Accés obert Vols més informació?

Grau de Turisme

El pla d'estudis del grau de Turisme es composa de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica dels quals:
    • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement 
    • 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.
  • 132 crèdits ECTS obligatoris, dintre dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).
  • 48 crèdits ECTS optatius.

El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Consulteu també l'oferta de Doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i en Turisme

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives * 48
Treball fi de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna.
Total 240

Assignatures

Treball final de grau 6
Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (126 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (48 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Una optativitat a mida: mencions

Amb l'objectiu de facilitar a l'estudiant l'oportunitat de personalitzar la seva formació en els àmbits de la gestió sostenible de les destinacions o en la gestió d'organitzacions turístiques, s'ofereixen la possibilitat de cursar els crèdits optatius.

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment en el títol. Encara que existeix la flexibilitat que l'estudiant dissenyi el seu propi itinerari acadèmic i, per tant, titular-se sense menció.

Dins dels 48 ECTS optatius necessaris per a l'obtenció del títol, 30 d'ells poden configurar una menció. En el Grau de Turisme s'ofereixen dues mencions:
 

Menció: Gestió i planificació sostenible de destinacions turístiques   Crèdits ECTS 
Turisme i cooperació  6
Turisme en espais naturals 6
Turisme i desenvolupament local 6
Planificació de l'espai turístic 6
Gestió pública del turisme 6
Gestió d'oficines de turisme 6
TIC i turisme 6

 

Menció: Gestió d'empreses i organitzacions turístiques Crèdits ECTS
Habilitats directives 6
Inversió empresarial 6
International management 6
Màrqueting digital 6
Estratègies de màrqueting digital 6
Gestió d'oficines de turisme 6
Estratègies i tècniques de comunicació 6
TIC i turisme 6
 
Menció: 30 crèdits ECTS
Nota: L'estudiant pot obtar per graduar-se sense menció.
 
Assignatures optatives no incloses en mencions


L'estudiant disposa de la possibilitat d'escollir lliurement entre totes les assignatures optatives del pla d'estudis, estiguin o no vinculades a un menció. En el grau s'ofereixen un conjunt d'assignatures optatives no vinculades estrictament a cap menció, que contribueixen a reforçar competències de caràcter transversal i que poden ser interessants per a qualsevol estudiant, independentment del perfil professional al que s'orienti. Aquestes assignatures són les següents:
 

Assignatures no vinculades a cap menció Crèdits ECTS
Francès B1 6
Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional 6
Inicació a les matemàtiques empresarials 6
Direcció publicitària 6
Negociació 6
Tècniques de venda 6
Pràctiques empresarials I 6
Pràctiques empresarials II 6
Simulació en organitzacions turístiques 6

 

Assignatures optatives no incloses en el Grau. Els minors

Els minors són unitats d'aprenentatge orientades a la consecució de competències pròpies d'un àmbit de coneixement o titulació diferents del grau de Turisme.

El minor es concretarà en assignatures que no siguin les pròpies del pla d'estudis que cursa l'estudiant, però es traduirà, una vegada superada, en assignatures optatives.

La universitat aprovarà el catàleg de minors i determinarà quins són els que reconeixerà cada titulació oficial. Els minors que es poden cursar en el marc d'aquest grau estaran conformats per un mínim de 12 i un màxim de 24 crèdits ECTS. Només es reconeixerà el creditaje superat en el minor en l'expedient de la titulació oficial EEES una vegada s'hagin superat totes les assignatures que ho componen. Els sistemes de reconeixement i transferència de les assignatures que componen un minor es regularan en la normativa acadèmica corresponent. La superació del minor se certificarà en el suplement europeu del títol.

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Turisme el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

 

En el grau de Turisme s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per diferents membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) el treball final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat totes les assignatures bàsques i 120 crèdits de la titulació (excepte el treball final de grau)

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Turisme té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D’aquesta manera, l’estudiant disposa d’un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Si bé l’estudiant té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular, s’ha de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l’estudiant.
  • Per a cursar el treball final de grau cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta d’assignatures obligatòries.
  • Les pràctiques empresarials només es poden cursar una vegada superades totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del treball final de grau).

Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l’estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l’assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l’estudi, es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d’estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es visualitza al quadre d’assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides de manera progressiva, d’acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l’estudiant disposi d’un criteri sòlid d’elecció, que pot complimentar orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la certificació de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.