Accés obert Vols més informació?

Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)

Objectius

L'objectiu principal del màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística és proporcionar una formació adaptada a les necessitats actuals, amb continguts equilibrats de bioinformàtica i bioestadística. A partir d'aquest objectiu general, es defineixen una sèrie d'objectius concrets:

 • Proporcionar coneixements de les tècniques més comunes en les recerques òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, interactòmica...).
 • Obtenir coneixements dels recursos, les aplicacions i les eines informàtiques d'ús habitual en bioinformàtica i bioestadística.
 • Adquirir coneixements matemàtics i estadístics per a la resolució de problemes d'anàlisis de dades.
 • Conèixer els principals mètodes estadístics per a l'anàlisi de dades i dominar els mètodes de visualització.
 • Obtenir coneixements de les principals bases de dades biològics públiques i saber com obtenir el màxim rendiment de la informació.
 • Desenvolupar la capacitat de redactar informes tècnics i fer consultes d'interès.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin seguir la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
Perfils

El màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística s'adreça principalment a titulats universitaris de:

 • Grau, enginyeria o enginyeria tècnica d'Informàtica o Telecomunicació.
 • Grau, enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'àrea de Ciències, com Matemàtiques o Estadística.
 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'àrea de Ciències de la Salut, com Biologia, Medicina, Farmàcia o Veterinària.

Segons la titulació de l'estudiant, i amb l'objectiu final que pugui superar amb èxit el màster, es podria recomanar, en casos excepcionals, la realització de complements formatius de forma prèvia o simultània al màster. Aquesta recomanació la farà el tutor després d'avaluar de manera personalitzada les competències prèvies de cada estudiant.

Competències

 

Competències generals

 • Capacitat per a aplicar coneixements i resoldre problemes en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística, tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • Capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en centres tecnològics, universitats i empreses en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.
 • Capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística.

Competències transversals

 • Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i per a treballar de forma independent.
 • Capacitat per a la comunicació oral i escrita en la vida acadèmica i professional.
 • Capacitat per a proposar solucions innovadores i prendre decisions.
 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la síntesi.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.
 • Capacitat per a actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d¿aquestes pràctiques.

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre les bases moleculars i les tècniques experimentals estàndard més comunes en les recerques òmiques (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, interactòmica, etc.).
 • Capacitat per a tenir coneixements biològics des de l'escala cel·lular fins a la de l'organisme, amb una visió interdisciplinària i èmfasi especial en aplicacions biomèdiques.
 • Capacitat per a dominar les habilitats tècniques apropiades per la bioinformàtica, com ara programació, creació i gestió de bases de dades, creació de pàgines web, i anàlisi i disseny d'algorismes, i conèixer-ne l'ús i l'aplicació en la bioinformàtica.
 • Capacitat per a aplicar els principis bàsics d'inferència estadística en l'àmbit de la bioestadística.
 • Capacitat per a reconèixer els principals dissenys experimentals habituals en bioestadística i saber com analitzar-los.
 • Capacitat per a utilitzar els principals mètodes de regressió adequats a diferents tipus de dades, saber ajustar els models apropiats i com avaluar la bondat de l'ajust.
 • Capacitat per a utilitzar els principals mètodes d'anàlisis multivariant i de mineria de dades, com també les seves aplicacions biològiques.
 • Capacitat per a conèixer les principals bases de dades biològiques públiques i saber com explotar la informació.
 • Capacitat per a manejar, gestionar, interpretar i analitzar grans volums de dades usant programari estadístic adequat, com el llenguatge estadístic R.
 • Capacitat per a entendre i aplicar mètodes de recerca d'estadística i aprenentatge automàtic (machine learning) en el context de la bioinformàtica.
 • Capacitat per a conèixer els principals mètodes d'anàlisi de supervivència, com també les seves aplicacions potencials en entorns bioestadístics caracteritzats per l'existència d'observacions censurades.
 • Capacitat per a fer un ús avançat de les eines de programari estadístic adequades per als diferents problemes de modelització i anàlisi de dades.
 • Capacitat per a fer un ús avançat de les aplicacions informàtiques més freqüents en bioinformàtica i bioestadística.
 • Capacitat per a analitzar un problema de bioinformàtica i ser capaç d'identificar i definir els requeriments informàtics i estadístics apropiats per a resoldre'l.
 • Capacitat per a utilitzar algorismes d'alineació de seqüències i de generació d'arbres evolutius, com també mètodes de seqüenciació i predicció.
 • Capacitat per a aplicar les tècniques experimentals per a resoldre el problema de detecció d'estructura de proteïnes i els mètodes de predicció d'estructura.
 • Capacitat per a analitzar els principals tipus de dades que es deriven de les tecnologies òmiques (per exemple, dades de microarrays i d'ultraseqüenciació) i per a interpretar-ne biològicament els resultats.
 • Capacitat per a fer un projecte que integri coneixements i habilitats propis de l'àmbit de la bioinformàtica i la bioestadística; i capacitat per a presentar i defensar aquest projecte davant d'un grup d'experts o tribunal.

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

Vídeo de Benvinguda

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.