Accés obert Vols més informació?

Especialització de Trastorns del Desenvolupament

Assignatures

Assignatures i crèdits:

  • Discapacitat sensorial i motriu - 5 crèdits ECTS
  • Discapacitat i superdotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista - 5 crèdits ECTS
  • Dèficits d'atenció i trastorns de conducta - 5 crèdits ECTS

Discapacitat sensorial i motriu (5 crèdits ECTS).

El sistema visual. El mecanisme de la visió. Diferència vista i visió. Escala de l'evolució de la visió. La discapacitat visual. Definició (conceptes agudesa visual i camp visual). Factors que determinen la discapacitat visual. Causes. Classificació. Tipus de visió. Dèficit visual cortical. Patologies més freqüents. Escala evolutiva dels alumnes amb discapacitat visual. Aspectes que poden influir en el desenvolupament dels alumnes amb discapacitat visual. Detecció d'un alumne amb discapacitat visual: Signes d'alerta. Derivació als professionals que han de fer el diagnòstic. Identificació i valoració de les necessitats educatives especials de l'alumnat amb discapacitat visual. Pauta d'avaluació psicopedagògica. Pauta de registre de la funcionalitat visual. Pauta de registre de les necessitats específiques de l'alumnat amb ceguesa. Pautes de registre de l'entorn escolar i l'entorn familiar. Intervenció amb els alumnes amb discapacitat visual: Recursos personals (interns i externs al centre). Recursos materials, ajuts tècnics. Necessitats especials dels alumnes amb discapacitat visual en les diferents àrees del currículum ordinari: llengua (braille), matemàtiques, coneixement de l'entorn, educació física, educació visual i plàstica i tecnologia. Necessitats específiques dels alumnes amb discapacitat visual: orientació i mobilitat, tiflotecnologia, habilitats de la vida diària. Anàlisi de casos de nens amb discapacitat visual: baixa visió i ceguesa. L'audició. El sistema auditiu. Valoració de l'audició. La pèrdua auditiva. Classificacions. Factors que determinen la discapacitat auditiva. Detecció i diagnòstic. Ajudes tècniques. Consideracions sobre la discapacitat auditiva. Implicacions d'una pèrdua auditiva en la interacció i el desenvolupament. Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. L'aprenentatge i el desenvolupament cognitiu. Desenvolupament personal i social. Identificació i valoració de les necessitats educatives de l'alumnat amb discapacitat auditiva. Aspectes i àmbits a avaluar. Instruments, eines i recursos. Col·laboració entre professionals. Marc de la intervenció en nens i joves amb discapacitat auditiva. Intervenció des del context: família i centre educatiu. Plantejaments del centre educatiu. Àmbits d'intervenció per etapes educatives: educació infantil. Educació Primària. Educació Secundària. Educació postobligatòria i formació permanent. Avaluació de la intervenció educativa. Discapacitat motriu. Definició, classificació i diagnòstics més freqüents. Factors que determinen la discapacitat motriu. Identificació i valoració de les necessitats educatives dels infants amb discapacitat motriu. Avaluació del desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. L'accés al currículum. L'autonomia personal. Intervenció en l'alumnat amb discapacitat motriu. Element de suport educatiu. Recursos i estratègies educatives. Àmbits i modalitats d'intervenció. Cooperació amb les famílies.      

Discapacitat i superdotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista (5 crèdits ECTS).

La discapacitat intel·lectual. Model social i discapacitat intel·lectual. Identificació i valoració dels infants amb discapacitat intel·lectual. Factors que determinen la discapacitat intel·lectual. La intervenció en les persones amb discapacitat intel·lectual. Models i teories d'intervenció educativa. Orientacions i pautes educatives. Recursos i estratègies per a la seva intervenció educativa. Les institucions educatives, la comunitat i la discapacitat intel·lectual. Models de comprensió de la discapacitat intel·lectual emergents. La sobredotació intel·lectual. Superdotació i talent. Factors de risc de l'alumnat amb les altes capacitats. Identificació i valoració dels infants amb altes capacitats. Variables que intervenen en la identificació. Habilitats cognitives. Habilitats relacionades amb l'estil d'aprenentatge i l'adquisició de coneixements. Autoconcepte, motivació i competència social. Perfils d'altes capacitats. Identificació a l'aula. Planificar la intervenció educativa. Recursos i estratègies per a la seva intervenció educativa. Com afavorir el seu aprenentatge i motivació. Estratègies clàssiques d'intervenció. Estratègies des d'un model d'intervenció inclusiva. Mesures que afecten a l'organització del centre. Mesures que afecten l'organització de l'aula. Relació família - escola. Els trastorns de l'espectre autista (TEA): Autisme i síndromes de Rett i Asperger. Aspectes evolutius de les persones que presenten aquestes alteracions. Factors que determinen els trastorns de l'espectre autista. Identificació i valoració de les necessitats educatives especials d'aquests nens. Inventaris de valoració. Intervenció educativa dels infants amb TEA. Teories i enfocaments terapèutics sobre l'autisme. Teories neurocientífiques. Teories cognitiu-conductuals. L'enfocament relacional. Les teories psicoanalítiques. Acompanyament i suport a la primera infància ia l'etapa escolar. La perspectiva interdisciplinària. Necessitats dels pares i intervenció en el context familiar. Recursos i estratègies per a la seva intervenció educativa. Anàlisi de casos de discapacitat i sobredotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista.

Dèficits d'atenció i trastorns de conducta (5 crèdits ECTS).

Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Hiperactivitat. Inatenció. Impulsivitat. Tipus de trastorns: Hiperactiu-impulsiu (TDAH-HI), inatent (TDAH-DA) o Combinat (TDAH-C). Bases biològiques dels dèficits d'atenció. Factors que determinen els trastorns de l'atenció. Factors neurobiològics i genètics dels dèficits d'atenció. Comorbiditats. Identificació dels alumnes amb dèficits d'atenció. Criteris diagnòstics. Instruments d'avaluació. Escales específiques. Entrevistes estructurades i semiestructurades. Anàlisi psicològica. Anàlisi mèdic. Anàlisi psicopedagògic. Intervenció dirigida al nen amb trastorn d'atenció. Intervenció psicològica. Intervenció educativa. Millora de l'atenció. Forma de donar ordres. Motivació. Control d'estímuls. Supervisió de tasques. Divisió de les activitats. Control de la hiperactivitat. Fomentar l'activitat controlada. Controlar els estímuls. Controlar la impulsivitat. Establir les regles. Segmentar les activitats. Recompensar les accions correctes. Fomentar la reflexió. El tractament farmacològic. Avaluació de la intervenció educativa. Anàlisi de casos de trastorns de conducta. Trastorns de la conducta. El desenvolupament socialitzador. Els estadis d'autoorganització de Rygard. El desenvolupament moral. Factors que determinen els trastorns de la conducta. La conducta problemàtica i el seu origen multicausal. Intensitat emocional. Impulsivitat. Persistència negativa. Resistència inicial. Dificultats d'adaptació. Humor negatiu. Aproximacions explicatives al comportament problemàtic. Factors de risc i de protecció. Factors d'aparició de les conductes problemàtiques. Indicadors de conductes problemàtiques per edats. Situacions problemàtiques en l'ambient familiar i escolar. Identificació dels alumnes amb trastorns de conducta. El trastorn negativista desafiant. El trastorn disocial. Avaluació de la conducta. Els registres de conducta. Valoració de les necessitats educatives. Intervenció dirigida al nen amb trastorn de conducta. Disseny de la intervenció educativa a nivell individual, grupal, escolar i familiar. Intervenció educativa: principis generals d'intervenció, fases, participants, estratègies i recursos. Intervenció educativa a nivell individual: pla d'intervenció individualitzat. Intervenció educativa a nivell grupal i de centre: la gestió de la disciplina, l'actuació educativa davant incidents crítics i l'aplicació educativa de la normativa escolar. Intervenció educativa en la família: el context familiar dels alumnes amb dèficits d'atenció o trastorns de conducta. Avaluació de la intervenció educativa. Anàlisi de casos de trastorns de conducta.

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.