Accès obert Vols més informació?

Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport

Màster universitari

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport és obligatori haver superat un dels títols universitaris de l'àrea de ciències de la salut que es detallen a continuació:

  • Grau / diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica

  • Grau / diplomatura de Medicina

  • Grau / diplomatura d'Infermeria

  • Grau / diplomatura de Farmàcia

  • Grau / diplomatura de Fisioteràpia

  • Grau / llicenciatura d'Educació Física o CAFE (Ciències de l'Activitat Física i l'Esport)

També s'admeten altres titulacions afins o equivalents a l'àrea de ciències de la salut segons la valoració de la Comissió d'Admissió de la titulació.

Per a accedir a estudis oficials de màster, és necessari tenir un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, segons on hagis fet aquests estudis:

Criteris d'admissió

Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. Ara bé, segons la titulació de la qual provinguin, els estudiants han de cursar complements de formació.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Titulacions oficials acreditades

Titulacions oficials acreditades

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.
 
El Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena que s'incloguin en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).
 
Mentrestant, es pot consultar l'oficialitat del títol a l'EUC, cercador de l'AQU.
 
La Secretaria de la Universitat du a terme els tràmits necessaris perquè els títols oficials de la UOC i altres documents acadèmics siguin oficials fora d'Espanya. Fins ara els tràmits d'aquest tipus s'havien de gestionar per mitjà del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i del Ministeri de Justícia.
 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Sessions informatives (streaming)

27 de febrer

El Màster Universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport organitza una sessió informativa en streaming sobre el programa per a les persones interessades.
Informació i inscripcions


Per què escollir la UOC?

Vídeo presentació

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació