Accés obert Vols més informació?

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 78
Obligatòries 72
Optatives de menció 48
Optatives transversals 30
Treball fi de grau 12
Total 240

Assignatures

Treball de final de grau 12
Formació bàsica (78 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (72 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ASSIGNATURES OPTATIVES DE MENCIÓ (48 ECTS) Crèdits

Menció en Sistemes de Telecomunicació

Menció en Sistemes Telemàtics

Menció en Sistemes Audiovisuals

 

6

6

6

6

6

6

6

 

6

6

6

6

6

6

6

6

 

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (30 ECTS) * Crèdits

 

 

6

6

6

6

12

 

 

 

* L'estudiant té disponibles, com a assignatures optatives, les assigantures de les mencions que no hagi escollit per cursar

Si et matricules per primera vegada del grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:

 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia. 
- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats. 
 
D'altra banda, si el teu nivell inicial de matemàtiques és baix, et recomanem cursar l'assignatura Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria.
 
Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Assignatures Crèdits
   
Semestre 1 30

Matemàtiques I

6

Fonaments de programació

6

Fonaments de computadors

6

Treball en equip a la Xarxa

6

Anglès B2.1

6
   
Semestre 2 30

Matemàtiques II

6

Administració i gestió d'organitzacions

6

Competència comunicativa per a professionals de les TIC

6

Disseny i programació orientada a objectes

6

Anglès B2.2

6
   
Semestre 3 30

Matemàtiques per a les telecomunicacions

6
Física I 6

Bases de dades

6

Teoria de circuits

6

Senyals i sistemes I

6
   
Semestre 4 30

Telemàtica

6

Física II

6
Sistemes operatius 6

Circuits electrònics

6

Senyals i sistemes II

6
   
Semestre 5 30

Xarxes i serveis

6

Sistemes de comunicació I

6

Gestió de projectes

6

Electrònica de comunicacions

6

Electrònica digital

6
   
Semestre 6 30

Assignatura optativa de menció I

6

Assignatura optativa de menció II

6

Assignatura optativa de menció III

6

Assignatura optativa de menció IV

6

Asignatura optativa

6
   
Semestre 7 30

Assignatura optativa de menció V

6

Assignatura optatiiva de menció VI

6

Assignatura optativa de menció VII

6
Assignatura optativa 6
Assignatura optativa
6
   
Semestre 8 30

Assignatura optativa de menció VIII

6

Treball de final de grau

12

Assignatura optativa

6

Asignatura optativa

6

 

L'estudiant haurà d'escollir una de les tres mencions ofertades al Grau. Haurà de cursar totes les assignatures de la Menció de manera obligatòria i aquesta quedarà recollida en el nom del títol.

Les Mencions són:

  • Sistemes de Telecomunicació (48 ECTS): en aquesta menció es fa un èmfasi especial en les tecnologies específiques relacionades amb la propagació en diferents medis de transmissió i en el disseny, utilització i gestió i implantació de sistemes de comunicació. Les assignatures d'aquesta menció són:
  • Sistemes Telemàtics (48 ECTS): en aquesta menció s'incideix especialment en les tecnologies relacionades amb les xarxes de comunicació, les aplicacions i els serveis telemàtics per a aplicar-los en diferents entorns. Les assignatures d'aquesta menció són:
  • Sistemes Audiovisuals (48 ECTS): en aquesta menció s'intensifiquen els coneixements generals aplicant-los als sistemes audiovisuals i abraçant els camps de l'acústica i l'electroacústica, el processament d'àudio i d'imatge, la televisió i el vídeo i les aplicacions multimèdia. Les assignatures d'aquesta mención són:

 

Les assignatures de les mencions que no hagi decidit cursar, seran assignatures optatives del pla que podrà decidir cursar en funció del seu interès.

Segons la menció cursada per l'estudiant, el títol que obtindrà serà:

- Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, menció en Sistemes de Telecomunicació

- Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, menció en Sistemes Telemàtics

- Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, menció en Sistemes Audiovisuals

 

 

 

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació el treball final té 12 crèdits ECTS.

El Treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en diverses àrees. L'elecció de l'àrea de TFG defineix l'àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. L'estudiantat haurà de triar aquest àmbit en el procés de matriculació del seu TFG. Per a completar la matrícula del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud d'àrea, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.
 
Cada àrea temàtica està associada a un o més mencions del Grau. Es recomana tenir present la menció a l'hora d'escollir una àrea de TFG. L'euip de tutoria de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor/a del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor/a del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 
 
El TFG conclou amb una defensa, en la qual l'estudiantat ha de fer una exposició del treball mitjançant un vídeo on presenti el desenvolupament del projecte així com els resultats obtinguts. Tot seguit, haurà de respondre les preguntes que li realitzi la comissió d'avaluació, formada per un mínim de dos membres del professorat, que seran els encarregats d'avaluar-lo.

A la qualificació del treball es tindran en compte tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Totes:

  • No la poden cursar els estudiants que la tinguin incorporada o la puguin incorporar a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP)
  • Per cursar-la cal tenir superats 120 crèdits ECTS del total de crèdits de la titulació.
Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor/a de centre de pràctiques i un professor/a que actua com a tutor/a acadèmic/a, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar. En el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari per tal d'orientar-lo en la matrícula.

Recursos per a l'aprenentatge

S'utilitzen recursos tecnològics necessaris per a desenvolupar les assignatures aplicades i amb un enfocament  pràctic: laboratoris virtuals, entorns de simulació, software, laboratoris remots, etc.

Accés obert

Fins al 8% de dte.per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

El paper del 5G com a motor de la indústria i la societat

Sessió informativa del grau

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.