Accés obert Vols més informació?

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

El pla d'estudis del grau de Relacions Laborals i Ocupació consta de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica dels quals:

    • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement 

    • 18 a matèries comunes considerades transversals per la universitat.

  • 132 crèdits ECTS obligatoris, als quals s'afegeixen 6 crèdits del treball final de grau (TFG).

  • 42 crèdits ECTS optatius, incloent-hi els 12 crèdits de les pràctiques.

El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives * 42
Treball fi de grau 6
(*) Les pràctiques formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna.
Total 240

Assignatures

Treball final de grau 6
Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (132 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (42 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

 

Mencions

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment al títol. Encara que existeix la flexibilitat que l'estudiant dissenyi el seu propi itinerari acadèmic i, per tant, titular-se sense menció.
Dins dels 42 ECT optatius necessaris per l'obtenció del títol, 30 dels qual poden configurar una menció. Al Grau de Relacions laborals s'ofereixen tres mencions, relacionades amb tres dels seus perfils professionals més importants, que són:

Assessoria jurídico-laboral (30 ECTS)

En aquesta menció es capacita per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics, assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària, i representar tècnicament l'àmbit administratiu i processal, amb defensa davant els tribunals. Formen part d'aquesta menció les assignatures següents:

Gestió de persones (30 ECTS)

En aquesta menció es capacita per comprendre el context econòmic, laboral i social, i el seu impacte a l'entorn de treball concret de l¿organització. Elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius, i dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives. Formen part d'aquesta menció les assignatures següents:

Treball i ocupació (30 ECTS)

En aquesta menció es capacita per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals, i per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i d'inserció laboral. Formen part d'aquesta menció les assignatures següents:

Mencions: 30 crèdits ECTS
Nota:  L'estudiant pot optar per graduar-se sense menció

 

Assignatures optatives no incloses a les mencions
L'estudiantat disposa de la possibilitat d'escollir lliurament entre totes les assignatures optatives del pla d'estudis, estiguin o no vinculades a una menció. Al grau s'ofereixen un conjunt d'assignatures optatives no vinculades estrictament a cap menció, que contribueixen a reforçar competències de caràcter transversal y que poden ser interessants per a qualsevol estudiant, independentment del perfil professional al que s'orienti. Aquestes assignatures són les següents:

 

Optatives no vinculades a cap menció Crèdits ECTS
Auditoria sociolaboral I 6
Auditoria sociolaboral I 6
Elements de gestió de la prevenció de riscos laborals 6
Tècniques de la prevenció de riscos laborals 6
Pràctiques I 6
Pràctiques II 6

 

Assignatures optatives no incloses al Grau. Els minors
Els minors són unitats d'aprenentatge orientades a la consecució de competències pròpies d'un àmbit de coneixement o titulació diferents del grau de Relacions laborals i  ocupació. El minor es con concretarà en assignatures que no siguin les pròpies del pla d'estudis que cursa l'estudiant, però es traduirà, un cop superades, en assignatures optatives d'aquest.
La universitat aprovarà el catàleg de minors i determinarà quins són el que reconeixerà cada titulació oficial. Els minors que es poden cursar en el marc d'aquest grau estaran conformats per un mínim de 12  un màxim de 24 crédits ECTS. Només es reconeixerà el creditatge superat al minor a l'expedient de la titulació oficial EEES un cop s'hagin superat totes les assignatures que el composen. Els sistemes de reconeixement i transferència de les assignatures que componen un minor es regularan a la normativa acadèmica corresponent. La superació del minor es certificarà al suplement europeu del títol.

 

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual

Requisits

Haver superat 120 crèdits

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiantat disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un o una professional que actua com a tutor o tutora de centre de pràctiques i un professor o una porfessora que actua com a tutor o tutora acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Treball final de grau

Els estudis de grau de Relacions laborals i ocupació conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Relacions laborals i ocupació el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització memòria i/o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Relacions laborals i ocupació. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

 

En el grau de Relacions laborals i ocupació  s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 3 àmbits establerts: econòmico-empresarial, jurídic i psicosocial. L'estudiantat haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic o la tutora acadèmcia de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del Tutor o Tutora de treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El Tutor o Tutora de treball final és l'encarregat o l'encarregada d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual asíncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual asíncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Durada

El grau de Relacions Laborals i Ocupació té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Tot i així, l'estudiant té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular, s'ha de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.
  • Per a cursar el treball final de grau cal haver superat un mínim de 192 crèdits ECTS, entre els quals han d'estar incloses totes les assignatures bàsiques (60 crèdits ECTS) .
  • Les pràctiques només es poden cursar una vegada superats 120 crèdits ECTS del grau.

Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

 

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es mostra en el quadre d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides de manera progressiva, d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que pot seguir orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.