Accès obert Vols més informació?

Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania

Especialització

 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d’analitzar i avaluar les realitats urbanes des d’una perspectiva integral i transversal.
 • Oferir activitats formatives i espais de treball en línia adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d’exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat i l’urbanisme.
 • Oferir les activitats formatives que possibilitin als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, mitjançant l’elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d’actuació, estratègies o polítiques urbanes.

Objectius

Dotar els professionals de competències transversals, que entenguin la ciutat des de la seva complexitat i siguin capaços d'actuar de forma integral, tant en empreses privades de consultoria o prestadores de serveis, etc., com en l'Administració pública i en organitzacions no governamentals.

Perfils

El perfil preferent de l'estudiant és pluridisciplinari, procedent dels àmbits de l'arquitectura, les enginyeries, l'administració i la direcció d'empreses, l'Administració pública, l'economia, el dret, les ciències polítiques, l'urbanisme, la sociologia, l'antropologia, la geografia, la psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o les ciències ambientals.

Competències

El tractament transdisciplinari del programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i les metodologies emprades basades en learning by doing, estudi de casos (CBL), aprenentatge basat en problemes (PBL) i aprenentatge cooperatiu, promouen l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en el segle XXI.

Competències generals

 • Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
 • Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
 • Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.
 • Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.

Competències específiques de la titulació

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris eticopolítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 • Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.
 • Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 • Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de integralment a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Competències transversals de la UOC

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se eficaçment de forma escrita per a la vida acadèmica i professional.

Resultats d'aprenentatge del conjunt de les assignatures:

 1. Descriure els processos de conformació de les regions metropolitanes i argumentar sobre els seus desafiaments i implicacions en la governabilitat, la gestió i la planificació d'un territori concret.
 2. Contrastar i argumentar sobre els principals conceptes associats amb les TIC i els processos de transformació urbana, i avaluar els diferents models de ciutat connectada (centralitzadora x col·laborativa).
 3. Elaborar informes i propostes per a estratègies o programes urbans de la ciutat del coneixement.
 4. Identificar i analitzar els reptes polítics de les ciutats en l'actualitat i avaluar i comparar el grau d'autonomia local de diferents realitats urbanes.
 5. Analitzar els fonaments del govern obert i la participació ciutadana, i avaluar experiències concretes.
 6. Identificar els actors, sistemes d'informació i infraestructures que actuen en el desenvolupament de les ciutats connectades, obertes i col·laboratives, i proposar un projecte de servei públic, basat en dades i centrat en l'usuari per a una ciutat concreta.
 7. Identificar les limitacions de les institucions i avaluar les oportunitats que ofereix la revolució digital en la comunicació, l'organització i l'acció polítiques.
 8. Analitzar i valorar els moviments en xarxa i les pràctiques tecnopolítiques emergents en l'actualitat com a via de l'apoderament de la nova ciutadania.
 9. Identificar, analitzar i avaluar les febleses, fortaleses i oportunitats de l'escenari econòmic actual d'una ciutat o territori i determinar els actors econòmics que incideixen en aquest i en la seva capacitat competitiva.
 10. Identificar i sintetitzar els principals elements estratègics que poden impulsar una economia urbana al servei dels seus ciutadans i establir estratègies i plans d'actuació, en un equip multidisciplinari, que situïn el ciutadà al centre del pla o que contribueixin al canvi cap a una economia ciutadana.

A qui es dirigeix

El programa Ciutat i Urbanisme al qual pertany aquesta especialització es dirigeix a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle xxi, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. L'especialitat no renuncia al caràcter transdisciplinari del programa, per la qual cosa es dirigeix a professionals o acadèmics de diferents disciplines.

Sortides professionals

L'especialització capacita l'estudiant per a treballar en equips multidisciplinaris en els sectors següents:

 • Administració pública en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant en el quadre tècnic com polític.
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats.
 • Investigació o docència que tenen com focus les realitats urbanes.

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació