Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Anàlisi Econòmica

Càrrega lectiva

Per a l'obtenció del títol del màster universitari d'Anàlisi Econòmica es requereixen 60 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

El tutor del màster universitari, tenint en compte la trajectòria de l'estudiant, l'orientació professional que vol donar als seus estudis i atenent el seu perfil personal i professional, orientarà a l'estudiant en la matriculació per tal que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòria 40
Optativa 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures

Semestre 1

Crèdits

Disseny d'una recerca

Economia regional i urbana

Elements i actors de la globalització

Entorn global de negocis

Indicadors i informació per a l'anàlisi econòmica

Mètodes de recerca quantitativa

Reptes del mercat de treball

Assignatura optativa 1 (*)

Assignatura optativa 2 (*)

Assignatura optativa 3 (*)

(*) Es poden realitzar fins un màxim de 3 assignatures optatives

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Economia pública i benestar

Model productiu i sostenibilitat

Temes d'economia internacional

Assignatura optativa 1 (*)

Assignatura optativa 2 (*)

Treball final de màster (**)

(*) S'han de realitzar el número d'assignatures optatives que no s'hagin fet al primer semestre per arribar al total de crèdits optatius.

(**) El TFM necessita la superació prèvia de la meitat del Màster, per tant per una planificació d'un any la matrícula del primer semestre hauria de ser de 32 crèdits. S'han d'haver superar l'assignatura de Mètodes de recerca Quantitativa i Disseny d'una recerca per poder realitzar el TFM

4

4

4

4

4

8

Semestre 1

Crèdits

Disseny d'una recerca

Elements i actors de la globalització

Entorn global de negocis

Indicadors i informació per a l'anàlisi econòmica

Mètodes de recerca quantitativa

4

4

4

4

4

Semestre 2

Crèdits

Economia pública i benestar

Model productiu i sostenibilitat

Temes d'economia internacional

4

4

4

Semestre 3

Crèdits

Economia regional i urbana

Reptes del mercat de treball

Assignatures optatives

4

4

8

Semestre 4

Crèditss

Assignatures optatives

Treball final de màster

4

8

Complements de formació

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que poguessin existir en cada cas, en funció de la titulació d'origen dels estudiants i de la seva experiència professional, es requerirà als estudiants la realització de crèdits de formació compensatòria de forma prèvia o simultània amb el màster. Aquesta recomanació es realitzarà mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari d'Anàlisi Econòmica el treball final té 8 crèdits ECTS. Consisteix en la realització d'una recerca individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Anàlisi Econòmica. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per això, per tal de matricular-se d'aquesta assignatura és necessari haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Al màster universitari d'Anàlisi Econòmica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de finalització de màster universitari. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC exerceix un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

Per poder matricular el TFM hauràs d'haver superat la meitat del Màster (30 crèdits) per tant és molt important que si vols realitzar el TFM en un any matriculis 32 crèdits al primer semestre i 28 al segon.

El TFM requereix de la prèvia superació de les assignatures de Mètodes de recerca Quantitativa i Disseny d'una Recerca.

El treball final és individual i es realitza amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, qui ofereix l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i d'efectuar el seguiment del projecte; així mateix, l'assessora en cadascun dels següents aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de realitzar una exposició d'aquest treball que es duu a terme de manera presencial o virtual, davant una comissió d'avaluació formada per tres membres que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa ha de fer-se de forma síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, s'ha de consultar el pla docent a la Secretaria del Campus una vegada s'ha requerit l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura  Optativa
Durada 8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits Haver superat 30 crèdits en assignatures del màster.
Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores NOTA: la disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què us apunteu fins que es comencin les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.