Accès obert Vols més informació?

Grau de Psicologia

Perfils

El grau de Psicologia de la UOC s'adreça a totes les persones que tenen la intenció de formar-se com a professionals de la psicologia.

El pla d'estudis proporciona una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, i una formació polivalent, que permeten accedir als diferents àmbits de la psicologia en els quals es troben les principals sortides professionals:

 • Àmbit de la psicologia clínica i de la salut
 • Àmbit de la psicologia de l'educació 
 • Àmbit de la psicologia del treball i les organitzacions
 • Àmbit de la psicologia de la intervenció social

 

Competències

Competències específiques

 • Capacitat per a usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Capacitat per a donar resposta a les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Capacitat per a reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) i per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per a reconèixer la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o el manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 • Capacitat per a identificar els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Capacitat per a identificar la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • Capacitat per a detectar els processos de canvi i el desenvolupament organitzacional.
 • Capacitat per a entendre el funcionament cognitiu d'una forma integrada.
 • Capacitat per a identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament d'individus, grups i organitzacions.
 • Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació amb el funcionament normal i patològic.
 • Capacitat per a identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en el vessant individual i social, considerant una perspectiva evolutiva.
 • Capacitat per a reflexionar sobre l'impacte de l'objecte d'estudi de la psicologia sobre les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.
 • Capacitat per a formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.
 • Capacitat per a valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Capacitat per a aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament d'individus, grups o organitzacions.
 • Capacitat per a analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 • Capacitat per a tenir flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.
 • Capacitat per a identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, com també de les seves dimensions més rellevants.
 • Capacitat per a definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció segons el propòsit d'aquesta en grups, comunitats i organitzacions.
 • Capacitat per a elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.

 

Competències transversals

 • Capacitat per a actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Capacitat per a adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i generació de processos de canvi.
 • Capacitat per a aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.
 • Capacitat de comunicació efectiva en diferents mitjans i contextos.
 • Capacitat per a considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Capacitat per a interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa d'allò que es tracti.
 • Capacitat per a fer judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Capacitat per a llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Capacitat per a reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Capacitat per a ser sensible a les necessitats i les expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
 • Capacitat per a treballar de forma autònoma, en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.
 • Capacitat per a usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).
 • Capacitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat per desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències generals

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació