Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Trastorns de la Parla i del Llenguatge

El postgrau de Trastorns de la parla i del llenguatge consta d'una càrrega lectiva de 33 crèdits ECTS repartits en 6 assignatures obligatòries, de 5 crèdits ECTS cadascuna, i un projecte final de postgrau (PFP) de 3 crèdits ECTS.
 

Aquest postgrau es cursa en dos semestres (1 any):

 

Semestre 1:


Bases d'atenció a la diversitat (5 crèdits ECTS)

 • Conceptes generals: educació inclusiva/sistema inclusiu; dificultats d'aprenentatge; atenció a la diversitat; educació especial.
 • Normativa de referència sobre l'atenció a la diversitat.
 • Recursos per a atendre la diversitat: centres ordinaris; centres d'educació especial; unitats de suport a l'educació especial; aules integrals de suport; serveis externs.
 • Recursos humans: tipologia i funcions; modalitats d'intervenció i treball en equip per atendre la diversitat.
 • Alumnat amb dificultats d'aprenentatge; necessitats educatives especials.
 • La pràctica de l'atenció a la diversitat: organització i currículum; programes de diversificació curricular.
   

Processos afectius, motivacionals i socials (5 crèdits ECTS)

 • La resposta educativa a la diversitat: l'escola inclusiva i els processos de construcció de significat i atribució de sentit.
 • Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar.
 • Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: la interacció professor alumne i la influència educativa.
 • Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: l'aprenentatge cooperatiu com a estratègia d'atenció a la diversitat.
   

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS)

 • Bases cognitives de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases neuroanatòmiques de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases cognitives del llenguatge.
 • Bases neuroanatòmiques del llenguatge.

 

Semestre 2:

 

Trastorns de la parla i de la veu (5 crèdits ECTS)

 • Trastorns de la parla i articulació. Extensió i límits del trastorn fonològic i del trastorn d'articulació. Classificació, avaluació i intervenció.
 • Disglòssia. Classificació etiològica de les disglòssies i intervenció logopèdica.
 • Disfèmia. Definició del concepte de disfèmia, estratègies d'avaluació i tractament.
 • Disfonia. Definició del concepte de disfonia. Detecció, intervenció i estratègies de prevenció.
   

Trastorns del llenguatge oral (5 crèdits ECTS)

 • Els trastorns del llenguatge oral. Trastorns d'origen congènit. Trastorns adquirits.
 • Processos de gnosi i de praxi
 • Processos psicolingüístics responsables de la forma del llenguatge: trastorn de programació fonològica (TPF).
 • Processos psicolingüístics responsables de la forma del llenguatge: trastorn fonològic-sintàctic (TFS).
 • Processos psicolingüístics responsables de la pragmàtica del llenguatge: trastorn semàntic-pragmàtic (TSP).
 • El trastorn específic del llenguatge: definició. Prevalença. El retard i el trastorn del llenguatge.
 • Variabilitat entre els nens amb TEL. Classificacions. Factors que determinen el TEL. Bases biològiques del TEL. Factors genètics. Neurobiologia del TEL.
 • Aproximacions teòriques al trastorn.
 • Avaluació i identificació dels nens amb TEL. Criteris diagnòstics. Criteris clínics. Criteris científics. Criteris d'inclusió / exclusió.
 • Plantejaments per a la intervenció en el llenguatge oral. Definint un marc: d'un marc lingüístic a un marc centrat en el desenvolupament global. Programes basats en l'evidència.
   

Adquisició i avaluació del llenguatge (5 crèdits ECTS)

 • Perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge.
 • L'etapa prelingüística. Bases socials, perceptives i cognitives del desenvolupament del llenguatge i la comunicació.
 • Desenvolupament de la producció fonològica: el període prelingüístic. Adquisició fonològica en el període lingüístic: fonologia de les primeres paraules i expansió fonològica.
 • Desenvolupament lèxic i semàntic. Comprensió i producció de les primeres paraules.
 • Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi. Fases en el desenvolupament morfosintàctic.
 • Les primeres combinacions de paraules: la parla telegràfica.
 • Cap a l'estructura sintàctica: expansions a partir de les primeres combinacions.
 • Les modalitats oracionals: el desenvolupament de la negació i la interrogació. Combinació d'oracions: les oracions compostes.
 • Els desenvolupaments posteriors: més enllà de les habilitats lingüístiques bàsiques. El desenvolupament del discurs.
 • Avaluació i diagnòstic del llenguatge oral. Els procediments d'avaluació en llenguatge oral.

---

Projecte final de postgrau (3 crèdits ECTS)

El projecte final de postgrau és una assignatura orientada al desenvolupament d'una intervenció en el camp professional. Mitjançant el PFP, l'estudiant ha d'integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador les competències adquirides al llarg del diploma de postgrau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el PFP (autonomia, iniciativa i posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.