Accés obert Vols més informació?

Especialització de Dret Registral i Hipotecari (UOC, Deganat dels Registradors de Catalunya)

  Els participants del present curs, estudiaran les matèries que a continuació es detallaran, aconseguint en cadascuna d'elles, la capacitació necessària i fonamental per a superar i obtenir els coneixements elementals del Dret Registral i Hipotecari. A continuació, s'exposa de manera esquemàtica, els punts destacats que tractarà el curs, conjuntament amb l'índex complet que us podeu descarregar.

ASSIGNATURA EL REGISTRE DE LA PROPIETAT

El Registre com a instrument del tràfic jurídic: La seva funció jurídica i valor social.

 • Anàlisi Econòmica del Registre de la Propietat.
 • El principi de Seguretat Jurídica: Confiança econòmica
 • Altres Principis del Registre. Legitimació, Fe Pública, Prioritat, Especialitat Foli Real i Tracte Successiu.
 • La Qualificació com a garantia del sistema.


Eines Bàsiques del Registre de la Propietat.

 • La Finca i els seus tipus de classes.
 • Títol Formal i Títol Material.
 • L'Assentament registral
 • Les Fases del Document des de la seva Presentació en el Registre de la Propietat fins a la seva inscripció.


La Publicitat Formal

 • Principis hipotecaris rectors de la publicitat formal
 • Formes, mitjans i terminis de la publicitat registral
 • Exhibició directa llibres
 • Nota simple informativa
 • Nota simple continuada al notari
 • Certificacions
 • Publicitat de les bases gràfiques registrals
 • Publicitat del llibre edifici
 • Publicitat del seient de presentació
 • Publicitat registral i protecció de dades de caràcter sensible
 • Interès legítim i publicitat registral
 • Alteracions de les facultats d'administració i publicitat registral
 • Publicitat concursal


Documents Judicials

 • El títol material i formal.
 • Inscripció de documents judicials i la qualificació registral
 • Les anotacions preventives
 • Inscripció de resolucions judicials que afecten la capacitat civil de les persones.
 • Les Notes marginals
 • L'execució de la hipoteca
 • Inscripció una sentència de divorci aprovant un conveni regulador


ASSIGNATURA ELS SEIENTS. COMPRAVENDA, HERÈNCIA, DONACIÓ, HIPOTECA

Entrada i Seient de presentació

 • Llibres existents en el registre de la propietat
 • Documents que tenen accés en el registre de la propietat
 • La figura del presentat
 • Conseqüències de la presentació: seient de presentació
 • Vigència del seient de presentació
 • Desistiment
 • Modalitats de presentació
 • Principi de prioritat registral
 • Defectes
 • Pròrroga del seient de presentació
 • Recursos contra les qualificacions registrals


La Compravenda

 • Accés del títol de compravenda al registre de la propietat
 • Importants efectes que produeix la seva inscripció - principis hipotecaris
 • Identificació i descripció de la finca
 • Càrregues existents en el registre
 • La titularitat i el tracte successiu
 • Identificació del titular, la seva capacitat, representació i estat civil
 • El preu
 • La condició resolutòria
 • Referència cadastral en la inscripció
 • Cèdula d'habitabilitat
 • Certificat d'eficiència energètica de l'immoble
 • Situació arrendatícia
 • Despeses de comunitat
 • Habitatge habitual familiar
 • ITE i llibre d'edifici
 • Afecció fiscal


Herències

 • Herències testades
 • Institucions hereditàries
 • Dret de transmissió
 • Herències intestades
 • Dret de representació
 • Acceptació i repudiació de l'herència


Donacions

 • Classes de donacions
 • Limitacions a les donacions
 • Revocacions


La Hipoteca

 • Concepte i característiques de la hipoteca
 • Classes d'hipoteca
 • La inscripció en el registre de la propietat
 • Hipoteques subjectes a li llei de crèdit immobiliari
 • Hipoteques subjectes a la llei 2/2009
 • Hipoteques de consum general
 • Hipoteques de professionals i hipoteques entre particulars
 • Informació precontractual
 • Condicions generals de la contractació
 • El préstec garantit: les clàusules financeres
 • El dret real d'hipoteca
 • La cancel·lació d'hipotecaASSIGNATURA BASES GRÀFIQUES REGISTRALS

Bases Gràfiques: Part Teòrica

 • Coordinació entre el cadastre i el registre de la propietat
 • Referència cadastral
 • Geoportal registradors, ús i alertes, https://geoportal.registradores.org/
 • Seu electrònica del cadastre https://www.sedecatastro.gob.es/
 • Informe de validació gràfica enfront del parcel·lari cadastral (ivga)
 • Inscripció representació gràfica georeferenciada cadastral o alternativa art. 199 lh
 • Arxius gml (geographic markup language)
 • Porció de sòl ocupada per l'edificació art. 202 lh
 • Informe cadastral d'ubicació de construccions (icuc)
 • Girs i desplaçaments cartogràfics
 • Marge de tolerància gràfica, identitat gràfica
 • Mitjans de rectificació de superfície
 • Immatriculació


Bases Gràfiques: Part Tècnica

 • Els Sistemes d'Informació Geogràfica.
 • Concepte de Georeferenciació, coordenades i GML.
 • Interfície de Geobase.
 • Eines GIS del Geoportal.( https://geoportal.registradores.org/)
 • Informes de Validació Gràfica Alternativa. (https://www1.sedecatastro.gob.es/)
 • El portal de Registradors de Madrid. (https://www.registradoresdemadrid.org/)
 • Integració de Geobase amb l'aplicació de gestió registral.  
Recursos per a l'aprenentatge
Mòduls didàctics específics del curs d'especialització de Dret Registral i Hipotecari produïts per el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya.
Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies


10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.