Accès obert Vols més informació?

Grau de Psicologia

Pla d'estudis

El grau de Psicologia té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres.

La UOC ofereix un quadre d'assignatures de psicologia repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un/a tutor/a, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

A continuació, s'enumeren les assignatures de psicologia que configuren el pla d'estudis per semestres i/o per la seva tipologia:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives 30
Pràctiques externes 18
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Assignatures bàsiques Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

3

6

6

3

3

3

3

6

6

3

3

3

3

3

9

9

3

6

6

3

3

3

3

3

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

6

Assignatures optatives Crèdits

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

3

3

3

6

3

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Semestre 1 Crèdits Total
Fonaments psicosocials del comportament humà
Psicologia del desenvolupament I
Competències TIC en psicologia
Història de la psicologia
Psicologia de la percepció
Introducció als mètodes d'investigació en psicologia
6
6
6
6
3
3
30
Semestre 2 Crèdits Total
Psicologia de l'atenció i de la memòria
Fonaments de psicobiologia
Idioma modern I: anglès
Psicologia del desenvolupament II
Acció col·lectiva
Mètodes d'investigació quantitativa
6
6
6
6
3
3
30
Semestre 3 Crèdits Total
Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives
Psicologia de les organitzacions
Motivació i emoció
Idioma modern II: anglès
Bases genètiques de la conducta
Psicologia de l'educació i de la instrucció
Mètodes d'investigació qualitativa
6
3
3
6
3
6
3
30
Semestre 4 Crèdits Total
Psicologia de l'aprenentatge
Psicologia fisiològica
Psicopatologia d'adults
Introducció a les ciències socials
Psicologia de les diferències individuals
Psicometria
Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives
6
6
6
3
3
3
3
30
Semestre 5 Crèdits Total
Avaluació psicològica
Psicologia del pensament
Farmacologia i endocrinologia del comportament
Psicologia de la personalitat
Diferències humanes i diversitat cultural
Principis d'intervenció en educació
Psicopatologia infantil
6
6
3
3
3
6
3
30
Semestre 6 Crèdits Total
Principis d'avaluació en clínica i salut
Psicologia del llenguatge
Sociopsicologia del treball
Avaluació i intervenció social
Tècniques de documentació per a la investigació
Tecnologies socials de la comunicació
Ètica en psicologia
Assignatures optatives
3
6
3
6
3
3
3
3
30
Semestre 7 Crèdits Total
Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I
Psicologia de la salut i la qualitat de vida
Pràcticum I
Assignatures optatives
3
3
9
15
30
Semestre 8 Crèdits Total
Tècniques d'intervenció i tractament psicològic II
Pràcticum II
Treball de final de grau
Assignatures optatives
3
9
6
12
30
Total 240

 

D'acord amb l'ordre Ministerial publicada el 10 de desembre de 2018 al Butlletí Oficial de l'Estat, tots els graduats en Psicologia obtindran una menció de Psicologia de la Salut, que dona accés al màster universitari de Psicologia General Sanitària.  

A més, podran escollir, si així ho volen, una de les següents mencions:

Avaluació i Intervenió clínica  Crèdits

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Psicologia de l'educació Crèdits

3

6

6

3

3

3

3

3

Psicologia de la intervenció social Crèdits

3

3

6

3

3

3

3

3

3

Psicologia del treball i de les organitzacions Crèdits

3

3

3

3

3

3

3

6

3

 

Treball final de grau de Psicologia

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Psicologia el treball final té 6 crèdits ECTS.
El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el grau de Psicologia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels següents àmbits: "Història, ciència i professió", "Psicologia bàsica", "Psicologia clínica i de la salut", "Psicologia social", "Psicologia del treball i les organitzacions", "Psicologia del desenvolupament i l'educació", "Psicobiologia i neurociència cognitiva", "Metodologia" i "Recerca". L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau durant el termini de matrícula. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor de treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor de treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per dos membres, que l'avaluen.
La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria final i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i asíncrona.
Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a l'apartat Tràmits del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura

El grau de Psicologia té dues assignatures obligatòries de pràctiques: el Pràcticum I i el Pràcticum II. En tots dos casos l'assignatura inclou tant activitat acadèmica a l'aula virtual de l'assignatura, com activitat pràctica en un centre professional.

Durada

Cada assignatura (Pràcticum I i Pràcticum II) té 9 ECTS que equivalen a 225 hores, de les quals 90 són de formació presencial en un centre de pràctiques o bé, de formació en recerca.
Així doncs, al conjunt de les dues assignatures s'hi dediquen un total de 450 hores, 180 de les quals es corresponen a la formació pràctica de l'estudiant.

Modalitat/s

Les assignatures desenvolupen la seva activitat a dos nivells: 1) acadèmic a l'aula virtual de l'assignatura i 2) formació pràctica en un centre, o en recerca, presencialment.

Requisits

Per a cursar el Pràcticum I:
Cal haver superat i incorporat a l'expedient les assignatures bàsiques i obligatòries que corresponen als primers sis semestres de la titulació del grau.

Per a cursar el Pràcticum II:
Cal haver superat l'assignatura Pràcticum I, i les assignatures bàsiques i obligatòries que corresponen als primers sis semestres de la titulació del grau i, sent necessari haver-les incorporat a l'expedient.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un doble seguiment docent personalitzat:1) amb un professional de la psicologia  que actua com a tutor al centre de pràctiques i 2) un professor que actua com a tutor acadèmic. Ambdós,  asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu establert a l'inici del semestre.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Psicologia té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació