada al llarg de la titulació.

És recomanable cursar el màster en dos anys, especialment per aquells estudiants que no puguin tenir dedicació exclusiva al màster. Només es recomana cursar el màster en un any, en el cas de poder tenir dedicació exclusiva. 

Complements de formació

En general no cal cursar complements de formació si es prové de: (a) titulacions superiors en Matemàtiques, Física, Química, Estadística, o Ciència de Dades; (B) Enginyeries (com Informàtica, Telecomunicació o Industrial); (C) algunes altres titulacions de Ciències, com Biologia, on s'imparteix una base en matemàtiques i estadística.

Si es prové d'altres titulacions de Ciències, com Medicina o Farmàcia, pot resultar convenient, i fins i tot necessari, realitzar complements de formació en continguts d'Informàtica, Estadística i Matemàtiques, ja que en el màster es pressuposa un cert nivell mínim aquestes àrees de coneixement (com ara conceptes bàsics de programació, estadística descriptiva, probabilitat, estadística inferencial, o algebra lineal).

Treball Final de Màster

Els estudis de Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística el treball final té 15 crèdits ECTS.

El treball final de Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística consisteix en la realització d'un projecte, producte, memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística. És una assignatura obligatòria que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. Concretament, cada col·laborador de l'equip docent oferirà un conjunt de propostes de treballs finals en la seva àrea d'expertesa.

L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu Treball Final de Màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa i el tutor del treball final. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de
selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme a través d'una eina del campus virtual anomenada Present@ de forma online i asíncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa es realitza a través de la pròpia eina Present@ en la qual l'estudiant ha enviat la presentació i els membres de la comissió avaluadora realitzen una sèrie de torns de
preguntes que l'estudiant ha de contestar en un màxim de 48 hores.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.
 

A continuació us donem els enllaços a alguns exemples de treballs finals:
 

En el repositori O2 de la UOC podeu trobar els treballs finals de màster que s'han realitzat en els darrers semestres. Concretament, els trobareu en el següent enllaç.
 
Pràctiques
Tipologia de l'assignatura  Optativa
Durada

 5 crèdits ECTS, que equivalen a 125 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

 Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits 

Haver superat 30 ECTS del Máster en Bioinformàtica i Bioestadística.

Acompanyament

 
Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

 
La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Recursos d'aprenentatge

Des de l'inici, el programa proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a portar a terme la seva activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és molt divers: poden ser materials docents que la mateixa UOC encarrega i elabora o poden ser recursos que hi ha a la xarxa o que ja han estat publicats per tercers.

Matrícula oberta


Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Vídeos d'assignatures

Juntament amb:

logo-ub


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació