Accès obert Vols més informació?

Màster universitari d'Administració i Govern Electrònic

El màster universitari d'Administració i Govern Electrònic consta de 60 crèdits ECTS
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 28
Optatives 24
Treball final de màster 8

Assignatures

Assignatures Semestre 1 16 Crèdits
Transformacions polítiques en la societat de la informació 4
Gestió del canvi a les administracions públiques 4
Claus tecnològiques de l'administració electrònica 4
Règim jurídic de l'administració electrònica I 4
Assignatures Semestre 2 16 Crèdits
Polítiques d'administració i govern electrònic 4
Administració electrònica i canvis organitzatius 4
2 Assignatures optatives  8
Assignatures Semestre 3 16 Crèdits
La recerca en govern electrònic: disseny i pràctica 4
3 Assignatures optatives  12
Assignatures Semestre 4 12 Crèdits
1 Assignatura optativa  4
Treball final de màster 8

 

Complements de formació

Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu i segons el perfil d'ingrés, els estudiants han de cursar fins a un màxim de 6 ECTS de complements formatius. Aquests complements s'estableixen de la manera següent:

Els estudiants provinents de titulacions no procedents de la branca de ciències socials i jurídiques han de cursar l'assignatura següent: 

  • Política i societat (6 ECTS).

La realització d'aquest complement formatiu no és obligatòria per a accedir al màster, però sí per a obtenir el títol.

Treball Final de Màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el MU d'Administració i govern electrònic el treball final té 8 crèdits ECTS. 

El treball final de MU consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del MU d'Administració i govern electrònic. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa. 

En el MU d'Administració i govern electrònic s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de MU. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals. 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen. 

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa. 

 
Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Per a poder matricular l'assignatura de Pràctiques externes cal haver superat un mínim de 24 crèdits del màster. Excepcionalment, es podrà cursar l'assignatura sense complir aquest requisit si l'estudiant opta per cursar el màster en dos semestres i la proposta de matrícula és validada per part de la direcció del màster.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat mitjançant un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, que asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu acordat
Modalitats

a) L'estudiant proposa l'organització (administració pública, fundació, ONG, empresa, etc.) on desitja realitzar les pràctiques. L'estudiant haurà de desenvolupar i preparar prèviament un pla de treball que haurà de ser validat pel professorat de l'assignatura i que s'haurà d'ajustar a les competències i continguts del màster. Per tal de garantir el bon funcionament de les pràctiques, és molt recomanable que l'estudiant comenci a fer el contacte amb la institució o organització abans de matricular-se de l'assignatura. 

b) En funció de l'oferta de pràctiques disponible al màster, s'assigna a l'estudiant un projecte de pràctiques concret. L'estudiant sol·licita optar a una de les propostes de pràctiques que hi hagi vigents d'organitzacions o institucions que tinguin un conveni previ de col·laboració amb la universitat.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE