Accés obert Vols més informació?

La distribució de les assignatures per tipologia i crèdits ECTS és:

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Pràctiques 30
Treball final de màster 6
Total 90

Assignatures

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

6

4

4

4

6

Assignatures pràctiques* Crèdits

 

10

10

10

 

Assignatures optatives Crèdits

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

 

Assignatures optatives amb inici de docència al 1r semestre (septembre)

  •  Fiscalitat Internacional i duanera (inici octubre)
  • Fiscalitat autonòmica i local (inici octubre)
  • Operacions de fusió i adquisició d'empreses
  • Sistema universal de tutela dels drets humans**
  • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans**
  • Sistema interamericà de protecció dels drets humans**

Assignatures optatives amb inici de docència al 2n semestre (febrer)

  • Fiscalitat a Internet  (inici març)
  • Empresa i mercat 
  • Extinció del contracte de treball
  • Descentralització, flexibilitat i treball

 

Les  pràctiques es realitzen fent ús del teletreball (Per a matricular-se de les pràctiques  "Despatx Penal" i "Despatx Civil-Mercantil" s'han d'haver superat 40 crèdits del màster universitari d'Advocacia. En el cas del "Despatx Administratiu i Social", s'han d'haver superat 36 crèdits del màster universitari d'Advocacia).

** Aquesta assignatura s'ofereix només en llengua castellana

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 90
Semestre 1

La professió d'advocat

Habilitats tècniques de l'advocat

Procés civil I

Procés penal

Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral

6

6

6

6

6

30
Semestre 2

Contractació, dret de danys i dret societari

Sistema fiscal i dret laboral

Pocés civil II

Asignatura optativa

Asignatura optativa

Asignatura optativa

4

4

4

4/6

4/6

4/6

24
Semestre 3

Despatx civil mercantil

Despatx penal

Despatx administratiu i social

Treball final de màster

10

10

10

6

36

 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total          90
Semestre 1

La professió d'advocat

Habilitats tècniques de l'advocat

Procés civil I

 

6

6

6

18
Semestre 2

Procés civil II

Procés penal

Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral

 

4

6

6

16
Semestre 3

Contractació, dret de danys i dret societari

Sistema fiscal i dret laboral

Assignatura optativa

 

4

4

4/6

12/14
Semestre 4

Assignatura optativa

Assignatura optativa

 

4/6

4/6

 

8/10
Semestre 5

Despatx civil mercantil

Despatx penal

 

10

10

 

20
Semestre 6

Despatx administratiu i social

Treball final de màster

10

6

 

16

 

Treball Final de Màster

El màster universitari en advocacia conclou amb l'elaboració d'un treball final (TFM). El TFM consta de 6 crèdits ECTS equivalent a 150 hores de treball. Consisteix en l'elaboració d'un treball que incorpora qüestions substantives, processals i deontològiques sobre un tema de rellevància jurídica vinculat amb algun o alguns dels diversos àmbits i matèries treballades al llarg del Màster. Pot tenir forma d'article doctrinal, dictamen jurídic i/o anàlisi jurisprudencial.

Prèviament a formalitzar la matrícula del TFM, l'estudiant ha de triar una de les tres àrees en les que desenvoluparà el treball: a) Civil-mercantil, b) Penal o c) Administratiu-Laboral-Tributari. Si el TFM no encaixa exactament en cap de les àrees, cal triar la més aproximada tenint en compte el tipus de normes que es treballaran (a mode d'exemple, protecció de dades: dins l'àrea civil-mercantil; penitenciari: dins l'àrea penal; processal civil: dins l'àrea civil; o noves tecnologies en l'Administració: dins Administratiu-Laboral-Tributari)

El treball és individual i es realitza amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cada un dels aspectes: elecció del tema, estructura, conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa oral, en la qual l'estudiant ha de fer una presentació oral en vídeo i defensar el treball davant d'una Comissió d'avaluació, formada per tres membres. La defensa es porta a terme de forma virtual, síncrona i pública.

La qualificació de l'assignatura comprèn tant la del treball escrit com la de la defensa, i és objecte de valoració tant pel tutor com pel conjunt de la comissió. La valoració de la Comissió té un pes del 70% del total de la nota i la del tutor un 30%.

Per a més informació sobre la docència, s'ha de consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada 30 crèdits ECTS (10 crèdits ECTS per despatx de pràctiques), que equivalen a  un total de 750 hores de dedicació a questions judicials i no judicials . Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/s A través del teletreball (és obligatòria l'assistència a dos sessions de judicis per a cada un dels despatxos). A causa de la situació actual de la pandèmia per COVID19, aquest semestre se substitueixen les assistències als jutjats per una reunió en línia amb l'advocat-tutor de cada despatx, de caràcter obligatori, en la qual s'abordaran qüestions rellevants en relació amb la intervenció de l'advocat en l'ordre jurisdiccional respectiu.
Requisits Per a poder matricular-se del Despatx Penal i del Despatx Civil-Mercantil, cal haver superat 40 crèdits del curs de formació. En el cas del Despatx Administratiu i Social, cal haver superat 36 crèdits del curs de formació.
Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant estarà acompanyat d'un/a advocat/da tutor/a en cadascun dels diferents despatxos que farà un seguiment personalitzat del seu aprenentatge (tutor/a del centre de pràctiques). A més, un professor de la UOC supervisarà la seva trajectòria formativa en cadascun dels despatxos (tutor acadèmic) per a assegurar el seguiment del projecte formatiu.
Beca de Pràctiques Erasmus +

La UOC participa, juntament amb l·I.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona, en el Projecte Erasmus+ que permet realitzar 10 crèdits pràctics, del total de 30, en un despatx d'advocats europeu. Més informació sobre aquesta beca a la web del ICAB

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Recursos per l'aprenentatge

Des del seu inici, la UOC proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a la realització de l'activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Poden ser materials docents que la UOC mateixa encarrega i elabora o poden ser recursos existents a la Xarxa o ja publicats per tercers. L'encàrrec i l'elaboració dels materials docents propis és una característica del model d'aprenentatge de la UOC. En aquests moments, la UOC té un volum considerable de materials docents elaborats per experts i editats per professionals que s'encarreguen de fer-ne el tractament didàctic, la correcció o la traducció, l'edició i la maquetació.

El tractament didàctic consisteix a donar forma al contingut de l'autor, convertir frases llargues en curtes, elaborar paràgrafs senzills, destacar textos o idees importants, posar exemples o afegir recursos gràfics que puguin facilitar la comprensió i lectura del text. A més, tots els continguts passen per una revisió lingüística, estilística i ortotipogràfica, i també per la traducció a altres idiomes si cal.

L'edició del contingut docent UOC es fa en XML, de manera que el contingut té múltiples versions: web, PDF, àudio o dispositiu electrònic. Cada any la UOC fa una inversió en nous continguts i en la renovació d'aquells que han quedat obsolets. D'altra banda, els usuaris de la UOC tenen una biblioteca virtual, que té com a objectiu principal proporcionar a estudiants, docents i investigadors accés a la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de la seva activitat. En particular, la biblioteca dóna accés a les principals bases de dades jurídiques de legislació, jurisprudència i doctrina.

La Biblioteca Virtual de la UOC és accessible per mitjà del portal web per a tota la comunitat universitària i fins i tot per a usuaris externs en el cas d'alguns serveis i col·leccions. Així mateix, s'hi accedeix directament des de les aules del Campus Virtual per mitjà de l'espai "Materials i fonts", que reuneix i proporciona una selecció rigorosa de recursos, preparada conjuntament entre el professorat i l'equip de la biblioteca. Aquest espai de recursos està present en totes les assignatures, facilita als estudiants el seguiment de les activitats proposades i els permet tenir a l'abast fonts d'informació i recursos actualitzats per a cada àmbit. Els recursos que s'inclouen a l'aula són de tipologia diversa: continguts creats ad hoc (descrits anteriorment), articles, bases de dades, llibres electrònics, revistes electròniques, programari, exercicis d'autoavaluació, enllaços a la bibliografia recomanada, recursos d'informació electrònica gratuïts, etc. D'aquesta manera els estudiants gaudeixen d'una biblioteca a mida per a cada assignatura.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.