Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Urbanisme per Fer Ciutat

Objectius
 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des d'una perspectiva integral i transversal.
 • Oferir activitats formatives i espais de treball en línia adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
 • Oferir les activitats formatives que possibilitin als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
Perfils

El perfil preferent de l'estudiant és pluridisciplinari, procedent dels àmbits de l'arquitectura, les enginyeries, l'administració i la direcció d'empreses, l'Administració pública, l'economia, el dret, les ciències polítiques, l'urbanisme, la sociologia, l'antropologia, la geografia, la psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o les ciències ambientals.

Competències

El tractament transdisciplinari del programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i les metodologies emprades basades en learning by doing, estudi de casos (CBL), aprenentatge basat en problemes (PBL) i aprenentatge cooperatiu, promouen l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en el segle xxi.
Competències generals

 • Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
 • Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
 • Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.
 • Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.

Competències específiques de la titulació

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris eticopolítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 • Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.
 • Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 • Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de integralment a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Competències transversals de la UOC

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se eficaçment de forma escrita per a la vida acadèmica i professional.

Resultats d'aprenentatge del conjunt de les assignatures:

 • Analitzar i valorar els desafiaments, les mediacions i les responsabilitats de l'urbanisme enfront de la ciutat actual, il·lustrant-lo amb experiències concretes.
 • Explicar i valorar els canvis en l'evolució de la planificació urbanística en un territori determinat, i argumentar sobre la necessitat d'aplicar nous instruments.
 • Detectar àmbits d'actuació urgent en una ciutat i analitzar, contrastar i proposar noves formes d'intervenció abordant la desigualtat i la sostenibilitat com a objectius estratègics prioritaris.
 • Analitzar i avaluar com s'exporten els models i les polítiques urbanes d'èxit en altres ciutats, identificar per contrast les problemàtiques associades amb aquestes pràctiques i proposar alternatives.
 • Distingir, sintetitzar i avaluar la multiplicitat de tipologies, estratègies i instruments de transformació urbana, les accions per a la seva concreció en un territori determinat, les formes operatives de gestió, el paper dels diferents agents, a partir d'una argumentació reflexionada i clarament exposada.
 • Dissenyar programes i instruments d'intervenció de regeneració urbana des d'una aproximació integral que respongui a les necessitats detectades en un territori determinat.
 • Distingir i avaluar les dimensions i la complexitat de l'espai públic urbà i identificar el paper de les polítiques públiques en la seva construcció, el seu abast i les seves limitacions.
 • Identificar el paper que té el paisatge urbà en la configuració de l'espai públic i dissenyar i aplicar instruments de gestió del paisatge urbà que promoguin la construcció de l'espai col·lectiu des d'una perspectiva integral i sostenible.
 • Reconèixer i interpretar el paper de la ciutadania en la producció de la ciutat, els seus desafiaments i implicacions, i detectar, descriure i valorar noves pràctiques ciutadanes en l'espai públic urbà prenent com a referència pràctiques recents.
 • Dissenyar i proposar en un equip multidisciplinari estratègies per a la reactivació d'un espai públic determinat, que promogui i potenciï noves pràctiques ciutadanes.
A qui es dirigeix

El programa Ciutat i Urbanisme al qual pertany aquesta especialització es dirigeix a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. L'especialitat no renuncia al caràcter transdisciplinari del programa, per la qual cosa es dirigeix a professionals o acadèmics de diferents disciplines.

Sortides professionals

L'especialització capacita l'estudiant per a treballar en equips multidisciplinaris en els sectors següents:

 • Administració pública en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant en el quadre tècnic com polític.
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats.
 • Investigació o docència que tenen com focus les realitats urbanes.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessió informativa del curs d'especialització d'Urbanisme per Fer Ciutat

11 de juliol, 18.00h Edifici UOC, 22@, Rambla de Poblenou. 156. Sala 0B. Barcelona

Informació i inscripcions


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.