Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Trastorns del Desenvolupament

El postgrau en Trastorns del desenvolupament consta d'una càrrega lectiva de 33 crèdits ECTS repartits en 6 assignatures obligatòries, de 5 crèdits ECTS cadascuna, i el projecte final de postgrau, de 3 crèdits ECTS.

Aquest postgrau es cursa en dos semestres (1 any):

 

Semestre 1:


Bases d'atenció a la diversitat (5 crèdits ECTS)

 • Conceptes generals: educació inclusiva/sistema inclusiu; dificultats d'aprenentatge; atenció a la diversitat; educació especial.
 • Normativa de referència sobre l'atenció a la diversitat.
 • Recursos per a atendre la diversitat: centres ordinaris; centres d'educació especial; unitats de suport a l'educació especial; aules integrals de suport; serveis externs.
 • Recursos humans: tipologia i funcions; modalitats d'intervenció i treball en equip per atendre la diversitat.
 • Alumnat amb dificultats d'aprenentatge; necessitats educatives especials.
 • La pràctica de l'atenció a la diversitat: organització i currículum; programes de diversificació curricular.
   

Processos afectius, motivacionals i socials (5 crèdits ECTS)

 • La resposta educativa a la diversitat: l'escola inclusiva i els processos de construcció de significat i atribució de sentit.
 • Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar.
 • Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: la interacció professor alumne i la influència educativa.
 • Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: l'aprenentatge cooperatiu com a estratègia d'atenció a la diversitat.
   

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS)

 • Bases cognitives de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases neuroanatòmiques de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases cognitives del llenguatge.
 • Bases neuroanatòmiques del llenguatge.

 

Semestre 2:

 

Dèficits d'atenció i trastorns de conducta (5 crèdits ECTS)

 • Dificultats de regulació del comportament. La conducta problemàtica.
 • Dèficits i trastorns de l'atenció. Definició i caracterització bàsica.
 • Comorbiditats.
 • Bases biològiques dels dèficits d'atenció. Factors que determinen els trastorns de l'atenció. Factors neurobiològics i genètics.
 • Intervenció educativa. Orientacions generals i propostes didàctiques concretes.
   

Discapacitat i sobredotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista (5 crèdits ECTS)

 • La discapacitat intel·lectual. Classificació, terminologia i semàntica. Factors que determinen la discapacitat intel·lectual. Identificació i intervenció en les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Els trastorns de l'espectre autista. Aspectes teòrics. Eixos d'intervenció. Neurodiversitats: L'autisme i l'auge del pluralisme neurològic.
 • La sobredotació. Altes capacitats intel·lectuals. Com afavorir l'aprenentatge i la motivació.
 • Models i teories d'intervenció educativa. Orientacions i pautes educatives.
   

Discapacitat sensorial i motriu (5 crèdits ECTS)

 • El sistema visual: Factors que determinen la discapacitat visual.
 • Intervenció amb els alumnes amb discapacitat visual: Recursos personals (interns i externs al centre). Recursos materials i ajuts tècnics.
 • Necessitats especials dels alumnes amb discapacitat visual en les diferents àrees del currículum ordinari.
 • L'audició: Factors que determinen la discapacitat auditiva. Detecció i diagnòstic.
 • Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. L'aprenentatge i el desenvolupament cognitiu. Desenvolupament personal i social.
 • Intervenció des del context: família i centre educatiu.
 • Discapacitat motriu: Factors que determinen la discapacitat motriu.
 • Identificació i valoració de les necessitats educatives dels nens amb discapacitat motriu.
 • Intervenció en l'alumnat amb discapacitat motriu. Recursos i estratègies educatives. Àmbits i modalitats d'intervenció.

---

Projecte final de postgrau (3 crèdits ECTS)

El projecte final de postgrau és una assignatura orientada al desenvolupament d'una intervenció en el camp professional. Mitjançant el PFP, l'estudiant ha d'integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador les competències adquirides al llarg del diploma de postgrau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el PFP (autonomia, iniciativa i posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.