Accés obert Vols més informació?

Curs de Reptes i necessitats per al professional de la salut mental infantojuvenil

Objectius
  • Conèixer els reptes i necessitats actuals que la societat planteja al professional que treballa en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil. 
  • Conèixer el rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil en diversos contextos i nivells d'intervenció.
  • Identificar, analitzar i valorar les implicacions ètiques i legals de la intervenció psicològica amb nens i adolescents, i conèixer els principals criteris que guien l'actuació del professional en casos de dilemes ètics o situacions difícils.
Perfils
Es tracta d'un curs de nivell de màster. Es pressuposa que l'estudiant té una formació a nivell de grau / llicenciatura en el camp de la psicologia infantojuvenil i l'ètica professional.
Competències

Competències bàsiques

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, el disseny i el seguiment de cada procés d'intervenció.

CG5 - Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, siguin personals, organitzatives o socials, de forma imaginativa i innovadora. 

Competències transversals

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals.

CT2 - Expressar-se per escrit amb el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.

Competències específiques

CE1-Analitzar i comparar els reptes i necessitats que la societat actual planteja als professionals. 

CE2- Analitzar els aspectes ètics, legals i metodològics implicats en l'actuació professional i tenir-los en compte en el disseny de plans d'intervenció.

CE8- Analitzar i proposar un ús adequat de recursos TIC en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica infantojuvenil.

CE10-Determinar quines característiques personals i professionals calen en un professional en un context d'intervenció infantojuvenil.

A qui es dirigeix
Psicòlegs i psicopedagogs
Sortides professionals
Psicologia orientada al camp infantojuvenil i l'ètica professional.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.