Accés obert Vols més informació?

Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia

Objectius

Els graduats i les graduades en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia de la UOC són persones capaces de crear i produir productes digitals interactius, de dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives, de programar usant els llenguatges adequats, de planificar i gestionar la seva realització i d'analitzar les tecnologies i les tendències de mercat per tal de trobar les respostes apropiades a les demandes i els recursos d'un context concret.

En el context actual, els graduats i les graduades en Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia per la UOC són persones capaces d'adaptar-se a les tecnologies emergents, d'utilitzar-les de manera eficient i d'integrar-les en altres mitjans que la societat de la informació posa al seu abast. 

Un cop finalitzat el grau, aquests professionals, a més de saber-se adaptar a un entorn canviant de manera eficient, àgil i flexible, troben solucions innovadores i dissenyen propostes creatives. Saben analitzar problemes complexos en el nivell d'abstracció adequat, així com identificar les entitats que els formen i el paper de cadascuna d'elles. En conseqüència, poden formalitzar el problema i avaluar les possibles alternatives, per posteriorment desenvolupar i implementar la solució més adequada.

Perfils

El grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia de la UOC satisfà la demanda de formació d'un sector professional en expansió i contribueix al desenvolupament i la conformació d'un àmbit de coneixement multidisciplinari.

Un dels objectius fonamentals de la titulació és crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir tant les professions que encara no existeixen com els perfils professionals actuals que es detallen a continuació:

Dissenyador/a multimèdia
Participa i desenvolupa les activitats implicades en la concepció i la realització de productes interactius multimèdia per a la seva publicació en diversos tipus de suport (web, pantalles tàctils, etc.) i la seva distribució en les plataformes i canals apropiats.
És capaç de crear els elements gràfics i audiovisuals (imatge, àudio, vídeo i animació 2D/3D) de l'aplicació, així com de desenvolupar projectes de creació multimèdia originals i creatius amb un alt domini del llenguatge multimèdia.

Desenvolupador/a multimèdia
Crea, organitza, gestiona i distribueix elements d'informació de diverses fonts (àudio, imatge, vídeo).
Analitza, dissenya i implementa les aplicacions que els integren utilitzant els llenguatges de programació i les eines adequades.

Dissenyador/a d'interacció
Realitza la interfície que integra els elements multimèdia (imatge, àudio, vídeo i animació 2D/3D) d'acord amb els principis del disseny centrat en les persones i les pautes per al disseny d'experiència d'usuari (UX), com ara els criteris d'usabilitat i accessibilitat estàndards, de manera que la interacció entre les persones usuàries i els productes digitals sigui òptima.

Competències

Competències generals

 • Treballar en equip en un entorn virtual per a la realització de continguts i aplicacions multimèdia.
 • Analitzar i sintetitzar informació per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisi, la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia.
 • Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats de mercat i de la societat.
 • Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en l'entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se en anglès amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.

Competències específiques

 • Utilitzar els fonaments matemàtics i físics per al disseny i el desenvolupament de continguts digitals i productes interactius multimèdia.
 • Utilitzar elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia.
 • Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació, les eines de desenvolupament i les tecnologies disponibles per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions multimèdia.
 • Crear, capturar, emmagatzemar, modificar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició de llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles.
 • Concebre i elaborar productes interactius multimèdia tenint en compte la narrativa i l'arquitectura de la informació i d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats.
 • Crear i dissenyar els elements gràfics 2D i 3D i visuals d'un producte o una aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases del disseny d'interacció i un llenguatge formal.
 • Conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i el disseny d'experiència d'usuari de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte original de naturalesa professional en l'àmbit de les tecnologies específiques de les tècniques d'interacció digital i multimèdia, en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en el grau.

Proper accés:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.