Accés obert Vols més informació?

Especialització de Trastorns de la Parla i del Llenguatge

Assignatures

Assignatures i crèdits:

  • Adquisició i avaluació del llenguatge - 5 crèdits ECTS
  • Trastorns de la parla i de la veu - 5 crèdits ECTS
  • Trastorns del llenguatge oral - 5 crèdits ECTS

 

Adquisició i avaluació del llenguatge (5 crèdits ECTS).

L'adquisició del llenguatge. Perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge. Teoria de l'aprenentatge (conductisme). Teoria lingüística (innatisme). Teoria cognitiva (constructivisme). Teoria de la interacció social (socio-interaccionisme). Connexionisme. L'etapa prelingüística. Bases socials, perceptives i cognitives del desenvolupament del llenguatge i la comunicació. Bases perceptives i motrius generals. Bases perceptives específicament relacionades amb la parla. Bases socials del llenguatge i la comunicació. Les primeres conductes comunicatives: l'emergència de la comunicació intencional. La interacció nen-adult: les protoconversa, el parla adreçada als nadons (motherese). Desenvolupament fonològic. Desenvolupament de la producció fonològica: el període prelingüístic. Adquisició fonològica en el període lingüístic: fonologia de les primeres paraules i expansió fonològica. Els processos de simplificació fonològica. L'adquisició de repertori fonètic. Desenvolupament lèxic i semàntic. Comprensió i producció de les primeres paraules. Insight designatiu i «explosió lèxica». Característiques del significat de les primeres paraules. Diferències individuals en el lèxic i el llenguatge inicial. Adquisicions semàntiques «posteriors». Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi. Fases en el desenvolupament morfosintàctic. La qüestió de la productivitat de les emissions infantils. Les etapes en el desenvolupament de la morfosintaxi. Longitud mitjana de l'enunciat (LME o LMU). Les primeres combinacions de paraules: la parla telegràfica. Característiques de la parla telegràfica. Significat relacional: primeres relacions semàntiques. Models d'anàlisi sintàctica. Cap l'estructura sintàctica: expansions a partir de les primeres combinacions. La seqüència d'adquisició dels morfemes. Les modalitats oracionals: el desenvolupament de la negació i la interrogació. Combinació d'oracions: les oracions compostes. Explicacions del desenvolupament de la morfologia i la sintaxi: «claus» per a l'aprenentatge. Adquisicions sintàctiques «posteriors». Els desenvolupaments posteriors: més enllà de les habilitats lingüístiques bàsiques. Desenvolupaments semàntics i pragmàtics. El desenvolupament del discurs. Gèneres i modalitats de producció del discurs. Avaluació del llenguatge oral. Procés d'avaluació. Aspectes extralingüístics que s'han de valorar. Avaluació i diagnòstic del llenguatge oral. Els procediments d'avaluació en llenguatge oral. Tests estandarditzats. Procediments no estandarditzats. Escales del desenvolupament. Observació directa i sistemàtica. Les característiques de les proves i tests per avaluar el llenguatge oral. L'estandardització. Característiques psicomètriques. Limitacions en l'avaluació del llenguatge. Els objectius i l'avaluació en llenguatge oral com a producte. Evolució dels objectius d'avaluació. Avaluació de la fonètica i la fonologia. Avaluació de la morfologia. Avaluació de la sintaxi. Avaluació del lèxic i de la semàntica. Avaluació de la pragmàtica. L'avaluació del llenguatge centrada en els processos implicats. Avaluació de la comprensió. Avaluació de la producció.

Trastorns de la parla i de la veu (5 crèdits ECTS).

Trastorns de la parla i l'articulació (THA). Extensió i límits del trastorn de parla i articulació. Classificacions d'àmbit internacional. Classificacions en funció de l'origen dels THA. Delimitació dels THA. Identificació dels THA. Trastorn d'articulació. Adquisició fonològica retardada. Trastorn desviat consistent. Trastorn inconsistent. Dispràxia verbal. Factors que determinen els trastorns de la parla i l'articulació. L'avaluació i identificació dels THA. Repertori fonètic. Organització i seqüenciació fonològiques. Intel·ligibilitat. Percepció i discriminació fonemàtiques. Consistència. Consciència fonològica. Intervenció dels THA. Recursos i estratègies per a la seva intervenció educativa. Intervenció en fonologia retardada de lleu a moderada. Intervenció en fonologia retardada entre moderada i greu i trastorn desviat consistent. Reflexions sobre la intervenció en nens amb adquisició tardana de la fonologia. Intervenció en trastorn inconsistent. Intervenció en dispraxia verbal. Anàlisi de casos d'THA. Disglòssies. Factors que determinen les disglòssies. Disglòssia labial. Llavi leporí. Llavi leporí mitjà o central. Fre del llavi superior hipertròfic. Fissura del llavi inferior. Macrostomia. Paràlisi facial. Neuràlgia del trigemin. Ferides. Disglòssia mandibular. Resecció del maxil·lar superior. Resecció de la mandíbula o maxil·lar inferior. Atrèsia mandibular. Progenie. Disostosi maxil·lofacial. Anomalies dentàries. Ortodòncia i pròtesi dentària. Disglòssia. Anquiloglòssia. Paràlisi unilateral. Paràlisi bilateral de llengua. Fulguració lingual. Glosectomia. Malformacions de la llengua. Macroglosia. Glosoptosi. Pronòstic i tractament. Disglòssia palatina. Fissura palatina. Fissura submucosa del paladar. Altres malformacions. Rinolàlia oberta. Traumatismes. Dislàlia nasal. Rinolàlia tancada. Rinolàlia mixta. Cirurgia nasal. Tartamudesa infantil. Concepte de tartamudesa. Característiques de la tartamudesa infantil. Factors que determinen la tartamudesa infantil. Origen de la tartamudesa. Evolució del problema. Avaluació de la tartamudesa en preescolars i escolars. L'avaluació i identificació de la tartamudesa infantil. Objectius generals de l'avaluació. Passos i instruments (preescolars i escolars). Tractament de la tartamudesa. Recursos i estratègies per a la seva intervenció educativa. Intervenció primerenca. Intervenció en escolars. Anàlisi de casos de tartamudesa infantil. Alteracions de la veu en la infància. La veu i la infància. La veu evoluciona amb l'edat. Trastorns de la veu en la infància. Factors que determinen les alteracions de la veu en la infància. Exploració i diagnòstic de la disfonia infantil. Característiques del tractament logopèdic de la disfonia infantil. Àrees d'intervenció logopèdica. L'escolta. El gest vocal. L'expressió vocal. La consciència vocal. Orientacions per a l'escola. Detecció precoç. Relació interpersonal i comunicació sanes. Higiene corporal. Flexibilitat i postura adequades. Ús adequat de la veu parlada. Entrenament auditiu. Ús de la veu cantada. Orientacions a la família del nen amb disfonia. Anàlisi de casos d'Alteracions de la veu en la infància.

Trastorns del llenguatge oral (5 crèdits ECTS).

Els trastorns del llenguatge oral. Trastorns d'origen congènit. Trastorns adquirits. Processos psicolingüístics responsables de la forma del llenguatge: trastorn de programació fonològica (TPF). Descripció del TPF. Processos psicolingüístics al TPF. Processos psicolingüístics responsables de la forma del llenguatge: trastorn fonologicosintàctic (TFS). Conductes lingüístiques en el TFS. Explicacions del TFS. Processos psicolingüístics responsables de la forma i del contingut del llenguatge: trastorn lexicosintàctic (TLS). Identificació del TLS. Processos psicolingüístics en el TLS. Processos psicolingüístics responsables de la pragmàtica del llenguatge: trastorn semàntic-pragmàtic (TSP). El llenguatge en el TSP. Processos psicolingüístics i comunicació en el TSP. El Trastorn Específic del Llenguatge. Definició. Prevalença. El retard i el trastorn del llenguatge. Variabilitat entre els nens amb TEL. Classificacions. Factors que determinen el TEL. Bases biològiques del TEL. Factors genètics. Neurobiologia del TEL. Aproximacions teòriques al trastorn. Teories representacionals. Teories de processament. Limitacions Generals en la Capacitat de processament. Dèficit de processament en mecanismes específics. Perfil psicolingüístic dels nens amb TEL. Característiques fonètiques i fonològiques. Característiques lèxiques i semàntiques. Característiques morfosintàctiques. Característiques pragmàtiques. Habilitats cognitives no lingüístiques. Els estudis en el nostre context lingüístic. Estudis observacionals. Estudis experimentals. Evolució del trastorn en edats posteriors. Avaluació i identificació dels nens amb TEL. Criteris diagnòstics. Criteris clínics. Criteris científics. Criteris d'inclusió / exclusió. Criteris de discrepància. Una avaluació integral per al diagnòstic del TEL. L'ús de proves, test i protocols: Criteris quantitatius. L'ús de perfils del llenguatge: Criteris qualitatius. La intervenció en el llenguatge oral. Un marc per a la intervenció en el llenguatge oral. Plantejaments per a la intervenció en el llenguatge oral. Definint un marc: D'un marc lingüístic a un marc centrat en el desenvolupament global. Programes basats en l'Evidència. La planificació de la intervenció. Intervenció per fomentar i millorar les habilitats comunicatiu-lingüístiques a aconseguir en la primera infància. Incidir en les primeres habilitats comunicatives. Facilitar la comprensió del llenguatge de les rutines socials i l'aparició de les primeres paraules. Comprendre i utilitzar el llenguatge entorn a esdeveniments compartits. Intervenció per fomentar i millorar la comprensió i l'ús del llenguatge en l'educació infantil. Millorar el coneixement de vocabulari. Ajudar en els problemes d'accés a les paraules. Incidir en les dificultats morfosintàctiques. Millorar les habilitats lingüístiques per a facilitar les relacions socials. Aprendre a parlar més enllà de l'aquí i ara. Eines per comprendre i construir textos narratius. Intervenció en les dificultats de llenguatge per aprendre en l'educació primària. Facilitació d'estratègies per a la comprensió dels discursos de l'aula.

Projecte final de postgrau (PFP)

El Projecte Final de Postgrau és una assignatura orientada al desenvolupament d'una intervenció en el camp professional. Mitjançant el PFP, l'estudiant ha d'integrar i aplicar -amb criteri professional, creatiu i innovador- les competències adquirides al llarg del Diploma de postgrau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el PFP (autonomia, iniciativa, i posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

Últims dies

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.