Accés obert Vols més informació?

Grau de Psicologia

Objectius

El grau de Psicologia de la UOC té com a objectiu formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb les destreses i habilitats per avaluar i intervenir en l'àmbit individual, organitzacional i comunitari, per tal de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

El pla d'estudis que es presenta proporciona una formació generalista, basada en l'evidència científica i polivalent. El programa facilita una base sòlida de coneixements i habilitats perquè els titulats puguin accedir amb solvència als àmbits de la psicologia en què hi ha les sortides professionals vinculades a aquests estudis.

A més, l'estructura i les característiques d'aquest grau permet als titulats accedir a qualsevol dels àmbits d'especialització de la disciplina, inclosa la formació en psicologia sanitària a través del màster universitari de Psicologia General Sanitària, i l'especialització en psicologia clínica a través de l'examen i la formació PIR.

D'altra banda, la formació dels estudiants de la UOC en contextos i a través d'eines virtuals ens fa especialment sensibles a la potencialitat de les TIC per a la Psicologia. Per això, aquest tret és distintiu de la nostra proposta, i un dels objectius d'aquest grau és formar també els estudiants en la realitat social i professional que es trobaran els anys vinents amb l'extensió de la societat digital.

Perfils

El grau de Psicologia de la UOC s'adreça a totes les persones que tenen la intenció de formar-se com a professionals de la psicologia.

El pla d'estudis proporciona una base sòlida de coneixements i competències sobre la disciplina i una formació polivalent, que permeten accedir als diferents àmbits de la psicologia, entre els quals hi ha les principals sortides professionals relacionades amb les mencions que oferim:

 • Àmbit de la psicologia clínica i de la salut (mitjançant el màster universitari de Psicologia General Sanitària o el PIR).
 • Àmbit de la psicologia del desenvolupament i de l'educació
 • Àmbit de la psicologia de la intervenció social
 • Àmbit de la psicologia del treball i de les organitzacions
 • Àmbit de la psicologia jurídica
Competències

Competències generals

 • Capacitat per escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i professionals.
 • Capacitat d'aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i sent conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic acadèmic, professional i personal.
 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Capacitat d'analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.
 • Capacitat d'identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.
 • Capacitat per resoldre situacions complexes analitzant els comportaments, trobant alternatives de resolució i arribant al consens sobre la seva aplicació, i avaluar els resultats de la seva implementació.
 • Capacitat per reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.
 • Capacitat de ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a les influències que puguin produir-se.
 • Capacitat per treballar en equip en xarxa.

Competències transversals

 • Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.
 • Capacitat per utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

 • Capacitat per usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • Capacitat per identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • Capacitat per reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.
 • Capacitat per entendre el funcionament cognitiu d'una forma integrada.
 • Capacitat per identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Capacitat per identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • Capacitat per identificar i comprendre els processos de canvi i desenvolupament en àmbits laborals i organitzacionals.
 • Capacitat per identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Capacitat per formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.
 • Capacitat per valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequats en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Capacitat per aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions.
 • Capacitat per analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Capacitat per mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.
 • Capacitat per dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Capacitat per redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Proper accés:
octubre 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.