Detall de preus

Preus per crèdit

Preu públic per crèdit: graus 20,42 €/cr *
Preu públic per crèdit: grau de Disseny
i creació digital i graus informàtica**
22,80 €/cr *
Preu per crèdit: grau Traducció 51,21 €/cr
Recursos per a l'aprenentatge 12,50 €/cr ***  

 

Preus per matrícula

Gestió de la matrícula i de l'expedient   54,54€ *
Serveis de suport a l'aprenentatge       86,70 € ***
Assegurança escolar obligatòria
(menors 28 anys residents estat espanyol)
 1,12 € - Anual
 

 

Aquests preus estan subjectes als descomptes (família nombrosa, discapacitats...) i recàrrecs (titulats universitaris a centres públics, estudiants amb nacionalitat de fora de la Unió Europea no residents a Espanya...) estipulats al Decret de preus. Per a més informació consulta els apartats "Descomptes" i "Recàrrecs".

Omple el formulari lateral Vols més informació? i els nostres assessors es posaran en contacte amb tu per oferir-te un pressupost a mida amb els descomptes, les bonificacions i les facilitats de pagament que et corresponguin, així com el detall de recàrrecs que puguin aplicar al teu cas.

La UOC és una Universitat de servei públic que vol facilitar l'accés i seguiment dels estudis universitaris al màxim nombre de persones, per això no es requereix un nombre mínim de crèdits per matrícula.

 

_____________

* Preus públics. La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2019-2020 al Decret 152/2019, de 3 de juliol.


** Graus informàtica: grau Enginyeria Informàtica, grau de Ciència de Dades Aplicada, grau d'Enginyeria de Tecnologies i serveis de Telecomunicacions i grau de Multimèdia. 
     
*** Atesa les seves particularitats metodològiques, la UOC estableix uns preus, que inclouen els continguts, eines, serveis, infraestructures i atenció personalitzada, necessaris per a desenvolupar les activitats d'aprenentatge.

Descomptes

Descompte per matrícula anticipada

Per facilitar la incorporació i assessorament als nous estudiants, les matrícules efectuades fins al 15 de desembre tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20% sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard aquest descompte pot representar fins a un 8% del preu total de la matrícula.

 

Descomptes per a col·lectius

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

Els estudiants andorrans tenen dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que els estudiants de l'Estat espanyol.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni i a empreses. Beneficiat d'aquell que et sigui més profitós.

 

 • Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol tenen dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
 • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països tenen dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
 • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

 

 • Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

 

 • Víctimes d'actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent en qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

 

 • Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol tenen dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parell per l'organisme competent en qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

 

Assignatures convalidades

Els estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme en qualsevol centre universitari tenen un descompte del 85% del preu de crèdit.

 

Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat

Els estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat que es matriculin per a cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics tenen dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el seu primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculen d'uns estudis universitaris.

 

Comunitat UOC Alumni 

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni o Alumni Premium tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a col·lectius i a empreses. Beneficiat d'aquell que et sigui més profitós. 

 • UOC Alumni: 10% de descompte

Pots gaudir d'aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15% de descompte

Poden gaudir d'aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Si et pots acollir a algun d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula cal que indiquis un codi a l'apartat «Condicions». Pots trobar els codis de descompte al web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a un d'aquests descomptes, et matricules durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

 

Descomptes per a empreses

La UOC ofereix descomptes a les empreses que participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Els professionals vinculats a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la Universitat

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a col·lectius i  a UOC Alumni. Beneficiat d'aquell que et sigui més profitós.

+ Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

 

Programa UOC d'acompanyament a l'esportista de competició

Els esportistes de competició federats a la UFEC o bé vinculats al CAR de Sant Cugat, podran gaudir de descomptes en les seves matrícules de la UOC.

Consulta la informació del programa 

Beques

Beca del Ministeri d'Educació:

El Ministeri d'Educació publica cada estiu una convocatòria de beques que constitueix un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a fer possible el principi d'igualtat d'oportunitats; i també, millora l'eficiència educativa ja que permet aprofitar les potencialitats de molts joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes.

