Accés obert Vols més informació?

Grau de Psicologia

El grau de Psicologia té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres.

La UOC ofereix un quadre d'assignatures de psicologia repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les competències adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiantat disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, cada estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar. Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a la seva disposició un tutor o una tutora que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

A continuació, s'enumeren les assignatures de Psicologia que configuren el pla d'estudis per semestres i per tipologia:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica

Crèdits

Anglès B2.1

6

Fonaments de recerca en psicologia

6

Processos psicosocials elementals

6

Psicobiologia I

6

Psicobiologia II

6

Psicologia de l'atenció i la memòria

6

Psicologia de la percepció i l'emoció

6

Psicologia de la salut

6

Psicologia del desenvolupament: infància

6

Recerca quantitativa

6

Assignatures obligatòries

Crèdits

Àmbits professionals en psicologia

6

Anglès B2.2

6

Avaluació psicològica

6

Contextos i estratègies d'intervenció social

6

ePsicologia

6

Història de la psicologia

6

Personalitat i diferències individuals

6

Pràcticum I

6

Pràcticum II

6

Principis d'intervenció en educació

6

Processos grupals i acció col·lectiva

6

Processos i contextos de diferenciació social

6

Psicologia de l'aprenentatge i la motivació

6

Psicologia de l'educació i de la instrucció

6

Psicologia de les organitzacions

6

Psicologia del desenvolupament: adolescència, joventut, edat adulta i envelliment

6

Psicologia del llenguatge

6

Psicologia del pensament

6

Psicologia fisiològica

6

Psicometria

6

Psicopatologia d'adults

6

Psicopatologia infantojuvenil: avaluació i intervenció

6

Recerca qualitativa

6

Tècniques d'intervenció i tractament psicològic

6

Treball final de grau

6

Assignatures optatives

Crèdits

Bases farmacològiques en psicopatologia

6

Conflicte i mediació

6

Cultura, canvi i desenvolupament organitzacional

6

Dificultats d'aprenentatge en l'educació escolar

6

Ètica, sostenibilitat i diversitat en les organitzacions

6

Informació i competència digital en psicologia

6

Intervenció en contextos d'educació formal

6

Intervenció en contextos d'educació no formal

6

Neuropsicologia

6

Psicologia comunitària

6

Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament professional

6

Psicologia del testimoniatge

6

Psicologia i treball en el segle XXI

6

Psicologia jurídica

6

Psicologia urbana i ambiental

6

Teràpia cognitivoconductual

6

Teràpia familiar sistèmica

6

Teràpies humanistes i psicodinàmiques

6

Trastorns del desenvolupament

6

Semestre 1

Crèdits

Psicologia del desenvolupament: infància

6

Fonaments de recerca en psicologia

6

Processos psicosocials elementals

6

ePsicologia

6

Psicologia de la percepció i l'emoció

6

Semestre 2

Crèdits

Psicologia del desenvolupament: adolescència, joventut, edat adulta i envelliment

6

Psicobiologia I

6

Recerca quantitativa

6

Processos i contextos de diferenciació social

6

Psicologia de l'atenció i la memòria

6

Semestre 3

Crèdits

Anglès B2.1

6

Psicobiologia II

6

Psicometria

6

Processos grupals i acció col·lectiva

6

Psicologia de l'aprenentatge i la motivació

6

Semestre 4

Crèdits

Psicologia de l'educació i de la instrucció

6

Psicologia fisiològica

6

Recerca qualitativa

6

Personalitat i diferències individuals

6

Història de la psicologia

6

Semestre 5

Crèdits

Principis d'intervenció en educació

6

Psicologia del llenguatge

6

Psicologia de les organitzacions

6

Avaluació psicològica

6

Psicologia de la salut

6

Semestre 6

Crèdits

Psicologia del pensament

6

Contextos i estratègies d'intervenció social

6

Psicopatologia infantojuvenil: avaluació i intervenció

6

Psicopatologia d'adults

6

Àmbits professionals en psicologia

6

Semestre 7

Crèdits

Tècniques d'intervenció i tractament psicològic

6

Anglès B2.2

6

Pràcticum I

6

Optativa 1

6

Optativa 2

6

Semestre 8

Crèdits

Pràcticum II

6

Treball final de grau

6

Optativa 3

6

Optativa 4

6

Optativa 5

6

D'acord amb l'ordre ministerial publicada el 10 de desembre de 2018 al Butlletí Oficial de l'Estat, tots els graduats en Psicologia obtindran una menció de Psicologia de la Salut, que dona accés al màster universitari de Psicologia General Sanitària. 

A més, podran escollir, si així ho volen, una de les mencions següents:

Avaluació i Intervenció Clínica

Crèdits

Bases farmacològiques en psicopatologia

 

6

Teràpia cognitivoconductual

 

6

Teràpia familiar sistèmica

 

6

Teràpies humanistes i psicodinàmiques

 

6

Informació i competència digital en psicologia

 

6

Psicologia de l'Educació

Crèdits

Dificultats d'aprenentatge en l'educació escolar

6

Intervenció en contextos d'educació formal

6

Intervenció en contextos d'educació no formal

6

Trastorns del desenvolupament

6

Informació i competència digital en psicologia

6

Psicologia de la Intervenció Social

Crèdits

Conflicte i mediació

6

Ètica, sostenibilitat i diversitat en les organitzacions

6

Psicologia comunitària

6

Psicologia urbana i ambiental

6

Informació i competència digital en psicologia

6

Psicologia del Treball i les Organitzacions

Crèdits

Cultura, canvi i desenvolupament organitzacional

6

Ètica, sostenibilitat i diversitat en les organitzacions

6

Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament professional

6

Psicologia i treball en el segle XXI

6

Informació i competència digital en psicologia

6

Psicologia en l'Àmbit de la Justícia

Crèdits

Psicologia del testimoniatge

6

Psicologia jurídica

6

Conflicte i mediació

6

Neuropsicologia

6

Informació i competència digital en psicologia

6

Treball final

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Psicologia el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

El grau de Psicologia ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en un dels diferents àmbits establerts. L'estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau durant el termini de matrícula. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar-lo en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es duu a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per dos o tres membres que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria final i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i asíncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus Virtual, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura El grau de Psicologia té dues assignatures obligatòries de pràctiques: el Pràcticum I i el Pràcticum II. En tots dos casos l'assignatura inclou tant activitat acadèmica a l'aula virtual de l'assignatura, com activitat pràctica en un centre professional.
Durada Cada assignatura (Pràcticum I i Pràcticum II) té 6 crèdits ECTS que equivalen a 225 hores, de les quals 90 són de formació presencial en un centre de pràctiques o bé de formació en recerca.
Així doncs, al conjunt de les dues assignatures s'hi dediquen un total de 450 hores, 180 de les quals corresponen a la formació pràctica de l'estudiant.

Modalitat/s

Presencial, semipresencial o virtual
Les assignatures desenvolupen la seva activitat a dos nivells: 1) acadèmic a l'aula virtual de l'assignatura i 2) formació pràctica en un centre, o en recerca, presencialment.
Requisits

Per cursar el Pràcticum I:
cal haver superat les assignatures bàsiques i obligatòries que corresponen als primers sis semestres de la titulació del grau, i és necessari haver-les incorporat a l'expedient.

Per cursar el Pràcticum II:
cal haver superat l'assignatura Pràcticum I i les assignatures bàsiques i obligatòries que corresponen als primers sis semestres de la titulació del grau, i és necessari haver-les incorporat a l'expedient.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada
El grau de Psicologia té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

Proper accés:
octubre 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.