Accés obert Vols més informació?

Grau de Sociologia

Objectius

El grau de Sociologia permet adquirir una sèrie de competències, habilitats i coneixements que situen el nostre estudiantat en una posició preferent en l'anàlisi de la realitat social i tot l'entramat de relacions i vincles que la formen en els àmbits micro, meso i macro. Això es concreta en una sèrie d'objectius generals d'aprenentatge:

 • Conèixer els debats i problemes principals de la sociologia de l'actualitat, així com el valor dels coneixements i competències de sociologia en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat.
 • Comprendre la complexitat del món en la seva globalitat i analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials.
 • Formar professionals experts en sociologia i amb coneixements interdisciplinaris en l'àmbit de les ciències socials, i que puguin complementar i aprofundir en coneixements d'àmbits acadèmics més concrets.
 • Conèixer els àmbits emergents en els quals els coneixements i les competències de la sociologia poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat.
 • Tenir les bases competencials per desenvolupar les professions actuals i de futur vinculades a l'àmbit de la sociologia en un sentit ampli, amb una aproximació rigorosa, innovadora i crítica.
 • Formar persones expertes en l'anàlisi i la interpretació de les dades que provinguin de fonts primàries i secundàries sobre la realitat social.
 • Interpretar les problemàtiques socials que són objecte d'atenció per part de les polítiques públiques, i desenvolupar i avaluar programes específics de política pública.
 • Oferir instruments que capacitin per iniciar una carrera investigadora en l'àmbit de la sociologia, en particular, però també de les ciències socials en general, mitjançant l'adquisició de sòlids fonaments teòrics i habilitats d'anàlisis empíriques.
Perfils

El grau de Sociologia aspira a formar professionals de la sociologia que puguin exercir aquesta professió en els diferents àmbits de l'Administració, de l'entorn privat i del tercer sector on són requerits.

Al seu torn, el grau de Sociologia constitueix un programa formatiu idoni per a totes les persones que vulguin emprendre una trajectòria acadèmica posterior, sigui en àmbits estrictament sociològics, sigui aportant aquesta perspectiva en àrees diverses d'especialització temàtica i disciplinària. Aquest programa permet l'especialització posterior en àmbits tan diversos com les relacions laborals, la gestió cultural o les diferents polítiques sectorials (salut pública, educació, medi ambient, etc.), perquè atorga les bases analítiques que ajuden a singularitzar el perfil acadèmic propi i a aprofundir-hi.

El grau de Sociologia de la UOC també s'orienta a professionals de camps no pròpiament sociològics (seguretat, sanitat, educació, art, intervenció social, cooperació internacional, màrqueting, recursos humans, etc.) que volen incorporar el valor afegit d'aquesta perspectiva al seu acompliment laboral quotidià.

Competències

Competències generals

 • Desenvolupar activitats pròpies de la sociologia de manera eficient, compromesa, creativa i amb un alt nivell d'iniciativa.
 • Aplicar les tècniques de cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.
 • Incorporar el pensament crític formulant judicis argumentats a partir de criteris fonamentats en l'anàlisi, la síntesi i el contrast d'evidències o conceptualitzacions teòriques pertinents.
 • Treballar col·laborativament incorporant els principis de pragmatisme i responsabilitat per obtenir millors resultats que amb un treball aïllat.
 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.

Competències transversals

 • Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

 • Identificar en els estudis o treballs propis de la sociologia els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals, i aplicar les perspectives i els conceptes teòrics principals a l'anàlisi de la vida social.
 • Utilitzar els conceptes i les teories més rellevants de les disciplines afins a la sociologia en l'anàlisi de la realitat social, incorporant així una perspectiva pluridisciplinària.
 • Reconèixer les claus analítiques del funcionament de les relacions i els vincles entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global.
 • Aplicar els conceptes que aborden les dinàmiques de reproducció i canvi social lligats a la continuïtat i el dinamisme dels fenòmens socials, amb especial atenció a les formes consolidades i emergents de diferenciació i desigualtat social en els seus diferents vessants.
 • Incorporar les especificitats de la perspectiva sociològica en els camps del treball, la cultura, la política pública, l'educació, el medi ambient i les transformacions poblacionals i territorials.
 • Posar en diàleg tradicions sociològiques no occidentals amb el pensament sociològic occidental actual i en relació amb l'anàlisi dels reptes globals actuals.
 • Localitzar i generar dades empíriques rellevants mitjançant la utilització pertinent de les eines metodològiques tant quantitatives com qualitatives, i saber destriar els avantatges i les limitacions de cada eina en relació amb preguntes de recerca concretes.
 • Generar aportacions significatives a partir de la vinculació entre arguments teòrics i l'anàlisi de dades empíriques.
 • Intervenir amb rigor tècnic en el disseny i l'avaluació de polítiques públiques aplicades prenent en consideració la naturalesa multifactorial de les necessitats i els problemes socials.
 • Utilitzar els coneixements i les eines de les ciències socials per intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques, privades i del tercer sector incorporant el valor afegit específic de la disciplina sociològica.

Accés obert:
fins al 26 de setembre inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.