En el cas dels estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, independentment d'on es trobi localitzat el domicili familiar, la beca la gestionarà i resoldrà l'AGAUR. Els tipus d'ajuts seran els següents:

 • Beca de matrícula: inclou l'import dels crèdits dels quals l'alumne es matriculi per primera vegada. L'import serà el preu públic oficial  d'acord amb el que estableix la convocatòria de beques.
 • Quantia variable: l'import resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la renda familiar i es determinarà mitjançant l'aplicació d'una fórmula de repartiment.


Destinataris:

L'estudiant universitari que estigui cursant o cursarà estudis universitaris de qualsevol titulació homologada i que no estigui en possessió de cap títol de grau, de màster oficial, de llicenciatura, d'enginyeria o d'arquitectura amb validesa a tot el territori espanyol. També podran sol·licitar aquestes beques per a cursar estudis de màster oficial o de segon cicle els estudiants que hagin superat o estiguin en possessió d'un títol dels estudis previs que permetin l'accés al màster o a l'esmentat segon cicle i els estudiants que cursin un curs de preparació per a l'accés de més grans de 25 anys a una universitat pública.

Per a poder presentar la sol·licitud de beca cal complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • En el cas dels estrangers comunitaris caldrà que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'últim any. Aquest requisit no serà exigible per a l'obtenció de la beca de matrícula. A més a més, els estrangers no comunitaris hauran de tenir el permís de residència permanent.

Exempció de pagament per condició de becari

La credencial de becari pretén que els estudiants de les universitats públiques que demanen la beca del Ministeri d'Educació puguin no abonar el preu de la matrícula abans de conèixer la resolució a la seva beca.

Aquests estudiants es matricularan amb la condició de becari/becària condicional.

Àmbit: pot demanar l'acreditació qualsevol estudiant que es matriculi en un ensenyament conduent a un títol oficial de grau, primer o segon cicle i màsters.

No serà necessari sol·licitar l'acreditació per a aquells estudiants que tinguin una credencial de becari del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del curs anterior de la convocatòria general i de mobilitat, tant si cursaven estudis universitaris com si cursaven altres estudis postobligatoris i superiors no universitaris (batxillerat, cicles formatius, etc.).

No es pot sol·licitar si es cursa un títol o estudi propi encara que sigui en una universitat pública.

 

Beca d'equitat

La Generalitat de Catalunya estableix que les universitats públiques i la UOC convoquin les beques anomenades d'equitat. La pretensió d'aquestes beques és garantir el principi d'equitat per tal que, segons el nivell de renda familiar, l'aportació dels estudiants sobre el preu públic del crèdit amb docència que es matriculi per primera vegada es redueixi en el percentatge que estableixi la convocatòria.

Actualment, aquest percentatge es mou entre el 10 i el 80% en el cas dels graus i entre el 5 i el 25% en el cas dels màsters universitaris que habiliten per a l'exercici professional.


Destinataris:

 • Estudiants que formalitzin la matrícula en un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol oficial de grau o de màster universitari que habiliti per a l'exercici professional.

 • No poden sol·licitar la beca d'equitat les persones que estan en possessió d'alguna titulació universitària oficial del mateix nivell o d'una de superior o que compleixin els requisits legals per a obtenir-la. Poden sol·licitar la beca els estudiants amb títols universitaris obtinguts únicament en universitats privades o centres adscrits.


Requisits generals:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.

 • En el cas dels estrangers (comunitaris i no comunitaris), cal que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'any de sol·licitud de la beca. A més a més, els estrangers no comunitaris han d'acreditar la condició de residència.

 

Requisits econòmics:

Cal no superar els trams de renda familiar disponible i els trams de patrimoni establerts a la convocatòria.

Aquesta minoració quedarà subjecta a les disponibilitats pressupostàries.

 

Com puc calcular l'ajut que em correspon?

La reducció del preu públic depèn del tram que us correspongui en funció de la vostra renda familiar. Recordeu que només es pot sol·licitar la reducció del preu públic dels crèdits docents que es matriculin per primera vegada.

 

Tram de renda familiar Reducció en el preu del crèdit amb docència que es matriculi per primera vegada (graus universitaris) Reducció en el preu del crèdit amb docència que es matriculi per primera vegada (màsters universitaris que habiliten per a l'exercic professional)

 

Tram 1

Tram 2

Tram 3

Tram 4

Tram 5

 

80%

70%

30%

20%

10%

 

25%

20%

15%

10%

5%

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si amb posterioritat a la formalització de la matrícula us trobeu en una situació prevista per l'assegurança, la Universitat us ajudarà a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures.

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Recàrrecs

Recàrrec per titulat

Els estudiants que hagin obtingut els títols universitaris espanyols oficials previs en centres coberts pel sistema públic de finançament o estan en disposició d'obtenir-lo, és a dir, que han cursat tots els crèdits necessaris però no han sol·licitat el títol, han de pagar un recàrrec sobre el preu del crèdit si comencen uns altres estudis homologats. El preu del crèdit amb recàrrec de titulat es calcula multiplicant els preus per crèdit per 1,4. Aquest recàrrec no s'aplica en els primers estudis de màster universitari.


Recàrrec per segones matrícules i següents

Els estudiants que no superen una assignatura i s'hi matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En el cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula, el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

 

Recàrrec per estudiants amb nacionalitat de fora de la Unió Europea
 
Els estudiants de nacionalitat de fora de la Unió Europea o fora d'Andorra, que no tenen concedida la residència permanent a l'Estat espanyol tindran un increment del 50% en el preu final de la matrícula (queden exclosos els pagaments opcionals).
Formes de pagament

Formes de pagament exclusives per a residents a l'Estat espanyol

 •  Pagament fraccionat UOC 

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial del 35% de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació en targeta (residents fora del territori espanyol) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 25 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

 
 • Pagament en línia amb targeta de crèdit o de dèbit

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.
 

 • Pagament fraccionat amb el préstec d'interès zero Caixabank (només disponible per a estudiants de nacionalitat espanyola o d'un altre país membre de la UE)

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0%, comissió d'estudi 0%, comissió d'amortització 0% i tipus d'interès 0%).

Aquesta forma de pagament únicament està disponible si:

 • Sou clients de CaixaBank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
 • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola o d'un altre país membre de la UE i residiu a l'estat espanyol.
 • L'import de cada quota supera els 30 euros.

 • Pagament fraccionat - AGAUR

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de la matrícula universitària.
Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.
 

 

Formes de pagament exclusives per a residents a l'estranger

 • Pagament fraccionat UOC

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial del 35% de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació en targeta (en cas de no tenir compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.
Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 25 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.
Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

 

 • Pagament en línia amb targeta de crèdit o de dèbit

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.
 

 • Pagament per transferència (només disponible per a estudiants residents a l'estranger)

Els estudiants residents fora de l'Estat espanyol podeu fer una transferència de l'import total de la matrícula en euros. Les dades per fer efectiva el pagament de la matrícula són:

 

Si fas la docència en català:

 • Banc: Caixabank
 • Direcció: Av. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
 • Swift: CAIX ÉS BB
 • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si fas la docència en castellà:

 • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
 • Adress: Passeig de Gràcia, 5  08007 BARCELONA - SPAIN
 • Swift: BSCHESMMXXX
 • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

 


Un cop fet el pagament, s'haurà d'enviar el comprovant.

 

Taules de fraccionament UOC

Primer semestre

Data cobraments

1.er pagament

 1.ª setmana de setembre

 1.ª setmana d'octubre

1.ª setmana de novembre

 1.ª setmana de desembre

  35 % amb targeta en el moment de fer la matrícula

2.ª quota

3.ª quota

4.ª quota

5.ª quota

 

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes està determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

 

Segon semestre

Data cobraments

1.er pagament

 1.ª setmana de    febrer

  1.ª setmana de març

 1.ª setmana     d'abril

1.ª setmana de maig

  35 % amb targeta en el moment de fer la matrícula

2.ª quota

3.ª quota

4.ª quota

5.ª quota

 

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes està determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada
Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris que comencen docència al febrer

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE