Accés obert Vols més informació?

Especialització de Fonaments de l'Aprenentatge Escolar

Assignatures i crèdits:

  • Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge: 5 crèdits
  • Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar: 5 crèdits
  • Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat: 5 crèdits

 

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS).

Bases cognitives de l'aprenentatge i la memòria. Concepte actual d'aprenentatge i memòria. Fases del procés d'aprenentatge i memòria. Aspectes cognitius rellevants en l'aprenentatge i la memòria. Models teòrics i classificacions de la memòria. Aprenentatge i memòria explícita o declarativa. Aprenentatge i memòria implícita. Memòria de treball. Bases cognitives del llenguatge. Concepte i breu revisió històrica de la psicologia del llenguatge. Percepció del llenguatge. Reconeixement i comprensió de paraules. Comprensió d'oracions. Comprensió del text / discurs. Producció del llenguatge oral. Producció del llenguatge escrit. Introducció als models i bases biològiques del llenguatge. Antecedents històrics en l'estudi de les bases neuroanatòmics del llenguatge. Models actuals sobre les bases biològiques del llenguatge. Models de comprensió del llenguatge. Models d'organització lèxica. Models de producció del llenguatge. Filogènia cerebral i sorgiment de les funcions cognitives. Evolució de l'escorça cerebral. Tendències evolutives. Importància de la xarxa neural semàntica. Ontogènia cerebral i funcions cognitives. Trastorns de la migració neuronal i disfuncions cognitives. Desenvolupament prefrontal i funcions cognitives.

 

Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar (5 crèdits ECTS).

Model instruccional general per a l'ensenyament i l'aprenentatge d'estratègies d'aprenentatge, i el desenvolupament de competències per aprendre. Seqüència metodològica per al foment de l'autoregulació i l'autonomia en l'aprenentatge. La dimensió emocional de l'ensenyament i l'aprenentatge. La motivació. El sentit de l'aprenentatge. Concepció socioconstructivista de l'aprenentatge escolar. La construcció de coneixement, la interacció educativa i les ajudes educatives. Metodologies didàctiques basades en la interacció educativa entre alumnes: aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu, tutoria entre iguals, projectes compartits d'aprenentatge, resolució col·laborativa de casos, resolució col·laborativa de problemes d'aprenentatge. Concepció sociocognitiva de l'aprenentatge escolar. L'aprenentatge dels continguts escolars i l'adquisició de competències. Metodologies didàctiques que promouen l'aprenentatge dels continguts escolars i el desenvolupament de les competències bàsiques a l'escola. L'avaluació dels aprenentatges escolars. L'avaluació autèntica de competències. L'avaluació com a instrument d'identificació de dificultats i de competències d'aprenentatge. La integració de les TIC en els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula escolar.

 

Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat (5 crèdits ECTS).

Bases conceptuals de les diferències individuals. Fonts de diversitat escolar, diferències individuals en l'aprenentatge escolar i atenció a la diversitat. Noció d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge. Marc legal i normatiu relacionat amb l'atenció a la diversitat escolar i les necessitats educatives especials. Els centres educatius: tipologia. Centres ordinaris. Centres específics. Els recursos personals i materials per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Recursos i suports específics per atendre la diversitat. Recursos personals especialitzats de suport. Recursos organitzatius interns del centre per atendre la diversitat. Mesures organitzatives. Comissió d'Atenció a la Diversitat. Agrupaments. Programes de diversificació curricular. Serveis externs al centre i treball en xarxa com a recursos per atendre la diversitat educativa. Serveis educatius. Serveis educatius de zona. Serveis educatius específics. Altres serveis que incideixen en el centre educatiu. Serveis de salut. Serveis socials. Treball en xarxa de serveis i professionals. Marc curricular per atendre la diversitat: decisions organitzatives i curriculars. Nivells de concreció curricular. Programes de diversificació escolar. Disseny instruccional, programació curricular flexible, i atenció a la diversitat.

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.