Accès obert Vols més informació?

Grau de Multimèdia

Objectius
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a crear continguts digitals en qualsevol tipus de suport o plataforma multimèdia (web, mòbil, televisió digital, etc.).
 • Aprofundir en el mitjà artístic per a dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives.
 • Desenvolupar i consolidar el domini dels llenguatges de marcatge i programació per a web.
 • Desenvolupar la capacitat d'ús de les versions actualitzades del programari de creació gràfica, desenvolupament web i producció multimèdia.
 • Adquirir la capacitat per a planificar i gestionar la creació i la distribució de continguts digitals, com també conèixer els aspectes econòmics i socials relacionats amb la producció multimèdia.
 • Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies multimèdia i tendències del mercat per a trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes complexos amb el nivell d'abstracció necessari, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat per a adaptar-se a entorns nous i a TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip.

 

Perfils

El grau de Multimèdia s'adreça als perfils següents:

 • Professionals de l'àmbit de les tecnologies de la informació, la comunicació, la publicitat, la televisió digital, el món editorial, el màrqueting i l'art.
 • Professionals involucrats en la creació i la producció de continguts interactius que necessiten tenir coneixements específics sobre disseny i producció de webs, disseny d'interfícies i experiència d'usuari, grafisme digital 2D i 3D, animació, guionització d'interactius, realitat virtual, bases de dades, gestió de la producció, etc.
 • Persones que es volen dedicar professionalment als diferents vessants del multimèdia (dissenyadors multimèdia, gestors de projectes, desenvolupadors multimèdia).
 • Persones que volen adquirir o ampliar la seva formació sobre multimèdia, orientada a internet, amb un enfocament conceptual sòlid i un tractament eminentment pràctic.

 

Competències

 

Competències específiques

 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que tenen les TIC.
 • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.
 • Capacitat per a concebre i elaborar guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequats.
 • Capacitat per a crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.
 • Capacitat per a crear, modelar i animar imatge sintètica 2D i 3D.
 • Capacitat per a capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.
 • Capacitat per a utilitzar, de manera adequada, els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions .
 • Capacitat per a organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Capacitat per a implementar, engegar i mantenir programari i maquinari multimèdia.
 • Capacitat per a distribuir continguts de manera eficient per mitjà de les diferents plataformes i dispositius multimèdia disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.).
 • Capacitat per a atendre consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn de l'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles.

 

Competències transversals

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies multimèdia i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a innovar i generar idees noves.

 

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Les competències del grau de Multimèdia que s'acaben d'enumerar garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques per als estudis de grau previstes en l'annex 1 del Reial decret 1393/2007.

 

Proper accés :
abril 2021

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

Grau de Multimèdia de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació