Accès obert Vols més informació?

Grau de Multimèdia

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives * 48
Treball fi de grau 12
(*) Els crèdits optatius es poden cursar seleccionant lliurement assignatures optatives del pla d'estudi, escollint assignatures que condueixin a un perfil d'optativitat o bé cursant assignatures pròpies d'altres graus que constitueixin un minor.
Total 240

Assignatures

 

12

Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (120 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (48 ECTS) Crèdits

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

6

6

6

6

 

 

 

 

Si et matricules per primera vegada del grau en Multimèdia, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:
 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia. 

- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats.

 

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Un perfil d'optativitat és un recorregut curricular que permet aprofundir en competències específiques de la titulació i se certifica en el suplement europeu del títol.

Per obtenir un perfil d'optativitat, l'estudiant ha de superar les 4 assignatures corresponents al perfil d'optativitat i realitzar el TFC vinculat a l'àmbit competencial del perfil d'optativitat.

El grau de Multimèdia ofereix 6 perfils d'optativitat:

 • Comunicació visual i creativitat: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia practicar amb intensitat competències clau per a dissenyar i crear continguts digitals interactius, així com treballar amb profunditat competències relacionades amb la infografia web. També és una via d'especialització i aproximació a un rol professional específic dins del sector de la creació i producció multimèdia.

 • Desenvolupament d'aplicacions interactives: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia especialitzar-se en el desenvolupament d'aplicacions web dinàmiques i aplicacions interactives que fan un ús intensiu de recursos multimèdia. És també un camí per adquirir competències professionals rellevants en àmbits com la formació virtual, l'oci digital, la publicitat i el marketing online.

 • Usabilitat i interfícies: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia aprofundir en l'adquisició de competències relacionades amb el disseny d'interfícies multimèdia i la interacció en entorns virtuals. Obre també al graduat una porta cap a àrees i rols professionals d'importància creixent en el sector de la producció de continguts digitals com ara la usabilitat, el comportament d'usuaris i la realitat virtual.

 • Gestió i publicació de continguts: aquest perfil d'optativitat dota el graduat en Multimèdia de les competències necessàries per tal d'especialitzar-se en la implementació, gestió i adaptació de sistemes de publicació de continguts. Un rol professional imprescindible a mesura que augmenta la demanda i exigència en relació amb la publicació, gestió i distribució de continguts digitals multimèdia.

 • Enginyeria web: aquest perfil d'optativitat capacita el graduat en Multimèdia en aquelles competències que aprofundeixen en el desenvolupament d'aplicacions seguint les regles de l'enginyeria del programari així com en la programació en llenguatges orientats a objectes com Java. Ofereix una via cap a un rol professional en el camp del desenvolupament d'aplicacions web.

 • Videojocs: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia especialitzar-se en el disseny i desenvolupament de videojocs així com treballar competències relacionades amb les aplicacions interactives.És també un camí per aprofundir en la publicació, distribució i monetització dels continguts digitals.Obre la porta cap a un àmbit en constant creixement i amb grans perspectives de futur.


 

 

Suplement al títol: perfils d'optativitat per itineraris

Comunicació visual i creativitat

 • Creativitat i estètica
 • Animació 3D
 • Fotografia digital
 • Visualització de la informació

Usabilitat i interfícies

 • Comportament d'usuaris
 • Usabilitat
 • Realitat virtual
 • Disseny d'interacció

Enginyeria web

 • Enginyeria del programari
 • Programació web avançada
 • Disseny i programació orientada a objectes
 • Anàlisi i disseny de patrons

Desenvolupament d'aplicacions interactives

 • Programació web avançada
 • Aplicacions rich media
 • Ús de bases de dades
 • Seguretat i qualitat en servidors web

Gestió i publicació de continguts

 • Sistemes de gestió de continguts
 • Ús de bases de dades
 • Plataformes de publicació i distribució
 • Documentació audiovisual

Videojocs

 • Matemàtiques i física per a simulacions i videojocs
 • Creació de Móns Virtuals
 • Aplicacions Interactives Multiplataforma
 • Publicació, distribució i monetització

 

Perfils d'optativitat

Un perfil d'optativitat és un recorregut curricular que permet aprofundir en competències específiques de la titulació i se certifica en el suplement europeu del títol.

Per obtenir un perfil d'optativitat, l'estudiant ha de superar les 4 assignatures corresponents al perfil d'optativitat i realitzar el TFC vinculat a l'àmbit competencial del perfil d'optativitat.

El grau de Multimèdia ofereix 6 perfils d'optativitat:
 

 • Comunicació visual i creativitat: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia practicar amb intensitat competències clau per a dissenyar i crear continguts digitals interactius, així com treballar amb profunditat competències relacionades amb la infografia web. També és una via d'especialització i aproximació a un rol professional específic dins del sector de la creació i producció multimèdia.
 • Desenvolupament d'aplicacions interactives: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia especialitzar-se en el desenvolupament d'aplicacions web dinàmiques i aplicacions interactives que fan un ús intensiu de recursos multimèdia. És també un camí per adquirir competències professionals rellevants en àmbits com la formació virtual, l'oci digital, la publicitat i el marketing online.
 • Usabilitat i interfícies: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia aprofundir en l'adquisició de competències relacionades amb el disseny d'interfícies multimèdia i la interacció en entorns virtuals. Obre també al graduat una porta cap a àrees i rols professionals d'importància creixent en el sector de la producció de continguts digitals com ara la usabilitat, el comportament d'usuaris i la realitat virtual.
 • Gestió i publicació de continguts: aquest perfil d'optativitat dota el graduat en Multimèdia de les competències necessàries per tal d'especialitzar-se en la implementació, gestió i adaptació de sistemes de publicació de continguts. Un rol professional imprescindible a mesura que augmenta la demanda i exigència en relació amb la publicació, gestió i distribució de continguts digitals multimèdia.
 • Enginyeria web: aquest perfil d'optativitat capacita el graduat en Multimèdia en aquelles competències que aprofundeixen en el desenvolupament d'aplicacions seguint les regles de l'enginyeria del programari així com en la programació en llenguatges orientats a objectes com Java. Ofereix una via cap a un rol professional en el camp del desenvolupament d'aplicacions web.
 • Videojocs: aquest perfil d'optativitat permet al graduat en Multimèdia especialitzar-se en el disseny i desenvolupament de videojocs així com treballar competències relacionades amb les aplicacions interactives.És també un camí per aprofundir en la publicació, distribució i monetització dels continguts digitals.Obre la porta cap a un àmbit en constant creixement i amb grans perspectives de futur.
Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Multimèdia el treball final és una assignatura obligàtoria de 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Multimèdia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Multimèdia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels diferents àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una selecció de l'àrea desitjada. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) el projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 
 
Si voleu veure exemples de treballs finals realitzats pels estudiants podeu consultar-los a la nostra revista Mosaic
Pràctiques
Tipologia de l'assignatura


Optativa

Durada

 
12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.

Modalitat/s

 
Presencial, semipresencial o virtual

Requisits
 
 • No la poden cursar els estudiants que la tinguin incorporada o la puguin incorporar a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).
 
 • Haver cursat i superat 90 crèdits ECTS de la titulació.
 
Acompanyament


Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Multimèdia té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar. En el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari per tal d'orientar-lo en la matrícula.

Recursos d'aprenentatge

La UOC ofereix accés al programari Adobe Creative Cloud, el més utilitzat en els entorns professionals, als estudiants de les assignatures que per al seu seguiment així ho requereixin. Podran disposar del programari tots els estudiants residents en els països inclosos en la cobertura de la llicència (Països no inclosos : Canadà, EUA i Mèxic).

Proper accés :
abril 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

Grau de Multimèdia de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació