Accès obert Vols més informació?

Especialització de Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat

Objectius
 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des d'una perspectiva integral i transversal.
 • Oferir activitats formatives i espais de treball en línia adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
 • Oferir les activitats formatives que possibilitin als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
Perfils

El perfil preferent de l'estudiant és pluridisciplinari, procedent dels àmbits de l'arquitectura, les enginyeries, l'administració i la direcció d'empreses, l'Administració pública, l'economia, el dret, les ciències polítiques, l'urbanisme, la sociologia, l'antropologia, la geografia, la psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o les ciències ambientals.

Competències

El tractament transdisciplinari del programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i les metodologies emprades basades en learning by doing, estudi de casos (CBL), aprenentatge basat en problemes (PBL) i aprenentatge cooperatiu, promouen l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en el segle XXI.

Competències generals

 • Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
 • Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
 • Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.
 • Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.

Competències específiques de la titulació

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris eticopolítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 • Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.
 • Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 • Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de integralment a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Competències transversals de la UOC

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se eficaçment de forma escrita per a la vida acadèmica i professional.

Resultats d'aprenentatge del conjunt de les assignatures:

 1. Identificar i avaluar els reptes relacionats amb les polítiques urbanes tenint en compte les necessitats emergents derivades dels canvis globals econòmics, socials i culturals.
 2. Identificar i valorar instruments d'intervenció a les ciutats que permetin afavorir processos d'inclusió social ajustats a realitats específiques dins de les ciutats.
 3. Articular l'anàlisi crítica de la realitat social amb l'acostament a experiències i/o enfocaments innovadors des del dret a la ciutat, com també a propostes integrals de millora de les problemàtiques sociourbanes.
 4. Identificar els drets culturals com una dimensió dels drets humans i com a pilar del desenvolupament sostenible a la ciutat contemporània i, per tant, com a objecte de les polítiques públiques.
 5. Analitzar, sintetitzar i avaluar els processos culturals de la globalització i les tensions i reptes que es manifesten a l'escala urbana, i elaborar informes crítics i propositius sobre aquesta realitat en l'àmbit local.
 6. Analitzar i avaluar els diversos exemples existents d'atenció local a l'exclusió residencial i elaborar propostes en l'àmbit normatiu de l'habitatge, i informes que estableixin models d'atenció i col·lectius prioritaris, integrant un posicionament respecte a l'abast efectiu del dret a l'habitatge.
 7. Analitzar el mercat i l'accés a l'habitatge en un territori i període concret, projectant necessitats futuribles i àmbits d'actuació, i elaborar propostes per a l'articulació, el desenvolupament i la gestió d'un projecte d'habitatge que ampliï l'accés a un major nombre de col·lectius.
 8. Analitzar i avaluar el fenomen del conflicte social i la inseguretat ciutadana en l'espai públic i, en particular, les seves dimensions objectiva i subjectiva, i analitzar les condicions econòmiques, socials i culturals que regeixen el desenvolupament contemporani del conflicte social, avaluant la dicotomia entre aquest i la inseguretat.
 9. Distingir, entre els diferents indicadors utilitzats per al mesurament de la inseguretat ciutadana i del conflicte social, els que són d'utilitat per a retratar la inseguretat i el conflicte d'una realitat concreta i aplicar-los al seu diagnòstic.
 10. Avaluar els fonaments teòrics de la prevenció del delicte i aplicar-los en l'elaboració de propostes i estratègies davant situacions d'inseguretat i conflicte social de les ciutats contemporànies.
A qui es dirigeix

El programa Ciutat i Urbanisme al qual pertany aquesta especialització es dirigeix a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. L'especialitat no renuncia al caràcter transdisciplinari del programa, per la qual cosa es dirigeix a professionals o acadèmics de diferents disciplines.

Sortides professionals

L'especialització capacita l'estudiant per a treballar en equips multidisciplinaris en els sectors següents:

 • Administració pública en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant en el quadre tècnic com polític.
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats.
 • Investigació o docència que tenen com focus les realitats urbanes.

Matrícula oberta


Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació
Sessió informativa del curs d'especialització de Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat

11 de juliol, 18.00h Edifici UOC, 22@, Rambla de Poblenou. 156. Sala 0B. Barcelona

Informació i inscripcions


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació