Accès obert Vols més informació?

Aplicacions Multimèdia

Màster universitari

El màster universitari d'Aplicacions Multimèdia està format per 60 crèdits ECTS, que es distribueixen de la següent forma:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 6
Obligatòries d'itinerari 24
Optatives 18
Treball final de màster 12
Total 60

Assignatures

Assignatures obligatòries comunes Crèdits
6

 

Assignatures obligatòries de l'itinerari professional Crèdits

6

6

6

6

12

 

Assignatures obligatòries de l'itinerari de recerca Crèdits

6

6

6

6

12

* Aquestes assignatures s'imparteixen íntegrament en anglès amb l'objectiu de treballar de forma intensa la competència 2, Capacitat per usar l'anglès en l'àmbit de les TIC, donada la importància que té poder comunicar-se en aquest idioma en l'àmbit de la recerca.

 

Assignatures optatives Crèdits

 

 

6

6

6

6

6

6

L'oferta d'assignatures optatives per a cada estudiant inclou, a més de les assignatures indicades, les matèries que formen part de l'especialitat no escollida per l'estudiant (excepte els seminaris de recerca I i II).

 

 

 

Període Assignatures Crèdits Total
Semestre 1

6

6

6

6

6

 

 

30

 

 

Semestre 2
 • Obligatòria d'itinerari III

 • Obligatòria d'itinerari IV

 • Optativa III

 • Treball final de màster

6

6

6

12

 

 

30

 

 

Durada

El Màster s'ha dissenyat per tal que es pugui cursar en un any (2 semestres), però no existeix un temps màxim per finalitzar la titulació.

Cada estudiant pot ajustar la durada i el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i disponibilitat de temps.

La Universitat fomenta que cada semestre sigui el mateix estudiant qui triï el nombre d'assignatures de les quals es vol matricular. De fet, l'estudiant rep assessorament personalitzat continuat per poder crear una planificació adequada en la matriculació de les assignatures a cursar, en funció de les seves necessitats, interessos, temps disponible i coneixements previs, amb l'objectiu de consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada al llarg de la titulació.

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provinguin de les titulacions descrites en el perfil d'ingrés recomanat han de cursar fins a un màxim de 18 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que cal cursar es fa mitjançant una avaluació per part del tutor de les competències prèvies i l'experiència professional de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.

 

Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:

Perfil 1. Estudiants provinents de titulacions afins als àmbits de multimèdia i enginyeria informàtica:

 • Sense necessitat de cap complement de formació

Perfil 2. Estudiants provinents de titulacions afins a l'àmbit de les telecomunicacions i l'electrònica:

 • Llenguatges i estàndards web (6 ECTS)

Perfil 3. Estudiants provinents de titulacions de la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura, excepte els inclosos en el perfil 1 i 2 i excepte els titulats en l'àmbit de l'arquitectura:

 • Llenguatges i estàndards web (6 ECTS)

 • Integració digital de continguts (6 ECTS)

Perfil 4: Estudiants de l'àmbit de l'arquitectura i de les branques d'arts i humanitats, ciències socials i ciències de la vida:

 • Llenguatges i estàndards web (6 ECTS)

 • Integració digital de continguts (6 ECTS)

 • Programació (6 ECTS)

 

Addicionalment, per a cursar l'assignatura optativa de Tecnologies i eines pel desenvolupament web (6 ECTS) cal fer el complement de Programació web (6 ECTS) si no se'n tenen els coneixements amb la titulació d'accés.

Treball Final de Màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Màster Universitari d'Aplicacions Multimèdia el treball final 12 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte, individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el Màster Universitari d'Aplicacions Multimèdia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en un dels dos itineraris disponibles. L'estudiant només podrà fer el treball final dins de l'itinerari que hagi escollit: Profesionalizador o investigación. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) El seguiment i l'elaboració del treball, (2) La memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) La defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura


Optativa

Durada

 
6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.

Modalitat/s

 
Vitual i en alguns casos presencial.

Requisits
 
Haver cursat 90 crèdits ECTS de la titulació.
 
Acompanyament


Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

 

Recursos d'aprenentatge

La UOC ofereix accés al programari Adobe Creative Cloud, el més utilitzat en els entorns professionals, als estudiants de les assignatures que per al seu seguiment així ho requereixin. Podran disposar del programari tots els estudiants residents en els països inclosos en la cobertura de la llicència (Països no inclosos: Canadà, EUA i Mèxic).

Propera matrícula:
octubre 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del màster

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació