Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Objectius
 • Proporcionar coneixements avançats sobre les diferents concepcions i perspectives de la qualitat en l'educació superior i sobre els models d'avaluació existents.
 • Obtenir coneixements dels conceptes, principis, teories i models relacionats amb la recerca educativa avançada.
 • Desenvulupar la capacitat de dissenyar polítiques i estratègies de qualitat en l'educació superior.
 • Proporcionar coneixements de les metodologies i els instruments d'avaluació de la qualitat.
 • Adquirir la capacitat d'identificar i crear indicadors, i després analitzar-los i interpretar-los.
 • Obtenir coneixements de les principals tècniques d'anàlisis de dades qualitatives i quantitatives.
 • Proporcionar la capacitat d'aplicar els sistemes d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat.
 • Desenvolupar l'anàlisi crítica cap a les xarxes internacionals i agències de qualitat.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de planificar, implementar i avaluar projectes educatius.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements, tant oralment com per escrit.
 • Adquirir la capacitat de planificar, desenvolupar i avaluar programes docents.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en xarxa.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
Perfils

El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior de la UOC s'adreça a persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en llocs de gestió, assessoria, recerca o innovació en l'àmbit de la qualitat i la millora de l'educació superior.

En concret el programa pretén cobrir les necessitats formatives dels perfils professionals següents:

 • Tècnics de les agències de qualitat i de les unitats de qualitat de les institucions d'educació superior.
 • Professionals i tècnics de l'Administració (Departament d'Educació, per exemple) i de les universitats (Vicerectorats de Qualitat, Innovació i Desenvolupament, etc.).
 • Gerents i gestors de formació d'empreses privades o de qualsevol naturalesa, amb oferta d'educació superior.
 • Acadèmics, docents i investigadors de l'àmbit de l'educació superior, concretament de les polítiques i els sistemes de qualitat i de millora de l'educació superior.
Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat d'anàlisi crítica, interpretació de l'entorn i d'adaptació a noves situacions organitzatives.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Capacitat de treball en equip i de comunicació interpersonal.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts.
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes educatius i iniciatives d'innovació en l'àmbit.
 • Capacitat per a la comunicació escrita i oral.
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a comunicar les seves conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències específiques

 • Capacitat per a entendre l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa.
 • Capacitat per a avaluar amb una mirada crítica com influeixen els sistemes d'avaluació del segle xxi en l'educació superior en què es duen a terme.
 • Capacitat per a dissenyar polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior per a estats, institucions o departaments d'organitzacions de diferent naturalesa.
 • Capacitat per a crear sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat.
 • Capacitat per a aplicar, amb eficàcia i precisió, els sistemes d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat: mètodes, processos, eines, criteris i estàndards.
 • Capacitat per a identificar o formular evidències d'acord amb els objectius de l'avaluació que es duguin a terme.
 • Capacitat per a identificar o crear indicadors a partir de dades qualitatives o quantitatives, mantenint un equilibri entre les unes i les altres en el conjunt del sistema.
 • Capacitat per a analitzar informes, documents i sistemes d'indicadors a partir de dades quantitatives i qualitatives, i interpretar-los tenint en compte les característiques del context.
 • Capacitat per a avaluar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals i el paper de les agències nacionals o territorials que operen en els estats.
 • Capacitat d'identificar el paper que tenen els grups d'interès i els agents externs per a integrar-se de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes que l'avaluen.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

AQU
INQAAHE


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació