Accès obert Vols més informació?

Bases de Dades per a Entorns Analítics

Especialització

En aquesta especialitat s'adquireixen les competències per a dissenyar, construir, mantenir i explotar els sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci més habituals, és a dir, els que es basen en l'ús de bases de dades relacionals per a la construcció d'un magatzem de dades o data warehouse.

L'especialitat de Bases de Dades per a Entorns Analítics (16 crèdits) té una durada d'un semestre i es compon de les assignatures següents:

 
  • Disseny i construcció del data warehouse (6 crèdits) En aquesta assignatura s'aprèn a crear un magatzem de dades adequat que ofereixi suport en la presa de decisions de l'organització. Es presenta a nivell conceptual l'arquitectura d'emmagatzematge d'un sistema de BI per Data Warehousing i es donen pautes per a la construcció d'aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines de Microsoft o Pentaho, sobre bases de dades Oracle o PostgreSQL.
  • Bases de dades per a data warehouse (5 crèdits) Aquesta assignatura té per objectiu adquirir conceptes, procediments i bones pràctiques per a la creació i manipulació de les bases de dades relacionals que donen suport a la construcció del magatzem de dades. S'aprofundeix en l'aprenentatge del llenguatge SQL, i en el disseny físic de bases de dades, així com en bases de dades orientades a columnes. Aquestes bases de dades es caracteritzen per l'emmagatzematge de les dades en forma de columnes, a diferència de les bases de dades relacionals tradicionals que realitzen un emmagatzematge de les dades per files. Es treballa amb una base de dades relacional tipus PostgreSQL.
  • Explotació i administració de sistemes de data warehouse (5 crèdits) En aquesta assignatura s'aprèn a avaluar la viabilitat de la construcció d'un magatzem de dades i a explotar i administrar sistemes de Data Warehouse. Amb aquesta finalitat es presenten les diferents formes de presentar les dades i quins tipus d'eines poden oferir el tipus de visualització que interessa. Així mateix s'ensenya a administrar el sistema durant el seu desenvolupament, implantació i/o posterior explotació de les dades. Es treballa amb la mateixa família d'eines: Microsoft o Pentaho per al magatzem de dades i Oracle o PostgreSQL com a bases de dades.

 

Eines de programari

 La UOC té acords de col·laboració estable amb els programes acadèmics d'IBM, Microsoft, Oracle, Dataiku, Databricks, Cloudera, Tableau i QlikView. Així mateix, contínuament estem avaluant altres eines i acords amb altres fabricants.

La UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de la intel·ligència de negoci. La nostra eina de referència en anàlisi estadística i mineria de dades és R, per a l'ús de la qual disposem de manuals, tutorials i una web de continguts. La nostra eina de referència en l'explotació i anàlisi de dades massives són Apache Hadoop i Apache Spark. Per a l'aprenentatge de bases de dades NoSQL utilitzem eines com MongoDB, Riak o Neo4j.

Depenent de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar en l'ordinador de l'estudiant o bé accedir a màquines virtuals d'Amazon i Azure des de la mateixa aula. Aíxí com programari en modalitat acadèmica en el núvol de fabricants com Databricks o Dataiku.

En la descripció de cada especialitat i assignatura, s'inclouen les eines que s'utilitzen per a l'aprenentatge. Aquesta descripció pot canviar en cada convocatòria en funció de les necessitats docents, l'actualització del programa i la relació amb fabricants actuals o nous.

Es recomanable disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM mínim (6 GB recomanades).

 

Recursos comuns per a l'aprenentatge

L'estudiant disposa al llarg del programa de recursos comuns de suport i aprenentatge:

 
  • Una assignatura transversal optativa d'adquisició de competències digitals (Aprofitar les TIC en postgrau), que té per objecte familiaritzar-se amb l'ús de les eines del campus i aules de la UOC, i la formació en tècniques d'informació i comunicació social per a la formació virtual.
  • Un laboratori de pràctiques i serveis de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari de BI i big data, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.
  • Un tutor assignat al llarg de tot el programa, per al seguiment individualitzat del progrés de l'estudiant, la resolució d'incidències administratives i la coordinació amb els docents. L'aula de tutoria proporciona també informació d'actualitat, anuncis d'esdeveniments i cursos i ofertes de treball.
  • Un conjunt de recursos per a l'aprenentatge no guiat: un blog sobre temes d'actualitat, un canal de vídeo, diverses webs pròpies, una wiki sobre l'ús de les eines de laboratori, un repositori de casos i projectes de finalització de carrera, accés a les bases de dades de l'empresa de prospectiva Gartner, a la Biblioteca Virtual de la Universitat i a la xarxa de recursos de les biblioteques públiques.
  • Recursos d'anivellament, com ara tutorials, vídeos i materials docents d'altres programes de la UOC, per a aquells estudiants que presentin mancances de formació en àmbits d'empresa, sistemes d'informació, estadística o tecnologies.
  • Una borsa de treball, tant per a ofertes de feina estable com per a fer pràctiques voluntàries en empreses.

Pròxima matrícula:
maig 2020

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE