Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius

El postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius consta de 35 ECTS (875 hores aproximades de dedicació de l'estudiant) i està format per 6 assignatures de 5 ECTS, a més del Treball final de postgrau (TFP),  de 5 ECTS i obligatori. 

Les assignatures es distribueixen en dos semestres, tret del Treball final de postgrau, que es pot cursar el semestre 1 o 2, segons correspongui la finalització del programa.


Semestre 1

 • Dret, escola i societat (5 ECTS)
  • Educació i continuïtat social: transmissió i renovació.
  • El dret a les societats: límit de l'expressió social i respecte a les minories. Efectivitat del dret. Els drets de l'home i del ciutadà.
  • Dret i Educació: drets i llibertats a l'entorn de l'educació i la llibertat d'expressió.
  • Estat i Mercat en educació. El dret-prestació a la instrucció. Ensenyament bàsic, obligatori i gratuït, i Escolarització.
  • Esquema normatiu i Organització política: Els diferents poders públics en relació amb l'educació.
  • Regulació: els actors (drets i deures), l'objecte de l'educació (estructura i contingut), els dispositius (escoles i elements de suport a les escoles), els mecanismes re-equilibradors (equitat i foment d'oportunitats), i elements de cooperació (institucional i corporativa).
 • Planificació estratègica (5 ECTS)
  • Tècniques de diagnòstic: DAFO.
  • Tècniques de planificació: CAME.
  • Identitat, missió, visió i valors d'un centre.
  • Projecte Educatiu de Centre.
  • Construïm consensuadament els documents d'autonomia de centre.
  • Implicació de tots els agents en la construcció dels documents institucionals.
  • Organitzacions participatives: Línies metodològiques que afavoreixen la construcció conjunta. Estratègies de participació.
  • Avaluació dels documents estratègics de centre.
  • Eines d'avaluació dels documents institucionals (PEC).
  • Instruments d'avaluació dels documents.

 

Semestre 2

 • Lideratges (5 ECTS)
  • Organització escolar i lideratge.

  • Els líders i les competències de l'excercici del lideratge pel canvi i la millora en els centres educatius.

  • Aproximacions als nous conceptes de lideratge.

 • Sistemes d'assegurament de la qualitat (5 ECTS)
  • Elaboració d'un disseny d'avaluació interna de centre: Conèixer, comprendre, i elaborar dissenys d'avaluació relatius a propòsits o objectius que el centre escolar s'hagi plantejat assolir.
  • Elaboració d'un disseny d'avaluació de l'ensenyament: Preparar l'avaluació de l'ensenyament que es porta a terme en un centre a partir de diferents estratègies d'avaluació, com ara l'observació de les aules.
  • Disseny d'el pla de millora per desenvolupar i avaluar competències Addicionalment es plantegen també algunes lectures i exercicis per assegurar la comprensió de determinades eines o recursos. Algunes són autocorrectives i altres merament indicatives.
 • Comunicació, equip i treball en xarxa (5 ECTS)
  • Comunicació i informació: la seva importància als centres educatius. Saturació versus equilibri. Canals i eines de comunicació internes i externes.
  • Treball en equip i en xarxa: metodologies de treball en equip i en xarxa, cultura col·laborativa.
  • Xarxes socials als centres: gestió, ús, finalitat, avantatges, dificultats. Actitud digital. Ús de mòbils i de missatgeria instantània. Protecció de dades.
  • Protocols de comunicació en determinades situacions previsibles i imprevistes als centres educatius: importància del tipus de centre, implicació de l¿equip docent. Comunicació online/offline, priorització en les actuacions i selecció de la millor eina o canal.

 

Semestre 1 o 2

 • Treball final de postgrau (5 ECTS)
  • Capacitat de reflexió i aplicació de les tasques pròpies del director/a en l'àmbit educatiu.

  • Coneixement i contextualització dels coneixements adquirits a les diferents assignatures del Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius.

  • Ús dels coneixements específics en lideratge directiu per definició d'objectius, reconeixement del context de centres, execució d'una planificació estratègica, anàlisi i interpretació de les necessitats d'institucions educatives i confecció d'un pla d'avaluació, retiment de comptes i comunicació, amb la participació, en tots els àmbits, de la comunitat educativa.

  • Coneixement i implementació de les fases d'elaboració d'una planificació directiva estratègica.

Durant la realització del postgrau, se celebren diferents sessions obertes que complementen els continguts i les competències que es treballen en el programa. Aquestes sessions es realitzen amb el suport del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya (FEAEC). T'invitem que visualitzis a continuació la sessió que es va dur a terme en el mes de març de 2022:

Recursos per a l'aprenentatge

El postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius disposa de recursos d'aprenentatge de diferent tipologia que, d'acord amb el model educatiu plenament virtual de la UOC, permet als estudiants treballar i apropiar-se dels continguts.

Tot el material proporcionat pot estar en llengua catalana, castellana o anglesa, tot i que l'anglès no és un requisit per cursar el postgrau.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Sessió Informativa. Postgrau Lideratge i Direcció de Centres Educatius

Sessió online:
3 d'octubre, 17.00 h (català)
4 d'octubre, 18.00 h (castellà)Informació i inscripcions

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.