Accès obert Vols més informació?

Trastorns de l'Aprenentatge de la Lectura

Curs

Objectius

L’objectiu fonamental del curs és oferir formació específica en les dificultats de l’aprenentatge de la lectura. Per a aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:

 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats en l’aprenentatge de la lectura.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció educativa en els casos de dificultats en l’aprenentatge de la lectura.
 • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d’intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats en l’aprenentatge de la lectura.

Perfils

Els perfils més adequats per a fer aquest curs són els següents:

 • Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre en Educació Infantil / Primària.
 • Llicenciatura de Psicopedagogia.
 • Llicenciatura o grau de Psicologia.
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia.
 • Diplomatura o grau de Logopèdia.

Competències

 

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per a elaborar criteris d'intervenció educativa que optimin aquests processos.
 • Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb trastorns del llenguatge primaris.
 • Capacitat per a identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 

Competències transversals

 • Aplicació de les TIC d'una manera ajustada per a la intervenció educativa en les dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Capacitat d'expresar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat  i fluïdesa i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat de llegir amb fluïdesa texos acadèmcis i professionals en una llengua estrangera per a entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut a altres.

 

Competències generals

 • Capacitat per a analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter  educatiu des d'una òptica multidisciplinària.
 • Capacitat per a prendre decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmcis i professionals respecte a la intervenció edcuativa d'infants amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 

A qui es dirigeix

El curs s’adreça fonamentalment a professionals de l’ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Per aquest motiu, les àrees de treball del curs es concentren en l’àmbit educatiu formal, i concretament en el treball que fan els mestres de primària o els especialistes d’educació especial.

A més, s’adreça a altres professionals de l’àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics o departaments d’orientació. A aquests professionals el curs els proporciona uns coneixements molt adequats per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament en alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Finalment, el curs també s’adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats de la lectura i la seva intervenció (logopedes, educadors socials, etc.). Els professionals d’aquests perfils intervenen directament o indirectament en nens que tenen dificultats en l’aprenentatge de la lectura tant en l’àmbit del sistema educatiu formal com en el de l’entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Sortides professionals

El curs s’adreça fonamentalment a professionals de l’educació i de la psicologia, però també a altres professionals afins que treballen en la valoració i la intervenció de les dificultats de l’aprenentatge de la lectura. Des d’aquesta perspectiva, els llocs de treball per als quals s’especialitza el curs són els següents:

 • Mestres d’educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres d’educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres ordinaris o centres d’educació especial, com també en serveis educatius que atenen col·legis públics i privats.
 • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
 • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d’orientació d’instituts d’educació secundària.
 • Psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs en gabinets públics o privats.
 • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
 • Educadors socials en institucions dedicades a l’atenció de persones amb dificultats d’aprenentatge, com ara unitats d’escolarització compartida, hospitals de dia, centres d’educació especial, etc.

Pròxima matrícula:
maig 2020

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació