Accès obert Vols més informació?

Especialització de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge

Assignatures

Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars

Trastorns d'aprenentatge de la lectura

Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques

 

Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars (5 crèdits ECTS)

Dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques a l'educació primària i secundària: en el desenvolupament del pensament numèric, en la iniciació al nombre, en la comprensió del sistema de numeració decimal, amb relacions numèriques específiques, en el desenvolupament del pensament geomètric, en el desenvolupament dels processos de visualització: identificar, analitzar i relacionar propietats de les figures, en la coordinació dels processos visuals i analítics, en l'aprenentatge de les transformacions, en el desenvolupament del pensament algebraic, en la generalització de les operacions aritmètiques, en la identificació de patrons i generalització, en la modelització i simbolització, en el desenvolupament del pensament funcional, en les relacions funcionals vinculades a la naturalesa de la relació funcional i la seva representació, en la identificació de relacions funcionals i en la idea de correspondència, en la comprensió de la linealitat, en la interpretació i lectura de gràfiques. Disseny, intervenció i avaluació educativa per a superar les dificultats. Dificultats en l'aprenentatge de les llengües en l'expressió oral (caracterització de la dificultat d'ensenyament i aprenentatge, la llengua oral durant el procés d'interacció, interacció verbal: estratègies lingüístiques en les primeres edats). Com millorar la pràctica educativa a través de la conversa. Dificultats d'aprenentatge en el procés de composició escrita: caracterització de la dificultat d'ensenyament i aprenentatge, planificació d'ajudes educatives en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la composició escrita. Dificultats d'aprenentatge en la lectura de múltiples textos i la resolució de tasques híbrides. Caracterització de la dificultat d'ensenyament i aprenentatge. Dificultats de l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències naturals. El problema de la motivació en l'aprenentatge de les ciències. Les dificultats en l'aprenentatge reproductiu. Les dificultats de capacitat d'abstracció i reflexió: el problema del pensament científic. Les dificultats del canvi conceptual. Dificultats per a comprendre la naturalesa i les propietats de la matèria. Les dificultats de formalització i quantificació: els exercicis als problemes. El problema de l'estratègia. Les dificultats del treball experimental. Algunes formes d'intervenció a l'aula amb les TIC. Dificultats de l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials. Les dificultats en l'aprenentatge del temps. Les dificultats en l'aprenentatge de la causalitat històrica. Dificultats d'aprenentatge derivades de la pràctica de l'avaluació. Dificultats d'aprenentatge derivades de la utilització de les TIC. Intervenció educativa per a superar les dificultats d'aprenentatge.

Trastorns d'aprenentatge de la lectura (5 crèdits ECTS)

La lectura. Models del processament lector. El model del triangle. El model de doble ruta. La concepció simple de la lectura. Processament sintàctic. Processament semàntic. Bases neurològiques de la lectura. L'adquisició de la lectura. Prerequisits per a l'adquisició de la lectura. Transparència ortogràfica. Hipòtesi de la profunditat ortogràfica. Teoria psicolingüística de la mida de gra. Fases de l'adquisició de la lectura. Mètodes per a l'ensenyament de la lectura. Mètodes alfabètics. Mètodes sil·làbics. Mètodes lèxics. Mètodes oracionals. Elecció del mètode adequat. La dislèxia. Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de la lectura. Bases biològiques de la dislèxia. La influència de l'ambient en la dislèxia. Aspectes emocionals de la dislèxia. Classificació i subtipus de dislèxia. Hipòtesis explicatives de la dislèxia. Comorbiditats. La comprensió lectora. Models de comprensió lectora. Les dificultats de comprensió lectora. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació. L'avaluació i identificació dels problemes de la lectura. L'avaluació de les habilitats relacionades amb la lectura. Percepció visual. Percepció auditiva. Processament fonològic. Consciència fonològica. Memòria fonològica. Denominació fonològica. Velocitat del processament. Consciència alfabètica. Avaluació de la lectura. El principi alfabètic. La descodificació i el reconeixement de paraules. La comprensió de lectura. Perfils de lectura. Intervenció en trastorns de lectura. Intervenció dirigida al nen amb trastorn de lectura. Recursos i estratègies per a la seva intervenció educativa. Intervenció dirigida al nen amb dislèxia. Consciència fonològica. Correspondència grafema-fonema. Velocitat lectora (lectura global). Entonació, ortografia i redactat. Estratègies compensatòries: tècniques d'estudi i eines tecnològiques. Intervenció dirigida a l'aula. Intervenció dirigida a la família. Anàlisi de casos de trastorns d'aprenentatge de la lectura.

Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques (5 crèdits ECTS)

El desenvolupament de l'escriptura com a sistema notacional. El domini de l'ortografia. La separació entre paraules. Factors que incideixen en el procés d'aprenentatge de l'escriptura. El procés de producció d'un text. Bases neurobiològiques de l'escriptura. Dificultats de l'escriptura. Disgrafia i disortografia. Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura. Avaluació i identificació de les necessitats educatives especials dels nens amb trastorns de l'escriptura. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació. Intervenció en trastorns de l'escriptura. Intervenció dirigida al nen amb trastorns de l'escriptura. Recursos i estratègies per a la seva intervenció educativa. Intervenció dirigida a la família. Anàlisi de casos de trastorns de l'escriptura. Habilitats i processament numèric i del càlcul. La discalcúlia. Bases neurològiques de la discalcúlia. Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de les matemàtiques. Hipòtesi explicatives de la discalcúlia. Comorbiditats. Avaluació i identificació de les necessitats educatives especials dels nens amb discalcúlia. Intervenció en discalcúlia. Intervenció dirigida al nen amb discalcúlia. Intervenció dirigida a la família. Recursos i estratègies per a la seva intervenció educativa. Anàlisi de casos de trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.