Accès obert Vols més informació?

Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport

Màster universitari

Càrrega lectiva

Per a obtenir aquesta titulació de màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport, l'estudiant haurà de superar 60 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a aquesta assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació per part de l'estudiant.

Tipus de matèria Crèdits (ECTS)
Assignatures obligatòries 40
Assignatures optatives 8
Pràcticum 6
Treball de fi de màster 6
Total 60

Assignatures

Durada

És possible cursar aquest màster en un any (dos semestres), si l'estudiant pot dedicar-s'hi a temps complet.

La recomanació, a causa de l'elevada càrrega lectiva, és cursar-lo en dos anys (quatre semestres).

Complements de formació

Els estudiants que provinguin del perfil d'educació física (EF) o ciències de l'activitat física i l'esport (CAFE) han de cursar durant el primer semestre l'assignatura següent:

Els estudiants que hi accedeixin des d'una altra titulació de l'àmbit de ciències de la salut han de cursar, també durant el primer semestre, l'assignatura següent:

La Comissió d'Admissió del màster, després de revisar l'expedient acadèmic i l'experiència laboral, ha de determinar la conveniència que els estudiants cursin aquests complements.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport el treball final consta de 6 crèdits ECTS.

El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de fi de màster. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball de fi de màster és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director d'aquest treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant, de fer el seguiment del projecte i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa. L'estudiant haurà de fer una exposició del treball, que s'haurà de dur a terme públicament mitjançant l'aula de l'assignatura, davant una comissió formada per tres membres que l'avaluaran.

La qualificació del treball final consta de tres parts: a la primera es té en compte el seguiment i l'elaboració del treball; a la segona, la memòria, el producte, projecte o estudi final realitzat, i a la tercera, la defensa del treball, que s'ha de fer públicament a l'aula de l'assignatura per mitjà de l'eina Present@, de la UOC.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop demanat l'accés al programa.

 

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Obligatòria

Durada

6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial o virtual.

Requisits

Haver superat 32 crèdits obligatoris.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en centres especialitzats en l'àmbit es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què t'apuntis fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Recursos d'aprenentatge (NIU)

A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida a l'entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

  • Flexible.
  • Proper al ritme i a l'esforç dels estudiants.
  • Contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona als estudiants una selecció de recursos (NIU) per a la resolució dels reptes que es plantegen en les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos produïts per la UOC, uns altres que la UOC té a la biblioteca o recursos de la xarxa. Cada recurs s'acompanya d'informació que ajuda l'estudiant a planificar i organitzar el treball.

La UOC es planteja el repte de fer evolucionar el concepte de mòdul didàctic amb la intenció d'oferir diversitat de formats en funció de les necessitats pedagògiques. D'aquesta manera, el ventall de recursos s'amplia amb continguts innovadors i atractius per respondre als diferents estils d'aprenent i de generacions d'aprenents, incorporant-hi les noves tendències en aprenentatge en línia.

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster universitari, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al desembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Vídeo presentació

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació