Accés obert Vols més informació?

Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport

Objectius

L'objectiu general del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport consisteix a dotar els professionals de l'àmbit de la salut i de l'esport de competències necessàries per a integrar i aplicar els coneixements en alimentació aplicats a l'activitat física, l'esport i la salut. Per a aconseguir-ho cal superar aquests tres subobjectius:

 • Integrar coneixements específics sobre alimentació en l'activitat física i en l'esport en diferents situacions i fases d'entrenament, incloent-hi grans reptes esportius, noves tendències en entrenament i de productes alimentaris específics.
 • Adquirir eines pràctiques de comunicació, educació i empoderament orientades a l'educació per a la salut i promoció d'estils de vida saludables a partir de l'alimentació i l'activitat física.
 • Interioritzar la idea de la importància de la realització d'intervencions d'alimentació basades en l'evidència que optimitzin els processos de prevenció, promoció i educació de la salut, així com l'optimització del rendiment en l'esport.
Perfils

El màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport ofereix una formació especialitzada per a aquelles persones que vulguin dedicar-se a l'assessorament alimentari d'atletes i persones actives, en general, en els entorns següents:

 • Centres de salut i medicina de l'esport.
 • Clíniques de nutrició i dietètica.
 • Federacions, centres i entitats esportives.

Les empreses del camp de la complementació i suplementació esportiva, com a sector econòmic que ha experimentat un elevat creixement, també requereixen professionals formats de manera específica en alimentació i esport per a treballar en el desenvolupament de productes orientats a la millora del rendiment sense comprometre l'estat de salut i basats en l'evidència científica.

A l'entorn de la promoció de la salut, és fonamental també la presència de professionals capacitats per a proporcionar consell alimentari vinculat a la prescripció d'activitat física i estils de vida saludables en diferents estats fisiològics, així com per a transmetre i comunicar coneixement científic i criteri per a orientar la societat davant la desinformació en nutrició esportiva i de les males praxis o conductes de risc vinculades al context social o interessos comercials.

Competències

 

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
 • Aprendre de forma continuada i autònoma.


Competències generals

 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions en escenaris complexos.
 • Aplicar els coneixements adquirits per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar activitats acadèmiques i professionals de manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Col·laborar amb els diferents col·lectius interdisciplinaris implicats per a aconseguir objectius comuns i superiors als aconseguits de manera individual.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de manera creativa i emprenedora.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context i afrontar noves funcions i responsabilitats.


Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera efectiva pels diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.


Competències específiques

 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.
 • Reconèixer el paper de l'activitat física en l'estat de salut i la prevenció de les patologies més prevalents.
 • Valorar aspectes nutricionals, antropomètrics i de salut d'esportistes aplicant els millors mètodes i estratègies d'intervenció basades en l'evidència científica.
 • Integrar els aspectes biològics, metabòlics i fisiològics relatius a l'alimentació i l'esport per a orientar de manera fonamentada sobre nutrició esportiva per a la millora del rendiment i el manteniment d'un bon estat de salut.
 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Avaluar la idoneïtat de l'ús de les ajudes ergogèniques en nutrició, farmacologia i psicologia per a l'optimització del rendiment sense comprometre el seu estat de salut.
 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut per mitjà de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
 • Reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual.
 • Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord a les necessitats nutricionals d'esportistes o persones actives.
 • Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal.
A qui es dirigeix

Aquest màster va dirigit a persones titulades de l'Àrea de Ciències de la Salut, especialment a aquelles que estiguin en possessió d'algun dels títols que s'esmenten a continuació:

 • Grau o diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica,
 • Grau o diplomatura d'Infermeria,
 • Grau o llicenciatura de Medicina,
 • Grau o llicenciatura de Farmàcia,
 • Grau o diplomatra de Fisioteràpia, ó
 • Grau o llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE).

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del programa

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.