Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius

El postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius consta de 35 ECTS (875 hores aproximades de dedicació de l'estudiant) i està format per 6 assignatures de 5 ECTS, a més del Treball final de postgrau (TFP),  de 5 ECTS i obligatori. 

Les assignatures es distribueixen en dos semestres, tret del Treball final de postgrau, que es pot cursar el semestre 1 o 2, segons correspongui la finalització del programa.


Semestre 1

 • Dret, escola i societat (5 ECTS)
  • Educació i continuïtat social: transmissió i renovació.
  • El dret a les societats: límit de l'expressió social i respecte a les minories. Efectivitat del dret. Els drets de l'home i del ciutadà.
  • Dret i Educació: drets i llibertats a l'entorn de l'educació i la llibertat d'expressió.
  • Estat i Mercat en educació. El dret-prestació a la instrucció. Ensenyament bàsic, obligatori i gratuït, i Escolarització.
  • Esquema normatiu i Organització política: Els diferents poders públics en relació amb l'educació.
  • Regulació: els actors (drets i deures), l'objecte de l'educació (estructura i contingut), els dispositius (escoles i elements de suport a les escoles), els mecanismes re-equilibradors (equitat i foment d'oportunitats), i elements de cooperació (institucional i corporativa).
 • Planificació estratègica (5 ECTS)
  • Tècniques de diagnòstic: DAFO.
  • Tècniques de planificació: CAME.
  • Identitat, missió, visió i valors d'un centre.
  • Projecte Educatiu de Centre.
  • Construïm consensuadament els documents d'autonomia de centre.
  • Implicació de tots els agents en la construcció dels documents institucionals.
  • Organitzacions participatives: Línies metodològiques que afavoreixen la construcció conjunta. Estratègies de participació.
  • Avaluació dels documents estratègics de centre.
  • Eines d'avaluació dels documents institucionals (PEC).
  • Instruments d'avaluació dels documents.

 

Semestre 2

 • Lideratges (5 ECTS)
  • Organització escolar i lideratge.

  • Els líders i les competències de l'excercici del lideratge pel canvi i la millora en els centres educatius.

  • Aproximacions als nous conceptes de lideratge.

 • Sistemes d'assegurament de la qualitat (5 ECTS)
  • Elaboració d'un disseny d'avaluació interna de centre: Conèixer, comprendre, i elaborar dissenys d'avaluació relatius a propòsits o objectius que el centre escolar s'hagi plantejat assolir.
  • Elaboració d'un disseny d'avaluació de l'ensenyament: Preparar l'avaluació de l'ensenyament que es porta a terme en un centre a partir de diferents estratègies d'avaluació, com ara l'observació de les aules.
  • Disseny d'el pla de millora per desenvolupar i avaluar competències Addicionalment es plantegen també algunes lectures i exercicis per assegurar la comprensió de determinades eines o recursos. Algunes són autocorrectives i altres merament indicatives.
 • Comunicació, equip i treball en xarxa (5 ECTS)
  • Comunicació i informació: la seva importància als centres educatius. Saturació versus equilibri. Canals i eines de comunicació internes i externes.
  • Treball en equip i en xarxa: metodologies de treball en equip i en xarxa, cultura col·laborativa.
  • Xarxes socials als centres: gestió, ús, finalitat, avantatges, dificultats. Actitud digital. Ús de mòbils i de missatgeria instantània. Protecció de dades.
  • Protocols de comunicació en determinades situacions previsibles i imprevistes als centres educatius: importància del tipus de centre, implicació de l¿equip docent. Comunicació online/offline, priorització en les actuacions i selecció de la millor eina o canal.

 

Semestre 1 o 2

 • Treball final de postgrau (5 ECTS)
  • Capacitat de reflexió i aplicació de les tasques pròpies del director/a en l'àmbit educatiu.

  • Coneixement i contextualització dels coneixements adquirits a les diferents assignatures del Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius.

  • Ús dels coneixements específics en lideratge directiu per definició d'objectius, reconeixement del context de centres, execució d'una planificació estratègica, anàlisi i interpretació de les necessitats d'institucions educatives i confecció d'un pla d'avaluació, retiment de comptes i comunicació, amb la participació, en tots els àmbits, de la comunitat educativa.

  • Coneixement i implementació de les fases d'elaboració d'una planificació directiva estratègica.

Per a més informació sobre el postgrau, pots visualitzar aquí la sessió informativa que es va fer el març del 2021.

Durant la realització del postgrau, se celebren diferents sessions obertes que complementen els continguts i les competències que es treballen en el programa. Aquestes sessions es realitzen amb el suport de l'Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya (FEAEC): T'invitem que visualitzis aquí la informació sobre el cicle de sessions de debat i reflexió que es realitzen al llarg d'aquest semestre.

Recursos per a l'aprenentatge

El postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius disposa de recursos d'aprenentatge de diferent tipologia que, d'acord amb el model educatiu plenament virtual de la UOC, permet als estudiants treballar i apropiar-se dels continguts.

Tot el material proporcionat pot estar en llengua catalana, castellana o anglesa, tot i que l'anglès no és un requisit per cursar el postgrau.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessió informativa del Postgrau en Lideratge i Direcció de Centres Educatius

Sessió presencial. Barcelona, 9 d'octubre de 2019, 18h.

Informació i inscripcions


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Sessió informativa. Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius

Sessió online:
29 de setembre, 18:30hinformació i inscripcions

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.