Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'Aprenentatge de la Lectura i les Seves Dificultats

El postgrau en Aprenentatge de la lectura i les seves dificultats consta d'una càrrega lectiva de 35 crèdits ECTS repartits en 6 assignatures obligatòries i el treball final de postgrau, de 5 crèdits ECTS cadascuna.

Aquest postgrau es cursa en dos semestres (1 any):

 

Semestre 1:


Trastorns d'aprenentatge de la lectura (5 crèdits ECTS)

 • La lectura: Models del processament lector. Bases neurològiques de la lectura. L'adquisició de la lectura. Mètodes per a l'ensenyament de la lectura.
 • La dislèxia: Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de la lectura. Bases biològiques de la dislèxia. Classificació i subtipus de dislèxia. Comorbiditats.
 • Les dificultats de comprensió lectora. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació. L'avaluació i identificació dels problemes de la lectura.
 • Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Intervenció dirigida al nen amb dislèxia. Intervenció dirigida a l'aula. Intervenció dirigida a la família.
 • Anàlisi de casos de trastorns d'aprenentatge de la lectura.
   
Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques (5 crèdits ECTS)
 
 • Les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques.
 • Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Bases neurobiològiques de l'escriptura. Disgrafia i disortografia.
 • Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de les matemàtiques. Bases neurològiques de la discalcúlia.
 • Comorbiditats.
 • Recursos i estratègies per a l'intervenció educativa. Anàlisi de casos de trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques.
   

Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura (5 crèdits ECTS)

 • L'estructura del llenguatge: Components del llenguatge. Fonètica i fonologia. Lèxic. Semàntica. Morfologia. Sintaxi. Pragmàtica.
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura.
 • Conceptes bàsics de la lectura.
 • Processos cognitius que afecten la lectura. Atenció. Memòria. Velocitat de processament.
 • Factors ambientals, cultulturales i socials que afecten l'alfabetització.
 • Models de processament lector.
 • Mètodes per a l'ensenyament de la lectura.

 

Semestre 2:


Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS)

 • Bases cognitives de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases neuroanatòmiques de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases cognitives del llenguatge.
 • Bases neuroanatòmiques del llenguatge.
   

Processos afectius, motivacionals i socials (5 crèdits ECTS)

 • La resposta educativa a la diversitat: l'escola inclusiva i els processos de construcció de significat i atribució de sentit.
 • Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar.
 • Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: la interacció professor alumne i la influència educativa.
 • Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: l'aprenentatge cooperatiu com a estratègia d'atenció a la diversitat.
   

Adquisició i avaluació del llenguatge (5 crèdits ECTS)

 • Perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge.
 • L'etapa prelingüística. Bases socials, perceptives i cognitives del desenvolupament del llenguatge i la comunicació.
 • Desenvolupament de la producció fonològica: el període prelingüístic. Adquisició fonològica en el període lingüístic: fonologia de les primeres paraules i expansió fonològica.
 • Desenvolupament lèxic i semàntic. Comprensió i producció de les primeres paraules.
 • Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi. Fases en el desenvolupament morfosintàctic.
 • Les primeres combinacions de paraules: la parla telegràfica.
 • Cap a l'estructura sintàctica: expansions a partir de les primeres combinacions.
 • Les modalitats oracionals: el desenvolupament de la negació i la interrogació. Combinació d'oracions: les oracions compostes.
 • Els desenvolupaments posteriors: més enllà de les habilitats lingüístiques bàsiques. El desenvolupament del discurs.
 • Avaluació i diagnòstic del llenguatge oral. Els procediments d'avaluació en llenguatge oral.

---

Treball final de postgrau (5 crèdits ECTS)

El treball final de postgrau és una assignatura orientada al desenvolupament d'una intervenció en el camp professional. Mitjançant el TFP, l'estudiant ha d'integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador les competències adquirides al llarg del diploma de postgrau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el TFP (autonomia, iniciativa i posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment).

Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge tenen l'objectiu d'oferir, d'una banda, les bases teòriques més actualitzades sobre les la temàtica del programa, juntament amb recursos que ofereixen una visió molt pràctica i contextualitzada. Per això, es combinen les aportacions més rellevants de cada àmbit amb recursos molt aplicats.

Cada estudiant rep un material per a cada assignatura en format llibre elaborat per diferents especialistes de reconegut prestigi. Aquests materials presenten, exemplifiquen i aprofundeixen els continguts de l'assignatura. La seva elaboració es realitza en diferents formats (HTML 5, audiollibre, videollibre, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que l'estudiant pot baixar i llegir o escoltar en diferents dispositius i formats. Amb això es garanteix un material de referència ajustat per a cada assignatura i que garanteix un alt nivell de qualitat, especialització i rigor científic.

Com a complement a aquests materials, l'equip docent de cada assignatura realitza una selecció de la bibliografia més actualitzada, així com dels articles científics més rellevants sobre la temàtica de l'assignatura. Els manuals i llibres fruit d'aquesta selecció són adquirits per la biblioteca de la UOC.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

20% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes.

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


20% de dte fins al 9 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.