Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació obligatòria 36
Formació optativa 12
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que provinguin de l'àmbit d'arts i humanitats han de cursar fins a un màxim de 3 crèdits ECTS de complements formatius, llevat que presentin les evidències que demostrin un coneixement suficient en tècniques bàsiques d'anàlisi de dades.

L'assignatura prevista a aquests efectes és la següent:

  • Tècniques bàsiques d'anàlisi de dades (3 crèdits ECTS)

La identificació dels estudiants que han de cursar aquests crèdits de complements formatius va a càrrec del tutor i es desenvolupa de manera personalitzada durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula. No és obligatòria la realització d'aquests complements per a accedir al màster universitari, però sí per a obtenir el títol, i s'han de cursar en l'ordre que estableixi el tutor. L'òrgan d'admissió dels estudiants, un cop determinat pel tutor, és la direcció del programa, juntament amb el professor responsable de l'assignatura.

 
Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial
Requisits

Haver superat 12 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries del màster. 

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura i en la guia del Pràcticum. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior l'assignatura de TFM equival a 12 crèdits ECTS corresponents a 300 hores de treball de l'estudiant. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. El TFM s'ha de completar en el període de cursat de l'assignatura.  

El treball final de màster universitari (TFM) consisteix en la realització d'un projecte individual sobre una temàtica d'interès particular de l'estudiant que tingui relació amb l'avaluació i gestió de la qualitat en Educació Superior. L'assignatura permet distingir dues modalitats de projectes que difereixen bàsicament en l'abast de la problemàtica a la qual es pretén donar resposta: focalitzada en el desenvolupament d'una solució aplicada a un context particular o destinada a elaborar una proposta d'aplicabilitat general. Una primera modalitat de TFM (Projecte d'aplicació) té un enfocament marcadament pràctic, i el seu abast es circumscriu al context d'una entitat o organització concreta i a la recerca d'una solució per a una situació particular. La segona modalitat de TFM (Projecte de plantejament teòric) es caracteritza per un èmfasi més gran en el desenvolupament teòric i un abast ampli que pot, per tant, aplicar-se a una major diversitat de contextos.

Per a matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat 12 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries. Per a obtenir el màxim benefici del procés d'elaboració del TFM, és recomanable iniciar el TFM una vegada completats almenys la meitat de la càrrega lectiva del programa (30 crèdits), particularment d'aquella o aquelles assignatures relacionades amb la temàtica del projecte a realitzar.

El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de sol·licitud i matriculació de l'assignatura de TFM. El procediment per a realitzar el TFM comença amb la compleció d'un "formulari d'intencions" on el / la estudiant manifesta el seu interès a cursar l'assignatura i informa sobre les característiques bàsiques del projecte a realitzar. Aquest formulari no constitueix una matrícula a l'assignatura, només la manifestació de la intenció del o de la estudiant amb l'objectiu de planificar la docència.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció  i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de realitzar una presentació audiovisual i respondre a les preguntes de l'avaluador extern. La defensa s'ha de fer de manera síncrona mantenint un diàleg productiu amb l'avaluador.

La qualificació del treball final consta de tres parts principals: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) l'informe final o contribució realitzada i (3) la defensa del treball.

La comissió d'avaluació final del TFM està integrada per tres membres: el tutor del treball, l'avaluador extern i el professor responsable de l'assignatura.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Podeu trobar més informació sobre el funcionament del TFM al Pla docent de l'assignatura i a la Guia del Treball Final de Màster. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de TFM sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates claus s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Treballs Finals.


+Consulta més detalls dels Treballs Finals

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.