Accès obert Vols més informació?

Especialització de Ciutats i Territoris Sostenibles

Objectius
 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des d'una perspectiva integral i transversal.
 • Oferir activitats formatives i espais de treball en línia adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
 • Oferir les activitats formatives que possibilitin als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
Perfils

El perfil preferent de l'estudiant és pluridisciplinari, procedent dels àmbits de l'arquitectura, les enginyeries, l'administració i la direcció d'empreses, l'Administració pública, l'economia, el dret, les ciències polítiques, l'urbanisme, la sociologia, l'antropologia, la geografia, la psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o les ciències ambientals.

Competències

El tractament transdisciplinari del programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i les metodologies emprades basades en learning by doing, estudi de casos (CBL), aprenentatge basat en problemes (PBL) i aprenentatge cooperatiu, promouen l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en el segle XXI.


Competències generals

 • Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
 • Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
 • Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.
 • Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.


Competències específiques de la titulació

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris eticopolítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 • Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.
 • Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 • Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de integralment a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.


Competències transversals de la UOC

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se eficaçment de forma escrita per a la vida acadèmica i professional.

 


Resultats d'aprenentatge del conjunt de les assignatures:

 • Estructurar territorialment els principals trets ambientals, processos, funcions ecològiques i serveis ambientals de la matriu biofísica on se circumscriu el fenomen urbà i detectar els elements del planejament urbanístic que hi incideixen.
 • Analitzar les ciutats com a ecosistemes per mitjà del seu metabolisme i generar i consensuar propostes per a la millora de la seva eficiència en entorns urbans concrets i per a la millora de la qualitat urbana de les ciutats que puguin afectar de forma diferencial diversos col·lectius.
 • Proposar mesures estructurals i de resiliència urbana per a la mitigació i adaptació dels impactes negatius per a les ciutats que els canvis ambientals globals poden implicar.
 • Analitzar els principis i els fonaments de l'ecologia política, valorar la seva incidència a les ciutats des del punt de vista de la sostenibilitat urbana i avaluar noves iniciatives per a l'autosuficiència de les ciutats, proposant alternatives en una realitat concreta.
 • Identificar la influència que tenen les xarxes d'infraestructures en l'organització del territori i valorar la discriminació espacial i social induïda i la idoneïtat dels instruments de planificació com a eina per a gestionar els sectors marginals i els assentaments informals.
 • Identificar els nivells d'urbanització a partir de la lectura de les seves xarxes, detectant les seves deficiències d'acord amb els mínims exigibles per a una ciutat formal i informal.
 • Definir les bases d'un projecte a nivell bàsic de xarxes d'infraestructures des d'una òptica integral i eficient, amb visió pluridisciplinària, incorporant criteris de sostenibilitat i innovació i tenint en compte els seus models de finançament i gestió.
 • Identificar els instruments de planificació i gestió d'una xarxa de transport i els seus agents, avaluar-ne la idoneïtat per a donar resposta a les necessitats del transport públic d'un determinat territori i plantejar millores per a optimitzar-ne el funcionament.
 • Interpretar els indicadors d'oferta d'una xarxa de transport amb la finalitat de proposar canvis que en promoguin la millora des del punt de vista de la sostenibilitat social, energètica i ambiental, i valorar-ne quantitativament l'afectació.
 • Elaborar informes sobre l'eficiència d'una xarxa de transport identificant les principals tendències a curt i mitjà termini per poder preveure i proposar les actuacions d'adequació necessàries que tinguin en compte les noves tecnologies en matèria de mobilitat i potencial d'aplicació.
A qui es dirigeix

El programa Ciutat i Urbanisme al qual pertany aquesta especialització es dirigeix a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. L'especialitat no renuncia al caràcter transdisciplinari del programa, per la qual cosa es dirigeix a professionals o acadèmics de diferents disciplines.

Sortides professionals

L'especialització capacita l'estudiant per a treballar en equips multidisciplinaris en els sectors següents:

 • Administració pública en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant en el quadre tècnic com polític.
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats.
 • Investigació o docència que tenen com focus les realitats urbanes.

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació